Cluvot

CSL Behring


Human koagulasjonsfaktor XIII.

B02B D07 (Koagulasjonsfaktor XIII)PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IU og 1250 IU: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Human koagulasjonsfaktor XIII 250 IU, resp. 1250 IU, humant albumin, glukosemonohydrat, natriumklorid, natriumhydroksid (til pH-justering). II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 4 ml, resp. 20 ml. Innhold etter rekonstituering ca. 62,5 IU/ml (250 IU/4 ml, resp. 1250 IU/20 ml) human koagulasjonsfaktor XIII (FXIII). Spesifikk aktivitet er ca. 6-10 IU/mg protein.


Indikasjoner

Barn, ungdom og voksne: For profylaktisk behandling av blødning ved medfødt FXIII-mangel og for perioperativ behandling av kirurgisk blødning ved medfødt FXIII-mangel.

Dosering

Det anbefales sterkt å registrere preparatnavn og batchnr. ved hver administrering. 1 ml inneholder ca. 62,5 IU, og 1,6 ml inneholder ca. 100 IU. Dose og doseringshyppighet bør alltid tilpasses klinisk effekt i hvert enkelt tilfelle. Doseregimet bør tilpasses individuelt, basert på kroppsvekt, laboratorieverdier og klinisk tilstand.
Rutinemessig profylakse: Startdose: 40 IU pr. kg kroppsvekt. Videre dosering: Doseringen bør styres av den sist målte bunnverdien av FXIII-aktivitet, med dosering hver 28. dag (4 uker) for å vedlikeholde en bunnverdi av FXIII-aktivitet på omtrent 5-20%. Anbefalt dosejustering på ± 5 IU/kg bør baseres på bunnverdien av FXIII-aktivitet, som vist i tabellen, og klinisk tilstand. Dosejustering bør baseres på et spesifikt, sensitivt assay brukt til å bestemme FXIII-nivåer. Et eksempel på dosejustering ved bruk av standard Berichrom-aktivitetsassay er vist i tabellen.

FXIII-aktivitet, bunnverdi (%)

Doseendring

1 bunnverdi på <5%

Øk med 5 IU pr. kg

Bunnverdi på 5-20%

Ingen endring

2 bunnverdier på >20%

Reduser med 5 IU pr. kg

1 bunnverdi på >25%

Reduser med 5 IU pr. kg


Profylakse før kirurgi: Dosejustering kan være forskjellig fra anbefalingene nedenfor, og bør bestemmes individuelt på grunnlag av FXIII-aktivitetsnivå og klinisk tilstand. Alle pasienter skal overvåkes nøye under og etter det kirurgiske inngrepet. Det anbefales derfor å monitorere økningen i FXIII-aktivitet med et FXIII-assay. Ved større kirurgiske inngrep og alvorlige blødninger er målet å oppnå tilnærmet normale verdier (friske personer: 70-140%). Etter pasientens siste rutinemessige profylaktiske dose, hvis kirurgi er planlagt: 21-28 dager senere: Administrer pasientens hele profylaktiske dose umiddelbart før kirurgi, og den neste profylaktiske dosen gis 28 dager senere. 8-21 dager senere: En tilleggsdose (hel eller delvis) kan gis før kirurgi. Dosen bestemmes på grunnlag av FXIII-aktivitetsnivå og klinisk tilstand, og justeres iht. halveringstiden. Innen 7 dager etter siste dose: Tilleggsdosering kan være unødvendig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Dosering og administreringsmåte baseres på kroppsvekt, og er derfor generelt basert på de samme retningslinjene som hos voksne. Individuell dose og/eller doseringshyppighet bør alltid tilpasses klinisk effekt og FXIII-aktivitetsnivåer. Eldre >65 år: Dosering og administreringsmåte er ikke dokumentert.
Tilberedning/Håndtering: Oppløsningsvæsken skal ha romtemperatur ved rekonstituering, se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Skal ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsvæsker.
Administrering: Preparatet skal ha rom- eller kroppstemperatur før administrering. Injiser eller infunder langsomt i.v. i en separat injeksjons-/infusjonsslange (følger med preparatet) med en hastighet som er behagelig for pasienten, maks. ca. 4 ml pr. minutt. Observer pasienten for ev. umiddelbare reaksjoner. Ved reaksjoner som kan være relatert til administreringen, skal infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen avbrytes avhengig av pasientens kliniske tilstand.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved kjent allergi mot preparatet kan antihistaminer og kortikosteroider gis som profylakse. Allergiske hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme. Dersom symptomer på hypersensitivitet (som elveblest, generalisert urticaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylakse) oppstår, skal infusjonen avsluttes umiddelbart og egnet behandling startes opp. Sjokk skal behandles i samsvar med gjeldende retningslinjer. Ved tilfeller med fersk trombose bør forsiktighet utøves pga. den fibrinstabiliserende effekten av FXIII. Immunogenisitet: Utvikling av hemmende antistoffer mot FXIII er sett. Pasienten skal derfor overvåkes for mulig utvikling av hemmende antistoffer. Forekomsten av hemmende antistoffer kan skyldes utilstrekkelig respons på behandling. Hvis forventede plasmanivåer av FXIII-aktivitet ikke oppnås, eller hvis gjennombruddsblødning oppstår under profylaktisk behandling, skal konsentrasjonen av FXIII-hemmende antistoffer måles. Virussikkerhet: Standardtiltak for å hindre smitteoverføring fra legemidler fremstilt av humant blod eller plasma omfatter valg av blodgivere, testing av hver tapping og hver plasmapool for spesifikke infeksjonsmarkører, samt bruk av effektive metoder som inaktiverer/eliminerer virus i produksjonsprosessen. Faren for overføring av smittestoffer, inkl. ukjente eller nye virus og andre patogener, kan likevel ikke utelukkes helt. Tiltakene forventes å være effektive mot kappekledde virus som hiv, HBV og HCV, og mot ikke-kappekledde virus som HAV og parvovirus B19. Vaksinering: Ved regelmessig/gjentatt bruk av humane plasmabaserte legemidler anbefales egnet vaksinering (hepatitt A og B). Hjelpestoffer: Inneholder 124,4-195,4 mg (5,41-8,5 mmol) natrium pr. dose (40 IU/kroppsvekt - for et gjennomsnitt på 70 kg) hvis anbefalt dose (2800 IU = 44,8 ml) gis. Dette må tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data viser ingen negative effekter mhp. graviditetsforløp og/eller peri- eller postnatal utvikling. Bruk under graviditet kan vurderes hvis nødvendig.
Amming: Det finnes ingen data på utskillelse i morsmelk. Pga. den store molekylstørrelsen er utskillelse i morsmelk usannsynlig, og pga. egenskapene til proteinet er det usannsynlig at intakte molekyler absorberes hos spedbarn. Kan derfor brukes ved amming.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Sikkerhetsprofilen for barn er ikke forskjellig fra voksne i kliniske studier.

Organklasse Bivirkning
Generelle
Sjeldne Økt kroppstemperatur
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk/anafylaktoid reaksjon (som generalisert urticaria, utslett, redusert blodtrykk, dyspné).
Svært sjeldne Utvikling av faktor XIII-inhibitorer

Sikkerhetsprofilen for barn er ikke forskjellig fra voksne i kliniske studier.

Frekvens Bivirkning
Sjeldne
Generelle Økt kroppstemperatur
Immunsystemet Allergisk/anafylaktoid reaksjon (som generalisert urticaria, utslett, redusert blodtrykk, dyspné).
Svært sjeldne
Immunsystemet Utvikling av faktor XIII-inhibitorer

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Faktor XIII binder sammen aminogruppen på lysin med glutamin via enzymatisk funksjon (transamidaseaktivitet) slik at fibrinmolekyler kryssbindes. Kryssbinding av fibrin og stabilisering fremmer fibroblastenes penetrasjon og bidrar til sårheling.
Absorpsjon: Voksne, median (min-max): AUCss, 0-inf: 182,9 enheter × time/ml (133,5-300,2), Css,max: 0,9 enheter/ml* (0,6-1,2), Css,min: 0,07 enheter/ml* (0-0,16), Tmax: 1,2 timer (0,7-4,2). *100% aktivitet korresponderer med 1 enhet/ml.
Fordeling: Vdss: Voksne, median (min-max): 49,4 ml/kg (31,65-62,91).
Halveringstid: Voksne, median (min-max): 7,8 dager (3,1-11,02). Clearance 0,22 ml/time/kg (0,13-0,3), «mean residence time» 11,7 dager (5,7-17,02). Hos barn er t1/2 kortere og clearance raskere sammenlignet med voksne.
Metabolisme: På samme måte som endogen koagulasjonsfaktor XIII.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet av oppløsningen er vist i 24 timer ≤25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, skal oppbevaring ikke overstige 4 timer ved romtemperatur. Rekonstituert oppløsning skal ikke kjøles eller fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cluvot, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 IU 1 sett (hettegl.)
539484
H-resept
-
4875,40 C
1250 IU 1 sett (hettegl.)
453809
H-resept
-
24232,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.01.2019