PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IU og 1000 IU: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Human koagulasjonsfaktor II 400-960 IU, resp. 800-1920 IU, VII 200-500 IU, resp. 400-1000 IU, IX 400-620 IU, resp. 800-1240 og X 440-1200 IU, resp. 880-2400, protein C 300-900 IU, resp. 600-1800 IU, protein S 240-760 IU, resp. 480-1520 IU, heparin, antitrombin III (humant), albumin (humant), natriumklorid, natriumsitrat, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering). II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 20 ml, resp. 40 ml.


Indikasjoner

Behandling og perioperativ profylakse av blødninger som skyldes ervervet mangel på protrombinkompleksfaktorene, slik som mangel forårsaket av behandling med vitamin K-antagonister eller tilfeller av overdose av vitamin K-antagonister, når rask korreksjon av mangelen er påkrevd. Behandling og perioperativ profylakse av blødninger som skyldes medfødt mangel på noen av de vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene, når preparater med rensede spesifikke koagulasjonsfaktorer ikke er tilgjengelige.

Dosering

Preparatnavn og batchnr. anbefales journalført ved hver administrering. Behandlingen bør initieres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av koagulasjonsforstyrrelser. Dosering og varighet avhenger av indikasjon, forstyrrelsens alvorlighetsgrad, lokalisering, blødningens omfang og pasientens kliniske tilstand. Dose og doseringsfrekvens bør beregnes individuelt og tilpasses de ulike koagulasjonsfaktorenes halveringstid. Doseberegning skal baseres på regelmessig måling av plasmanivået av hver enkelt koagulasjonsfaktor, eller ved test av protrombinkompleksnivået (INR, Quick’s test), og kontinuerlig overvåkning av klinisk tilstand. Ved større kirurgiske inngrep skal substitusjonsbehandling følges nøye med koagulasjonsanalyser.
Blødning og perioperativ blødningsprofylakse ved behandling med vitamin K-antagonister: Dosen avhenger av INR før behandling og ønsket INR. INR før behandling skal måles så nært tidspunktet for dosering som mulig. Se tabell for omtrentlig dose for normalisering av INR (≤1,3) ved ulike utgangsverdier for INR.

INR før behandling

2-3,9

4-6

>6

Dose (ml/kg)

1

1,4

2

Dose (IU (faktor IX)/kg)

25

35

50

Dosen er basert på kroppsvekt ≤100 kg. Ved kroppsvekt >100 kg bør maks. enkeltdose (IU faktor IX) derfor ikke overstige 2500 IU for INR 2,0-3,9, 3500 IU for INR 4,0-6,0 og 5000 IU for INR >6,0. Korreksjon av svekket hemostase indusert av vitamin K-antagonister oppnås vanligvis ca. 30 minutter etter injeksjon. Samtidig administrering av vitamin K bør vurderes for akutt reversering av vitamin K-antagonister, da effekten av vitamin K vanligvis inntreffer innen 4-6 timer. Gjentatt dosering av Confidex til pasienter som krever akutt reversering av vitamin K-antagonistbehandling støttes ikke av kliniske data og er derfor ikke anbefalt. INR-overvåkning under behandling er påkrevd, da anbefalingene er empiriske og gjenoppretting og varighet av effekten kan variere.
Blødning og perioperativ profylakse ved medfødt mangel på enkelte av de spesifikke vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene, når preparater med spesifikke koagulasjonsfaktorer ikke er tilgjengelige: Dosen uttrykkes i internasjonale enheter (IU). 1 IU av en koagulasjonsfaktor er lik mengden i 1 ml normalt humant plasma. 1 IU av faktor IX pr. kg kroppsvekt kan forventes å heve faktor IX-aktiviteten i plasma med 1,3% (0,013 IU/ml) av normalen. 1 IU av faktor VII pr. kg kroppsvekt hever faktor VII-aktiviteten i plasma med 1,7% (0,017 IU/ml) av normalen. 1 IU av faktor II pr. kg kroppsvekt hever faktor II-aktiviteten i plasma med 1,9% (0,019 IU/ml) av normalen. 1 IU av faktor X pr. kg kroppsvekt hever faktor X-aktiviteten i plasma med 1,9% (0,019 IU/ml) av normalen. Dose beregnes vha. følgende formel: Anbefalt dose (IU) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor X-økning (IU/ml) × 53, der 53 (ml/kg) er omvendt proporsjonalt med estimert recovery-verdi. Hvis den individuelle recovery-verdien er kjent, skal denne verdien brukes i beregningen.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Dosering og administrering tilsvarer de generelle anbefalingene som beskrevet for preparatet.
Tilberedning/Håndtering: For instruksjoner vedrørende rekonstituering, se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler eller væsker. Oppløsningen skal være klar eller svakt opalescent.
Administrering: Tilberedt oppløsning gis intravenøst (ikke >8 ml/minutt). I kliniske studier var doseringsinstruksen for pasienter som veide <70 kg en maks. infusjonshastighet på 0,12 ml/kg/minutt (<8 ml/minutt).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere heparinindusert trombocytopeni. Disseminert intravaskulær koagulasjon før den konsumptive tilstanden er avsluttet.

Forsiktighetsregler

Bør kun brukes ved ervervet mangel på vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer (f.eks. indusert ved behandling med vitamin K-antagonister), når rask korrigering av protrombinkompleksnivået er nødvendig, f.eks. ved større blødninger eller akutt kirurgi. I andre tilfeller er dosereduksjon av vitamin K-antagonist og/eller administrering av vitamin K vanligvis tilstrekkelig. Pasienter som får en vitamin K-antagonist kan ha underliggende hyperkoagulabel tilstand som forverres ved infusjon av protrombinkompleks. Ved medfødt mangel på noen av de vitamin K-avhengige faktorene, bør preparater med spesifikke koagulasjonsfaktorer brukes hvis tilgjengelig. Ved allergiske eller anafylaktiske reaksjoner skal injeksjonen avbrytes umiddelbart. Ved sjokk skal standard behandling igangsettes. Det er risiko for trombose eller disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) når pasienter med medfødt eller ervervet mangel blir behandlet med humant protrombinkompleks, spesielt ved gjentatt dosering. Risikoen kan være høyere ved behandling av isolert faktor VII-mangel, siden de øvrige vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene, med lengre halveringstid, kan akkumuleres til nivåer betydelig høyere enn normalt. Pasienter som behandles med protrombinkompleks bør overvåkes nøye for tegn eller symptomer på DIC eller trombose. Pasienter med tidligere koronar hjertesykdom eller myokardinfarkt, leversykdom, peri- eller postoperative pasienter, nyfødte, risiko for tromboemboliske episoder, DIC eller samtidig mangel på inhibitorer bør overvåkes nøye og behandlingsfordel bør veies opp mot risiko for tromboemboliske komplikasjoner. Hos pasienter med DIC kan det, under spesielle omstendigheter, være nødvendig å substituere koagulasjonsfaktorene i protrombinkompleks. Substitusjonen kan kun utføres etter avsluttet konsumptiv tilstand. Reversering av vitamin K-antagonister eksponerer pasienten for den tromboemboliske risikoen ved den underliggende sykdommen. Gjenopptakelse av antikoagulasjon bør vurderes nøye så raskt som mulig. Bivirkninger kan inkludere utvikling av heparinindusert trombocytopeni, type II (HIT, type II). Karakteristiske tegn på HIT er et >50% fall i blodplatetall og/eller nye eller uforklarlige tromboemboliske hendelser under heparinbehandling. Starter vanligvis fra 4-14 dager etter påbegynt behandling, men kan også starte i løpet av 10 timer hos pasienter som har fått heparin i løpet av de siste 100 dagene. Nefrotisk syndrom er rapportert i enkelttilfeller etter forsøk på immuntoleranseinduksjon hos pasienter med hemofili B med faktor IX-inhibitorer og kjent allergisk reaksjon. Standardtiltak for å hindre infeksjoner som skyldes bruk av legemidler fremstilt av humant blod eller plasma omfatter valg av blodgivere, testing av hver tapping og hver plasmapool for spesifikke infeksjonsmarkører, samt bruk av effektive metoder som inaktiverer/eliminerer virus i produksjonsprosessen. Muligheten for overføring av smittestoffer, inkl. ukjente virus og andre patogener, kan likevel ikke helt utelukkes. Tiltakene forventes å være effektive for kappekledde virus som hiv, HCV og HBV og de ikke-kappekledde virusene HAV og parvovirus B19. Hensiktsmessig vaksinasjon (hepatitt A og B) anbefales ved gjentatt dosering. Inneholder inntil 343 mg natrium (ca. 15 mmol) pr. 100 ml. Tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nøytraliserer behandlingseffekten av vitamin K-antagonister. Ved bruk av heparinsensitive koagulasjonstester må det ved høye doser tas hensyn til at preparatet inneholder heparin.

Graviditet, amming og fertilitet

Overgang i placenta/morsmelk er ikke klarlagt. Bør kun gis under graviditet og amming hvis strengt nødvendig.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Myokardinfarkt, DIC, venøs trombose og lungeemboli.

Egenskaper

Klassifisering: Protrombinkompleks (humant), inneholder koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X, som syntetiseres i leveren vha. vitamin K, samt koagulasjonsinhibitorene protein C og protein S. Det totale proteininnholdet er 6-14 mg/ml i rekonstituert oppløsning. Spesifikk aktivitet for faktor IX er 2,5 IU/mg protein.
Virkningsmekanisme: Virker som de tilsv. endogene koagulasjonsfaktorene. Gir økt plasmanivå av vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer, og kan gi midlertidig korrigering av koagulasjonsforstyrrelser ved mangel på én eller flere av disse faktorene. For verdier for økning i in vivo-recovery (IVR), se SPC.
Halveringstid: Friske frivillige: Faktor II: 60 (25-135) timer. Faktor VII: 4 (2-9) timer. Faktor IX: 17 (10-127) timer. Faktor X: 31 (17-44) timer. Protein C: 47 (9-122) timer. Protein S: 49 (33-83) timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Brukes umiddelbart etter rekonstituering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Confidex, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 IU 1 sett (hettegl.)
134620
H-resept
-
3134,60 C
1000 IU 1 sett (hettegl.)
462826
H-resept
-
6522,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.01.2021