Colazid

Almirall

Antiinflammatorisk middel.

ATC-nr.: A07E C04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A07E C04
Balsalazid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av balsalazid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Balsalazid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at balsalazid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 13.06.2019) er utarbeidet av Almirall.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 750 mg: Hver kapsel inneh.: Balsalaziddinatrium 750 mg tilsv. balsalazid 612,8 mg og mesalazin 262,5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Mild til moderat ulcerøs kolitt.

Dosering

Rektale eller orale steroider kan om nødvendig gis samtidig.
Aktiv sykdom: Voksne: 3 kapsler 3 ganger daglig inntil remisjon eller i maks. 12 uker.
Vedlikeholdsbehandling: Voksne: 2 kapsler 2 ganger daglig. Dosen kan justeres avhengig av individuell klinisk respons. Tilleggseffekt er sett ved doser opptil 6 g daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/ nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Barn: Bruk anbefales ikke. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Skal tas med mat eller etter mat pga. at biotilgjengeligheten av balsalazid og dets metabolitter kan øke hvis preparatet tas fastende. Skal svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller metabolitter av disse, inkl. mesalazin. Kjent overfølsomhet for salisylater. Alvorlig leversykdom, moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med astma, blødningsforstyrrelser, aktiv ulcussykdom, lett nedsatt nyrefunksjon eller påvist leversykdom. Nyrefunksjonen skal sjekkes før oppstart med et oralt aminosalisylat, etter 3 måneders behandling og deretter årlig under behandlingen (hyppigere ved nedsatt nyrefunksjon). Blodsykdommer: Blodsykdommer ved bruk av aminosalisylater kan oppstå. Blodcelletelling, BUN/kreatinin- og urinanalyser må derfor utføres regelmessig. Pasienter skal bes om å melde fra om uforklarlige blødninger, blåmerker, punktblødninger i huden, sår hals, feber eller uvelhet som oppstår under behandlingen. Blodcelletelling samt seponering av medisineringen må skje umiddelbart ved mistanke om bloddyskrasi.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A07E C04
Balsalazids acetylerte metabolitter skilles i stor grad aktivt ut i renale tubuli. Derfor kan det bli økte plasmanivåer av samtidig brukte legemidler med samme utskillelsesvei. Bør være oppmerksom på dette ved legemidler med smal terapeutisk bredde, som f.eks. metotreksat. Det anbefales å kontrollere plasmaverdiene for digoksin hos digitaliserte pasienter ved oppstart med preparatet. Den blodsukkersenkende effekten av sulfonylurea kan forsterkes. Interaksjon med kumariner, metotreksat, probenecid, sulfinpyrazon, spironolakton, furosemid og rifampicin kan ikke utelukkes. En økning av uønskede glukokortikoide effekter på magen er mulig. Samtidig behandling med mesalazin kan øke faren for bloddyskrasi hos pasienter som får azatioprin eller 6-merkaptopurin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Sikkerheten under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter, men dette betyr nødvendigvis ikke fravær av skadelige effekter på humane foster. Bruk bør unngås under graviditet.
Amming: Den aktive metabolitten går over i morsmelk. Det er sett bivirkninger hos barn som ammes.
Mesalazin

Bivirkninger

Bivirkningene antas å være de samme som for mesalazin. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, diaré, kvalme, oppkast. Nevrologiske: Hodepine. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Bloddyskrasier, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni, agranulocytose, aplastisk anemi. Gastrointestinale: Pankreatitt, forverring av kolitt. Hjerte/kar: Myokarditt, perikarditt. Hud: Alopesi, angioødem. Lever/galle: Forhøyede leverenzymverdier, hepatitt, kolelitiasis. Luftveier: Bronkospasme, allergisk alveolitt, eosinofil pneumoni. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi. Nevrologiske: Nevropati. Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt, akutt nyresvikt, svekket nyrefunksjon. Øvrige: Allergiske reaksjoner, utslett, lupus erythematosus-lignende syndrom. Ukjent frekvens: Hud: Pruritus.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring med overdosering.
Symptomer: Kvalme, brekninger, diaré, samt forsterkning av beskrevne bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming, ev. gis kull, samt symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A07E C04

Egenskaper

Klassifisering: Balsalazid består av mesalazin bundet til bærermolekylet 4-aminobenzoyl-beta-alanin (4-ABA) via en azobinding. Mesalazin er et antiinflammatorisk middel med lokal virkning på tarmmucosa.
Virkningsmekanisme: Bakteriell azoreduksjon frigjør mesalazin som aktiv metabolitt i tarmen. Balsalazid og bærermolekylet har ingen farmakodynamiske effekter.
Absorpsjon: Systemisk opptak av balsalazid er lavt (<1%). Opptil 20% av det frigjorte mesalazin og 6% av 4-ABA absorberes. Systemisk opptak av balsalazid og dets metabolitter øker noe ved faste.
Proteinbinding: For mesalazin ca. 40%, for acetylert metabolitt ca. 80%.
Halveringstid: For mesalazin i plasma ca. 1 time, for acetylert metabolitt 6-9 timer.
Metabolisme: Mesalazin og 4-ABA N-acetyleres nesten fullstendig i lever.
Utskillelse: Mesteparten av dosen elimineres via avføringen, N-acetylerte metabolitter via urinen.

Sist endret: 03.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.09.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Colazid, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
750 mg260 stk. (boks)
004446
SPC_ICONBlå resept
-
769,90C
780 stk. (boks)
004755
SPC_ICONBlå resept
-
2237,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kolelitiasis (gallestein, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.