CitraFleet

Casen Recordati


Tarmtømmingsmiddel, kombinasjon av kontaktlaksantium og osmotisk laksantium.

A06A B58 (Magnesiumoksid, Natriumpikosulfat, Sitronsyre)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning i dosepose: 1 pose (1 dose) inneh.: Natriumpikosulfat 10 mg, lett magnesiumoksid 3,5 g, sitronsyre 10,97 g, kaliumhydrogenkarbonat, sakkarinnatrium. Sitronsmak (sitronsmak, maltodekstrin, tokoferol E 307).


Indikasjoner

Voksne >18 år, inkl. eldre: Til tarmtømming før diagnostiske prosedyrer som krever en tom tarm, f.eks. koloskopi og røntgenundersøkelse.

Dosering

Voksne >18 år, inkl. eldre: Dosene skal tas med minst 5 timers mellomrom, på én av følgende måter: a) Vanligvis inntas 1 dosepose kvelden før undersøkelsen og 1 dosepose om morgenen på undersøkelsesdagen. b) Begge doseposer inntas om ettermiddagen og kvelden før undersøkelsen. Dette regimet anbefales når undersøkelsen skal gjøres tidlig på morgenen. c) Begge doseposene inntas om morgenen på undersøkelsedagen. Dette regimet er kun egnet når undersøkelsen er planlagt til ettermiddagen/kvelden.
Tilberedning/Håndtering: Bland innholdet fra 1 dosepose i en kopp med vann (ca. 150 ml) (gir en uklar oppløsning). Rør i 2-3 minutter. Dersom den blir varm, vent til den blir tilstrekkelig avkjølt til å drikkes.
Administrering: Rekonstituert dosepose inntas peroralt. Ikke innta drikke umiddelbart etter inntak av hver dosepose. Etter en periode på 10 minutter etter inntak, anbefales det å drikke cirka 1,5-2 liter klar væske, med en hastighet på ca. 250-400 ml pr. time. Klar suppe og/eller balanserte elektrolyttløsninger anbefales for å unngå dehydrering. Inntak av klart eller demineralisert vann alene anbefales ikke. Etter at dosepose nr. 2 og 1,5-2 liter væske er inntatt skal pasienten faste før undersøkelsen (vanligvis i minst 2 timer) i samsvar med retningslinjene for anestesi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Stuvningssvikt. Kraftig dehydrering. Hypermagnesemi. Mageretensjon. Gastrointestinal ulcerasjon. Toksisk kolitt. Toksisk megacolon. Tarmslyng. Kvalme og oppkast. Ascites. Akutte kirurgiske abdominaltilstander som akutt appendisitt og kjent eller mistenkt gastrointestinal obstruksjon eller perforasjon. Skal ikke brukes ved rabdomyolyse da laksantia kan utløse rabdomyolyse og derfor forverre tilstanden. Aktiv inflammatorisk tarmsykdom, f.eks. Crohns sykdom, ulcerøs kolitt. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon kan magnesium akkumuleres i plasma, et annet preparat bør brukes i slike tilfeller.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes regelmessig som laksantium. Kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige og potensielt livstruende tilfeller av elektrolyttforstyrrelser eller nedsatt nyrefunksjon hos utsatte eller svake eldre pasienter. Nytte-/risikoforholdet må derfor vurderes nøye før behandlingsoppstart i denne risikogruppen. Spesiell oppmerksomhet bør utvises mht. kjente kontraindikasjoner og vektlegge betydningen av tilstrekkelig hydrering, og hos risikogrupper (som definert under) betydningen av å bestemme elektrolyttnivåer før og etter behandling. Eldre og svake, samt pasienter med risiko for hypokalemi eller hyponatremi, kan trenge spesielt tilsyn. Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med kjente forstyrrelser i væske- og/eller elektrolyttbalansen eller som bruker legemidler som kan påvirke væske- og/eller elektrolyttbalansen, f.eks. diuretika, kortikosteroider, litium. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som nylig har gjennomgått gastrointestinal kirurgi eller som har nedsatt nyrefunksjon, mild til moderat dehydrering, hypotensjon eller hjertesykdom. Tarmtømmingsperioden bør ikke overskride 24 timer, da lengre forberedelse kan øke risikoen for væske- og elektrolyttubalanse. Diaré som skyldes preparatets avførende effekt kan medføre dehydrering og elektrolyttap, hypovolemi og hypotensjon. I tillegg kan vasovagal refleks utløses av abdominal stimulering, f.eks. smerter, som kan føre til lavt blodtrykk og bevissthetstap. Tilstrekkelig inntak av klare væsker er nødvendig. Preparatet kan redusere absorpsjon av orale legemidler som tas regelmessig og bør brukes med forsiktighet. Isolerte tilfeller av anfall er rapportert hos pasienter som står på antiepileptika, med tidligere kontrollert epilepsi. Hjelpestoffer: Inneholder 5 mmol (195 mg) kalium pr. dosepose. Dette må tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon og for pasienter som er på en regulert kaliumdiett. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dosepose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan gi tretthet eller svimmelhet, trolig som følge av dehydrering, og dette kan ha mild eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Preparatet øker gastrointestinal passasjehastighet. Absorpsjon av andre oralt administrerte legemidler (f.eks. antiepileptika, antikonseptiva, antidiabetika, antibiotika) kan derfor reduseres i behandlingsperioden. Tetrasyklin og fluorokinolonantibiotika samt penicillamin bør tas minst 2 timer før og ikke <6 timer etter inntak av CitraFleet for å unngå chelatdannelse med magnesium. Effekten reduseres av volumøkende laksantia. Det bør utvises forsiktighet hos pasienter som allerede får legemidler som kan være forbundet med hypokalemi (som diuretika og kortikosteroider, samt legemidler hvor hypokalemi utgjør en spesiell risiko, dvs. hjerteglykosider). Forsiktighet anbefales også ved bruk av preparatet hos pasienter som tar NSAID eller legemidler som induserer SIADH, f.eks. TCA, SSRI, antipsykotika og karbamazepin, da disse legemidlene kan øke risikoen for væskeretensjon og/eller elektrolyttubalanse.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ikke kliniske data på bruk under graviditet eller reproduksjonstoksiske effekter. Da pikosulfat er et kontaktlaksantium, bør man av sikkerhetsårsaker helst unngå bruk under graviditet.
Amming: Ingen erfaring. Pga. virkestoffenes farmakokinetiske egenskaper, kan imidlertid behandling vurderes hos ammende.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kraftig diaré med dehydrering og elektrolyttap. Dehydrering kan også medføre ortostatisk hypotensjon og svimmelhet.
Behandling: Dehydrering og elektrolyttubalanser bør korrigeres med væske og elektrolytter etter behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Natriumpikosulfat virker lokalt i tykktarmen, og magnesiumsitrat virker ved å holde på væske i tykktarmen. Virkningen av en kraftig utvaskings-effekt kombinert med peristaltikkstimulering er tømming av tarmen før radiografi, koloskopi eller kirurgi.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C. Brukes omgående etter rekonstituering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

CitraFleet, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning i dosepose:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 stk. (dosepose)
111678
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.07.2019