CitraFleet

Casen Recordati

Tarmtømmingsmiddel, kombinasjon av kontaktlaksantium og osmotisk laksantium.

ATC-nr.: A06A B58

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A06A B08
Natriumpikosulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.02.2018) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A09A B04
Sitronsyre
 
Miljørisiko: Bruk av sitronsyre gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 06.11.2019) er utarbeidet av Ferring.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning i dosepose: 1 pose (1 dose) inneh.: Natriumpikosulfat 10 mg, lett magnesiumoksid 3,5 g, sitronsyre 10,97 g, kaliumhydrogenkarbonat, sakkarinnatrium. Sitronsmak (sitronsmak, maltodekstrin, tokoferol E 307).


Indikasjoner

Voksne >18 år, inkl. eldre: Til tarmtømming før diagnostiske prosedyrer som krever en tom tarm, f.eks. koloskopi og røntgenundersøkelse.

Dosering

Voksne >18 år, inkl. eldre: Dosene skal tas med minst 5 timers mellomrom, på én av følgende måter: a) Vanligvis inntas 1 dosepose kvelden før undersøkelsen og 1 dosepose om morgenen på undersøkelsesdagen. b) Begge doseposer inntas om ettermiddagen og kvelden før undersøkelsen. Dette regimet anbefales når undersøkelsen skal gjøres tidlig på morgenen. c) Begge doseposene inntas om morgenen på undersøkelsedagen. Dette regimet er kun egnet når undersøkelsen er planlagt til ettermiddagen/kvelden.
Tilberedning/Håndtering: Bland innholdet fra 1 dosepose i en kopp med vann (ca. 150 ml) (gir en uklar oppløsning). Rør i 2-3 minutter. Dersom den blir varm, vent til den blir tilstrekkelig avkjølt til å drikkes.
Administrering: Rekonstituert dosepose inntas peroralt. Ikke innta drikke umiddelbart etter inntak av hver dosepose. Etter en periode på 10 minutter etter inntak, anbefales det å drikke cirka 1,5-2 liter klar væske, med en hastighet på ca. 250-400 ml pr. time. Klar suppe og/eller balanserte elektrolyttløsninger anbefales for å unngå dehydrering. Inntak av klart eller demineralisert vann alene anbefales ikke. Etter at dosepose nr. 2 og 1,5-2 liter væske er inntatt skal pasienten faste før undersøkelsen (vanligvis i minst 2 timer) i samsvar med retningslinjene for anestesi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Stuvningssvikt. Kraftig dehydrering. Hypermagnesemi. Mageretensjon. Gastrointestinal ulcerasjon. Toksisk kolitt. Toksisk megacolon. Tarmslyng. Kvalme og oppkast. Ascites. Akutte kirurgiske abdominaltilstander som akutt appendisitt og kjent eller mistenkt gastrointestinal obstruksjon eller perforasjon. Skal ikke brukes ved rabdomyolyse da laksantia kan utløse rabdomyolyse og derfor forverre tilstanden. Aktiv inflammatorisk tarmsykdom, f.eks. Crohns sykdom, ulcerøs kolitt. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon kan magnesium akkumuleres i plasma, et annet preparat bør brukes i slike tilfeller.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes regelmessig som laksantium. Kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige og potensielt livstruende tilfeller av elektrolyttforstyrrelser eller nedsatt nyrefunksjon hos utsatte eller svake eldre pasienter. Nytte-/risikoforholdet må derfor vurderes nøye før behandlingsoppstart i denne risikogruppen. Spesiell oppmerksomhet bør utvises mht. kjente kontraindikasjoner og vektlegge betydningen av tilstrekkelig hydrering, og hos risikogrupper (som definert under) betydningen av å bestemme elektrolyttnivåer før og etter behandling. Eldre og svake, samt pasienter med risiko for hypokalemi eller hyponatremi, kan trenge spesielt tilsyn. Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med kjente forstyrrelser i væske- og/eller elektrolyttbalansen eller som bruker legemidler som kan påvirke væske- og/eller elektrolyttbalansen, f.eks. diuretika, kortikosteroider, litium. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som nylig har gjennomgått gastrointestinal kirurgi eller som har nedsatt nyrefunksjon, mild til moderat dehydrering, hypotensjon eller hjertesykdom. Tarmtømmingsperioden bør ikke overskride 24 timer, da lengre forberedelse kan øke risikoen for væske- og elektrolyttubalanse. Diaré som skyldes preparatets avførende effekt kan medføre dehydrering og elektrolyttap, hypovolemi og hypotensjon. I tillegg kan vasovagal refleks utløses av abdominal stimulering, f.eks. smerter, som kan føre til lavt blodtrykk og bevissthetstap. Tilstrekkelig inntak av klare væsker er nødvendig. Preparatet kan redusere absorpsjon av orale legemidler som tas regelmessig og bør brukes med forsiktighet. Isolerte tilfeller av anfall er rapportert hos pasienter som står på antiepileptika, med tidligere kontrollert epilepsi. Hjelpestoffer: Inneholder 5 mmol (195 mg) kalium pr. dosepose. Dette må tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon og for pasienter som er på en regulert kaliumdiett. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dosepose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan gi tretthet eller svimmelhet, trolig som følge av dehydrering, og dette kan ha mild eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A B58
Preparatet øker gastrointestinal passasjehastighet. Absorpsjon av andre oralt administrerte legemidler (f.eks. antiepileptika, antikonseptiva, antidiabetika, antibiotika) kan derfor reduseres i behandlingsperioden. Tetrasyklin og fluorokinolonantibiotika samt penicillamin bør tas minst 2 timer før og ikke <6 timer etter inntak av CitraFleet for å unngå chelatdannelse med magnesium. Effekten reduseres av volumøkende laksantia. Det bør utvises forsiktighet hos pasienter som allerede får legemidler som kan være forbundet med hypokalemi (som diuretika og kortikosteroider, samt legemidler hvor hypokalemi utgjør en spesiell risiko, dvs. hjerteglykosider). Forsiktighet anbefales også ved bruk av preparatet hos pasienter som tar NSAID eller legemidler som induserer SIADH, f.eks. TCA, SSRI, antipsykotika og karbamazepin, da disse legemidlene kan øke risikoen for væskeretensjon og/eller elektrolyttubalanse.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ikke kliniske data på bruk under graviditet eller reproduksjonstoksiske effekter. Da pikosulfat er et kontaktlaksantium, bør man av sikkerhetsårsaker helst unngå bruk under graviditet.
Amming: Ingen erfaring. Pga. virkestoffenes farmakokinetiske egenskaper, kan imidlertid behandling vurderes hos ammende.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte
VanligeAbdominal distensjon, analt ubehag, kvalme, munntørrhet, proktalgi
Mindre vanligeFekal inkontinens, oppkast
Ukjent frekvensDiaré, flatulens
Generelle
VanligeTretthet, tørste
Ukjent frekvensSmerte
Hud
Ukjent frekvensKløe, purpura, urticaria, utslett (inkl. erytematøst og makulopapuløst utslett)
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktoid reaksjon, overfølsomhet
Kar
Mindre vanligeOrtostatisk hypotensjon
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeSvimmelhet
Ukjent frekvensEpilepsi, forvirringstilstand, grand mal-kramper, kramper
Psykiske
VanligeSøvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHypokalemi, hyponatremi

Hyponatremi er rapportert med eller uten assosierte kramper. Hos epileptikere er det rapportert kramper/grand mal-kramper uten assosiert hyponatremi.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, analt ubehag, kvalme, munntørrhet, proktalgi
GenerelleTretthet, tørste
NevrologiskeHodepine
PsykiskeSøvnforstyrrelse
Mindre vanlige
GastrointestinaleFekal inkontinens, oppkast
KarOrtostatisk hypotensjon
NevrologiskeSvimmelhet
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, flatulens
GenerelleSmerte
HudKløe, purpura, urticaria, utslett (inkl. erytematøst og makulopapuløst utslett)
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon, overfølsomhet
NevrologiskeEpilepsi, forvirringstilstand, grand mal-kramper, kramper
Stoffskifte/ernæringHypokalemi, hyponatremi

Hyponatremi er rapportert med eller uten assosierte kramper. Hos epileptikere er det rapportert kramper/grand mal-kramper uten assosiert hyponatremi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kraftig diaré med dehydrering og elektrolyttap. Dehydrering kan også medføre ortostatisk hypotensjon og svimmelhet.
Behandling: Dehydrering og elektrolyttubalanser bør korrigeres med væske og elektrolytter etter behov.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For natriumpikosulfat A06A B08

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Natriumpikosulfat virker lokalt i tykktarmen, og magnesiumsitrat virker ved å holde på væske i tykktarmen. Virkningen av en kraftig utvaskings-effekt kombinert med peristaltikkstimulering er tømming av tarmen før radiografi, koloskopi eller kirurgi.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C. Brukes omgående etter rekonstituering.

Sist endret: 19.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.07.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


CitraFleet, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning i dosepose:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 stk. (dosepose)
111678
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fekal inkontinens (fecesinkontinens): Tap av tarmkontroll som fører til ufrivillig lekkasje av avføring.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.