Conludag

Pfizer


Antikonsepsjonsmiddel.

G03A C01 (Noretisteron)TABLETTER 0,35 mg: Hver tablett inneh.: Noretisteron 0,35 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Antikonsepsjon.

Dosering

1 tablett daglig fra menstruasjonens 1. dag. Intet opphold mellom pakningene. Skal også tas under menstruasjonen eller dersom menstruasjonen er forskjøvet, eller om det forekommer blødninger mellom menstruasjonene. Pasienter som ikke er i stand til å ta tabletter fra menstruasjonens 1. dag, kan starte behandlingen hvilken som helst dag til og med 5. blødningsdag. Pasienter som starter behandlingen fra menstruasjonsblødningens 1. dag oppnår full beskyttelse fra første tablett. Pasienter som unnlater å ta tabletten inntil dag 5 vil ikke oppnå full beskyttelse med det samme og en anbefaler at en bruker en annen antikonsepsjonsmetode i de første 7 dager av behandlingen.
Overgang fra et annet peroralt antikonsepsjonsmiddel: 1. tablett inntas dagen etter at siste tablett fra forrige antikonsepsjonsmiddel er tatt.
Bruk etter fødsel, spontan abort eller provosert abort: 1. tablett bør ikke tas tidligere enn 4 uker etter fødselen (pasienten oppnår da full beskyttelse umiddelbart). Dersom 1. tablett inntas noe senere, kan beskyttende effekt ikke inntre før etter 7 dager fra 1. tablett. I dette tilfellet bør pasienten informeres om å bruke tilleggsbeskyttelse. Etter spontan- eller provosert abort med <12 ukers graviditet, kan pasienten ta 1. tablett neste dag (oppnår da umiddelbar beskyttelse). Etter en spontan- eller provosert abort med en svangerskapsperiode på ≥12 uker, bør behandlingen startes 2 uker etter dette.
Akutt gastrointestinale forstyrrelser (oppkast, tarmsykdommer og lignende): Gastrointestinale forstyrrelser kan interferere med absorpsjonen av tablettene, slik at virkningen kan bli redusert. Pasienten må fortsette å ta Conludag, men bør samtidig anbefales å bruke andre antikonsepsjonsmetoder i den tiden en har gastrointestinale forstyrrelser og i de påfølgende 7 dagene.
Glemt dose: Se pakningsvedlegget.
Pakningsvedlegg: Conludag Pfizer
Administrering: Det er ytterst vesentlig at tablettene tas omtrent til samme tid hver dag. Sikkerheten reduseres om tidspunktet for tablettinntak overskrides med >3 timer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Verifisert eller mistenkt cancer mammae og østrogenavhengige tumorer i anamnesen. Udiagnostisert vaginalblødning. Alvorlige leverfunksjonsforstyrrelser, inkl. tidligere gjennomgått eller bestående levertumor. Ikterus, graviditetsikterus eller alvorlig pruritus i tidligere svangerskap. Porfyri. Dubin-Johnsons syndrom. Rotors syndrom. Tromboflebitt, tromboembolier, cerebrovaskulære lidelser, koronararterieforstyrrelser.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet til pasienter som har eller har hatt hepatisk dysfunksjon, hypertensjon, gallesykdom, synsforstyrrelser, trombose i retina, papillødem, proptosis, diplopia, forandret hyppighet eller mønster ved hodepine, endringer i lipidmetabolismen, væskeretensjon og emosjonell ubalanse. Før behandling institueres foretas grundig undersøkelse, inkl. undersøkelse av mammae, blodtrykksmåling, samt grundig familieanamnese. Cytologisk utstryk fra cervix behøver bare tas etter det vanlige screeningprogram. Sammenheng mellom bruk av perorale antikonsepsjonsmidler og forekomst av trombose, emboli og blødning er rapportert. Pasienten bør undersøkes regelmessig mht. utvikling av tromboemboli. Svært sjelden kan hepatisk adenom være assosiert med antikonsepsjonsmidler med kun gestagen. Risikoen øker med varighet av bruk. Ruptur av hepatisk adenom kan gi fatal intraabdominal blødning. Ekstremt sjelden kan hepatocellulært karsinom være assosiert med bruk av kombinerte antikonsepsjonsmidler. Risiko for koronarsykdommer øker når andre predisponerende faktorer er til stede, som røyking, hyperkolesterolemi, fedme, diabetes, høy alder eller preeklamptisk toksemi i anamnesen. Kvinner >35 år bør sammen med lege nøye vurdere nytte mot risiko. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter oppstart av behandlingen. Behandlingen bør seponeres minst 4 uker før og 2 uker etter elektive kirurgiske inngrep eller under immobilisering. Kvinner med svært sjeldne menstruasjoner kan få problemer med å bli gravide etter bruk av minipiller. Perorale antikonsepsjonsmidler med gestagen som eneste virkestoff kan gi dårlig eller begrenset beskyttelse mot ekstrauterine graviditeter. Vedvarende blødningsforstyrrelser bør utredes, og andre årsaker (f.eks. infeksjon) utelukkes. Ved mer enn 7 uker mellom 2 bortfallsblødninger, bør graviditetstest utføres før behandlingen kan fortsette. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Legemidler som kan gi blødningsforstyrrelser og nedsette prevensjonssikkerheten er bredspektrede antibiotika til systemisk bruk, enzyminduserende midler som rifampicin, griseofulvin, barbiturater (butalbital), benzodiazepiner og antiepileptika (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin og primodon) og laksantia med hurtig virkning. Kvinner som er under korttidsbehandling med noen av disse midlene, bør bruke tillegg av ikke-hormonelle prevensjonsmidler under behandlingen og i 14 dager etter avslutning av behandlingen. Urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) bør ikke brukes sammen med noretisteron da dette kan føre til tap av prevensjonseffekt (johannesurt induserer enzymer som metaboliserer legemidler). Enzyminduksjonen kan vare i minst 2 uker etter at behandlingen med johannesurt er stanset.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert.
Amming: Passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig dersom en unngår behandling med preparatet de første 6 ukene av ammeperioden. Reduserer ikke melkeproduksjonen.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Kvalme
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Ømhet i brystene
Ukjent frekvens Amenoré, uregelmessig menstruasjon
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Psykiske
Svært vanlige Depresjon
Svulster/cyster
Ukjent frekvens Leveradenom
Små doser av gestagen som ikke hemmer aktiviteten i eggstokkene totalt, kan utgjøre en risiko når det gjelder utvikling av ovarialcyster. Slike cyster forsvinner ofte spontant og bør først og fremst behandles med medisiner.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Kjønnsorganer/bryst Ømhet i brystene
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Depresjon
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Kvalme
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, uregelmessig menstruasjon
Svulster/cyster Leveradenom
Små doser av gestagen som ikke hemmer aktiviteten i eggstokkene totalt, kan utgjøre en risiko når det gjelder utvikling av ovarialcyster. Slike cyster forsvinner ofte spontant og bør først og fremst behandles med medisiner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, brekninger, brystutvidelse og vaginale blødninger.
Behandling: Symptomatisk. Mageskylling kan anvendes dersom overdosen er stor.

Egenskaper

Klassifisering: Gestagenpille, minipille.
Virkningsmekanisme: Påvirkning av cervix-sekretet slik at spermienes passasje vanskeliggjøres og påvirkning av endometriet med redusert mulighet for nidasjon. Reduserer antall og høyde av cilier på celler som omgir egglederne, noe som kan forsinke transport av egg.
Absorpsjon: Cmax etter 1-3 timer.
Halveringstid: Ca. 7,6 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Via urin og feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Conludag, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,35 mg 3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
165597
-
-
90,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.01.2019