Citanest Dental Octapressin

Dentsply

Lokalanestetikum til odontologisk bruk.

ATC-nr.: N01B B54

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkINJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg/ml + 0,54 µg/ml: 1 ml inneh.: Prilokainhydroklorid 30 mg, felypressin 0,54 µg, natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker. pH 3,5-5,2.


Indikasjoner

Infiltrasjonsanestesi når det ikke er behov for iskemi. Ledningsanestesi.

Dosering

Lavest mulig dose som gir effektiv anestesi bør brukes. Avhenger av hvilket område i munnhulen som skal bedøves, vevets vaskularitet, anestesiteknikk samt pasientens alder, vekt og fysiske tilstand.
Voksne og barn >10 år: 1-5 ml (1 sylindrett = 1,8 ml). Maks. dose: 300 mg prilokain, dvs. 10 ml (5,5 sylindretter).
Barn <10 år: 1-2 ml.
Spesielle pasientgrupper: Dosen reduseres og ekstra oppmerksomhet utvises hos barn, eldre og pasienter med dårlig allmenntilstand, ved delvis eller fullstendig hjerteblokk, da lokalanestetika kan hemme den myokardiale ledningsevnen, ved fremskreden leversykdom og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Skal ikke injiseres i.v. Gis som langsom injeksjon med aspirasjon før og under injeksjonen, for å unngå utilsiktet rask intravaskulær injeksjon, som kan medføre bivirkninger. For å unngå mekanisk nerveskade og påfølgende parestesi i forbindelse med dental nerveblokkering, bør en atraumatisk teknikk brukes. Sylindrett-systemet kan generere høyt trykk under injeksjonen. Intranevral injeksjon vil dermed kunne gi lokal skade på nervefibre.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller lokalanestetika av amidtypen. Kongenital eller idiopatisk methemoglobinemi.

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og effekt av avhenger av riktig dose, korrekt injeksjonsteknikk, tilstrekkelige forholdsregler og kriseapparat. Før bruk bør man sørge for at sikkerutstyr for oksygenering og assistert ventilasjon, samt legemidler for behandling av toksiske reaksjoner, er umiddelbart tilgjengelig. Intravaskulær injeksjon av selv små doser i nakke- og hodeområdet kan, da det ligger nært CNS, føre til systemiske bivirkninger. Symptomene ligner de som sees ved utilsiktet intravaskulær injeksjon i større doser i andre områder. Hurtig injeksjon kan lede til komplikasjoner selv etter injeksjon av små mengder. Dette kan skyldes høye konsentrasjoner, spesielt som følge av uheldig intravaskulær injeksjon. Injisert legemiddel kan få en retrograd transport langs en blodåre og, ved tilfeller av intraarteriell injeksjon i nakke/hode-området, nå hjernen. Selv om felypressin brukt i tillegg til prilokain stort sett er fri for bivirkninger, kan man ved overdosering få en økning i blodtrykk pga. karkontraksjon. Pasienten bør gjøres oppmerksom på faren for utilsiktede skader i lepper, tunge, slimhinnen i munnhulen, eller myke gommer når disse områdene er bedøvet. Matinntak bør derfor utsettes til tilstanden i munnen er normal igjen. Det bør utvises forsiktighet ved bruk av lokalanestetika hos pasienter med alvorlig eller ubehandlet hypertensjon, alvorlig hjertesykdom, alvorlig anemi eller sirkulasjonssvikt eller andre patologiske tilstander. Lokalanestetika bør unngås om det er infeksjon i det området en ønsker å injisere. Methemoglobinemi kan oppstå etter bruk av prilokain. Gjentatt dosering, selv i små doser, kan føre til åpenbar klinisk methemoglobinemi (cyanose). Dette er svært sjelden ved dosene som brukes ved dental bruk. Reduksjon i oksygen-bærerkapasiteten hos normale pasienter er marginal, derav symptomløs cyanose. Svært anemiske pasienter kan derimot få signifikant hypoksemi. Det er viktig å avkrefte mer alvorlige grunner for cyanose, som akutt hypoksemi og/eller hjertefeil. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan, avhengig av dose, ha en svak virkning på mental funksjon og midlertidig svekke bevegelses- og koordinasjonsevnen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N01B B54
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av prilokain hos pasienter som allerede får legemidler som er strukturelt beslektet med lokalanestetika, da de toksiske effektene er additive.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fare for methemoglobinemi (cyanose) hos nyfødte etter at moren har fått prilokain. Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier mulig risiko.
Amming: Det er ukjent hvor mye prilokain og felypressin som går over i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.
Prilokain

Bivirkninger

Sjeldne (<1/1000): Hjerte/kar: Myokarddepresjon og hjertestans (ved overdosering). Nevrologiske: Bevisstløshet og kramper (ved overdosering). Øvrige: Allergiske reaksjoner (i verste fall anafylaktisk sjokk). Methemoglobinemi. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Vedvarende nevrologisk deficit, nummenhet, parestesi og andre sensoriske forstyrrelser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For prilokain N01B B04

Egenskaper

Klassifisering: Lokalanestetikum av amidtypen, tilsatt felypressin.
Virkningsmekanisme: Reversibel blokkering i overføring av nerveimpulsene ved å hindre at natriumioner passerer gjennom nervemembranen. Felypressin virker karkontraherende.
Absorpsjon: Ved infiltrasjonsanestesi fås full virkning i løpet av 2-3 minutter, og ved blokade i nedre del av alveolene etter ≥5 minutter, virketid hhv. ca. 45 minutter og ≥2 timer.
Proteinbinding: 40-55%.
Fordeling: Vd: 190-260 liter.
Halveringstid: 1,6 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: I urin, <5% uendret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Uten konserveringsmiddel, bør derfor brukes umiddelbart etter åpning. Til engangsbruk.

Andre opplysninger

Tilsetninger anbefales ikke ved dentale prosedyrer. Sylindretter bør ikke autoklaveres.

Sist endret: 24.09.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Citanest Dental Octapressin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
30 mg/ml + 0,54 µg/ml100 stk. (sylindretter)
009905
-
-
750,40CSPC_ICON
100 stk. (selvaspirerende sylindretter)
009942
-
-
750,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

selvaspirerende: Brukes om systemer hvor aspirasjon (utsuging av væske) skjer automatisk når man fjerner tommelen fra sprøytestempelet. Aspirasjon er aktuelt for medisiner som ikke skal injiseres i blodårer, for å kontrollere at man ikke har truffet en blodåre.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.