Conludag

Pfizer

Antikonsepsjonsmiddel.

ATC-nr.: G03A C01

 Miljørisiko i Norge
 G03A C01
Noretisteron
 
PNEC: 0,0005 μg/liter
Salgsvekt: 15,789995 kg
Miljørisiko: Bruk av noretisteron gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Noretisteron har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Noretisteron er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 06.02.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 0,35 mg: Hver tablett inneh.: Noretisteron 0,35 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Antikonsepsjon.

Dosering

1 tablett daglig fra menstruasjonens 1. dag. Intet opphold mellom pakningene. Skal også tas under menstruasjonen eller dersom menstruasjonen er forskjøvet, eller om det forekommer blødninger mellom menstruasjonene. Pasienter som ikke er i stand til å ta tabletter fra menstruasjonens 1. dag, kan starte behandlingen hvilken som helst dag til og med 5. blødningsdag. Pasienter som starter behandlingen fra menstruasjonsblødningens 1. dag oppnår full beskyttelse fra første tablett. Pasienter som unnlater å ta tabletten inntil dag 5 vil ikke oppnå full beskyttelse med det samme og en anbefaler at en bruker en annen antikonsepsjonsmetode i de første 7 dager av behandlingen.
Overgang fra et annet peroralt antikonsepsjonsmiddel: 1. tablett inntas dagen etter at siste tablett fra forrige antikonsepsjonsmiddel er tatt.
Bruk etter fødsel, spontan abort eller provosert abort: 1. tablett bør ikke tas tidligere enn 4 uker etter fødselen (pasienten oppnår da full beskyttelse umiddelbart). Dersom 1. tablett inntas noe senere, kan beskyttende effekt ikke inntre før etter 7 dager fra 1. tablett. I dette tilfellet bør pasienten informeres om å bruke tilleggsbeskyttelse. Etter spontan- eller provosert abort med <12 ukers graviditet, kan pasienten ta 1. tablett neste dag (oppnår da umiddelbar beskyttelse). Etter en spontan- eller provosert abort med en svangerskapsperiode på ≥12 uker, bør behandlingen startes 2 uker etter dette.
Akutt gastrointestinale forstyrrelser (oppkast, tarmsykdommer og lignende): Gastrointestinale forstyrrelser kan interferere med absorpsjonen av tablettene, slik at virkningen kan bli redusert. Pasienten må fortsette å ta Conludag, men bør samtidig anbefales å bruke andre antikonsepsjonsmetoder i den tiden en har gastrointestinale forstyrrelser og i de påfølgende 7 dagene.
Glemt dose: Se pakningsvedlegget.
Pakningsvedlegg: Conludag Pfizer
Administrering: Det er ytterst vesentlig at tablettene tas omtrent til samme tid hver dag. Sikkerheten reduseres om tidspunktet for tablettinntak overskrides med >3 timer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Verifisert eller mistenkt cancer mammae og østrogenavhengige tumorer i anamnesen. Udiagnostisert vaginalblødning. Alvorlige leverfunksjonsforstyrrelser, inkl. tidligere gjennomgått eller bestående levertumor. Ikterus, graviditetsikterus eller alvorlig pruritus i tidligere svangerskap. Porfyri. Dubin-Johnsons syndrom. Rotors syndrom. Tromboflebitt, tromboembolier, cerebrovaskulære lidelser, koronararterieforstyrrelser.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet til pasienter som har eller har hatt hepatisk dysfunksjon, hypertensjon, gallesykdom, synsforstyrrelser, trombose i retina, papillødem, proptosis, diplopia, forandret hyppighet eller mønster ved hodepine, endringer i lipidmetabolismen, væskeretensjon og emosjonell ubalanse. Før behandling institueres foretas grundig undersøkelse, inkl. undersøkelse av mammae, blodtrykksmåling, samt grundig familieanamnese. Cytologisk utstryk fra cervix behøver bare tas etter det vanlige screeningprogram. Sammenheng mellom bruk av perorale antikonsepsjonsmidler og forekomst av trombose, emboli og blødning er rapportert. Pasienten bør undersøkes regelmessig mht. utvikling av tromboemboli. Svært sjelden kan hepatisk adenom være assosiert med antikonsepsjonsmidler med kun gestagen. Risikoen øker med varighet av bruk. Ruptur av hepatisk adenom kan gi fatal intraabdominal blødning. Ekstremt sjelden kan hepatocellulært karsinom være assosiert med bruk av kombinerte antikonsepsjonsmidler. Risiko for koronarsykdommer øker når andre predisponerende faktorer er til stede, som røyking, hyperkolesterolemi, fedme, diabetes, høy alder eller preeklamptisk toksemi i anamnesen. Kvinner >35 år bør sammen med lege nøye vurdere nytte mot risiko. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter oppstart av behandlingen. Behandlingen bør seponeres minst 4 uker før og 2 uker etter elektive kirurgiske inngrep eller under immobilisering. Kvinner med svært sjeldne menstruasjoner kan få problemer med å bli gravide etter bruk av minipiller. Perorale antikonsepsjonsmidler med gestagen som eneste virkestoff kan gi dårlig eller begrenset beskyttelse mot ekstrauterine graviditeter. Vedvarende blødningsforstyrrelser bør utredes, og andre årsaker (f.eks. infeksjon) utelukkes. Ved mer enn 7 uker mellom 2 bortfallsblødninger, bør graviditetstest utføres før behandlingen kan fortsette. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03A C01
Legemidler som kan gi blødningsforstyrrelser og nedsette prevensjonssikkerheten er bredspektrede antibiotika til systemisk bruk, enzyminduserende midler som rifampicin, griseofulvin, barbiturater (butalbital), benzodiazepiner og antiepileptika (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin og primodon) og laksantia med hurtig virkning. Kvinner som er under korttidsbehandling med noen av disse midlene, bør bruke tillegg av ikke-hormonelle prevensjonsmidler under behandlingen og i 14 dager etter avslutning av behandlingen. Urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) bør ikke brukes sammen med noretisteron da dette kan føre til tap av prevensjonseffekt (johannesurt induserer enzymer som metaboliserer legemidler). Enzyminduksjonen kan vare i minst 2 uker etter at behandlingen med johannesurt er stanset.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert.
Amming: Passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig dersom en unngår behandling med preparatet de første 6 ukene av ammeperioden. Reduserer ikke melkeproduksjonen.
Noretisteron

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Kjønnsorganer/bryst: Ømme bryster. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Depresjon. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Kvalme. Kjønnsorganer/bryst: Uregelmessig menstruasjon, amenoré. Svulster/cyster: Hepatisk adenom. Generelt: Små doser av gestagen som ikke hemmer aktiviteten i eggstokkene totalt, kan utgjøre en risiko når det gjelder utvikling av cyster på eggstokkene. Slike cyster forsvinner ofte spontant og bør først og fremst behandles med medisiner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, brekninger, brystutvidelse og vaginale blødninger.
Behandling: Symptomatisk. Mageskylling kan anvendes dersom overdosen er stor.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G03A

Egenskaper

Klassifisering: Gestagenpille, minipille.
Virkningsmekanisme: Påvirkning av cervix-sekretet slik at spermienes passasje vanskeliggjøres og påvirkning av endometriet med redusert mulighet for nidasjon. Reduserer antall og høyde av cilier på celler som omgir egglederne, noe som kan forsinke transport av egg.
Absorpsjon: Cmax etter 1-3 timer.
Halveringstid: Ca. 7,6 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Via urin og feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

Sist endret: 17.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.01.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Conludag, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,35 mg3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
165597
SPC_ICON-
-
90,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

cancer mammae (brystkreft, brystcancer, brystsvulst, brysttumor): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

ikterus (gulsott): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intraabdominal blødning: Blødning i bukhulen. Bukhulen består av organer som magesekk, tolvfingertarm, tynntarm, tykktarm, lever, milt, bukspyttkjertel, nyrer, urinveier og urinblære.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.