Ciprofloxacin

Navamedic


Bredspektret antibiotikum, fluorokinolon.

J01M A02 (Ciprofloksacin)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciprofloksacinlaktat tilsv. ciprofloksacin 2 mg, melkesyre, glukosemonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Før behandling påbegynnes skal det legges spesiell vekt på tilgjengelig informasjon om resistens mot ciprofloksacin og tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig antibiotikabruk. Voksne: Nedre luftveisinfeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier: Forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom (preparatet skal kun brukes ved denne indikasjonen når andre antibakterielle midler, som vanligvis anbefales, er uegnet). Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasi. Pneumoni ervervet utenfor sykehus. Andre infeksjoner: Kronisk suppurativ otitis media. Akutt forverring av kronisk sinusitt, spesielt hvis forårsaket av gramnegative bakterier. Akutt pyelonefritt. Kompliserte urinveisinfeksjoner. Bakteriell prostatitt. Epididymo-orkitt inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae. Bekkeninfeksjon (PID) inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae. Gastrointestinale infeksjoner (f.eks. turistdiaré). Intraabdominale infeksjoner. Infeksjoner i hud og bløtvev forårsaket av gramnegative bakterier. Malign ekstern otitt. Infeksjoner i skjelett og ledd. Pasienter med nøytropeni der feberen mistenkes å være forårsaket av en bakterieinfeksjon. Profylakse ved infeksjoner hos pasienter med nøytropeni. Inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Barn og ungdom: Bronkopulmonale infeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose. Komplisert urinveisinfeksjon og akutt pyelonefritt. Inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Behandling skal bare initieres av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose og/eller alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom.

Dosering

Dosen bestemmes av indikasjon, alvorlighetsgrad og infeksjonsfokus, den aktuelle organismens følsomhet for ciprofloksacin, pasientens nyrefunksjon, og hos barn og ungdom også kroppsvekt. Behandlingsvarighet avhenger av infeksjonens alvorlighet samt klinisk og bakteriologisk utvikling. Etter initial i.v. behandling bør det hurtigst mulig skiftes til oral behandling etter legens vurdering. I alvorlige tilfeller eller hvis pasienten ikke er i stand til å svelge tabletter (f.eks. ved enteral ernæring), er det anbefalt å starte i.v. behandling inntil det er mulig å skifte til peroral administrering. Behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter eller stafylokokker) kan kreve høyere ciprofloksacindoser og samtidig bruk av andre egnede antibakterielle midler. Behandling av noen infeksjoner (f.eks. bekkeninfeksjoner (PID), intraabdominale infeksjoner, infeksjoner hos pasienter med nøytropeni og infeksjoner i skjelett og ledd) kan kreve samtidig bruk av andre egnede antibakterielle midler, avhengig av involverte patogener. Total behandlingstid ved nedenstående indikasjoner inkluderer skifte til peroral behandling så fort som mulig.
Infeksjoner i nedre luftveier hos voksne: 400 mg 2-3 ganger daglig i 7-14 dager.
Infeksjoner i øvre luftveier hos voksne: Akutt forverring av kronisk sinusitt eller kronisk suppurativ otitis media: 400 mg 2-3 ganger daglig i 7-14 dager. Malign ekstern otitt: 400 mg 3 ganger daglig i 28 dager-3 måneder.
Urinveisinfeksjoner hos voksne: Komplisert og ukomplisert pyelonefritt: 400 mg 2-3 ganger daglig i 7-21 dager (behandlingen kan forlenges til >21 dager i spesielle tilfeller, slik som ved abscesser). Prostatitt: 400 mg 2-3 ganger daglig i 2-4 uker (akutt).
Genitale infeksjoner hos voksne: Epididymo-orkitt og bekkeninfeksjon (PID): 400 mg 2-3 ganger daglig i minst 14 dager.
Gastrointestinale og intraabdominale infeksjoner hos voksne: Diaré forårsaket av bakterielle patogener inkl. Shigella spp. unntatt Shigella dysenteria type 1 og empirisk behandling av alvorlig turistdiaré: 400 mg 2 ganger daglig i 1 dag. Diaré forårsaket av Shigella dysenteriae type 1: 400 mg 2 ganger daglig i 5 dager. Diaré forårsaket av Vibrio cholerae: 400 mg 2 ganger daglig i 3 dager. Tyfoidfeber: 400 mg 2 ganger daglig i 7 dager. Intraabdominale infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier: 400 mg 2-3 ganger daglig i 5-14 dager.
Infeksjoner i hud og bløtvev hos voksne: 400 mg 2-3 ganger daglig i 7-14 dager.
Infeksjoner i skjelett og ledd hos voksne: 400 mg 2-3 ganger daglig i maks. 3 måneder.
Voksne med nøytropeni der feberen mistenkes å være forårsaket av en bakterieinfeksjon, profylakse ved infeksjoner hos voksne med nøytropeni: 400 mg 2-3 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes gjennom hele perioden med nøytropeni, og preparatet bør kombineres med et eller flere velegnede antibakterielle midler iht. offisielle retningslinjer.
Inhalasjonsanthrax, posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling for voksne med behov for parenteral behandling: 400 mg 2 ganger daglig i 60 dager fra bekreftet eksponering for Bacillus anthracis. Behandlingen bør begynne så raskt som mulig etter mistanke om eller bekreftet eksponering.
Cystisk fibrose hos barn og ungdom: 10 mg/kg kroppsvekt 3 ganger daglig med maks. 400 mg pr. dose, i 10-14 dager.
Komplisert urinveisinfeksjon og akutt pyelonefritt hos barn og ungdom: 6-10 mg/kg kroppsvekt 3 ganger daglig med maks. 400 mg pr. dose, i 10-21 dager.
Inhalasjonsanthrax, posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling for barn og ungdom med behov for parenteral behandling: 10-15 mg/kg kroppsvekt 2 ganger daglig med maks. 400 mg pr. dose, i 60 dager fra bekreftet eksponering for Bacillus anthracis. Behandlingen bør begynne så raskt som mulig etter mistanke om eller bekreftet eksponering.
Andre alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom: 10 mg/kg kroppsvekt 3 ganger daglig med maks. 400 mg pr. dose. Total behandlingstid er avhengig av type infeksjon.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Utskilles i stor grad uendret via nyrene, dosejustering er derfor nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon. Anbefalt start- og vedlikeholdsdose ved nedsatt nyrefunksjon:

ClCR (ml/minutt/1,73 m2)

Serumkreatinin (μmol/liter)

I.v. dose (mg)

>60

<124

Se vanlig dosering

30-60

124-168

200-400 mg hver 12. time

<30

>169

200-400 mg hver 24. time

Pasienter i hemodialyse

>169

200-400 mg hver 24. time (etter dialyse)

Pasienter i peritonealdialyse

>169

200-400 mg hver 24. time

Dosejustering er ikke påkrevd ved nedsatt leverfunksjon. Dosering hos barn med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon er ikke undersøkt. Eldre: Bør gis en dose som er bestemt ut ifra infeksjonens alvorlighetsgrad og pasientens ClCR.
Tilberedning/Håndtering: Oppbevares i ytterposen for å beskytte mot lys inntil det skal brukes. Brukes umiddelbart etter åpning. Preparatet skal inspiseres visuelt før bruk, skal ikke brukes hvis uklar, misfarget eller synlige tegn på forringelse. Skal ikke blandes med andre legemidler/tilsetninger. Uforlikelighet oppstår med alle infusjonsvæsker som er fysisk eller kjemisk ustabile ved oppløsningens pH (f.eks. penicilliner, heparinoppløsninger), særlig i kombinasjon med oppløsninger som er justert til alkalisk pH (pH for ciprofloksacinoppløsninger: 3,5-4,6). Kast gjenværende oppløsning rett etter bruk.
Administrering: Skal gis som i.v. infusjon. Langsom infusjon i en stor vene vil minimere pasientens ubehag og redusere risikoen for venøs irritasjon. Hos barn og ungdom er infusjonstiden 60 minutter. Hos voksne er infusjonstiden 60 minutter for 400 mg og 30 minutter for 200 mg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kinoloner. Samtidig behandling med tizanidin.

Forsiktighetsregler

Bruk skal unngås hos pasienter som tidligere har fått alvorlige bivirkninger ved bruk av legemidler som inneholder kinoloner eller fluorokinoloner. Behandling skal kun startes opp når andre behandlingsmuligheter ikke finnes og etter grundig nytte-/risikovurdering. Aortaaneurisme og -disseksjon, og hjerteklaffregurgitasjon/hjertesvikt: Økt risiko for aortaaneurisme og -disseksjon, særlig hos eldre, og for aorta- og mitralklaffegurgitasjon er sett. Preparatet bør derfor kun brukes etter nøye nytte-/risikovurdering, og etter vurdering av andre behandlingsmetoder, hos pasienter med aneurisme eller medfødt hjerteklaffsykdom i familieanamnesen, hos pasienter som har aortaaneurisme og/eller -disseksjon eller hjerteklaffsykdom, eller har andre risikofaktorer som predisponerer for dette (f.eks. Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, Turners syndrom, Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, hypertensjon, RA, kjent aterosklerose, Sjøgrens syndrom, infeksiøs endokarditt). Risikoen for aortaaneurisme og -disseksjon, og rift av denne, kan også være økt hos pasienter som samtidig behandles med systemiske kortikosteroider. Ved plutselig abdominal-, bryst- eller ryggsmerte, bør pasienten rådes til å kontakte legevakt umiddelbart. Pasienten bør rådes til å søke øyeblikkelig legehjelp ved akutt dyspné, nylig oppstått hjertebank eller utvikling av ødem i abdomen eller underekstremiteter. Alvorlige infeksjoner og blandingsinfeksjoner med grampositive og anaerobe patogener: Monoterapi er uegnet. Skal gis sammen med andre egnede antibakterielle midler. Streptokokkinfeksjoner (inkl. Streptococcus pneumoniae): Bruk anbefales ikke pga. utilstrekkelig effekt. Genitale infeksjoner: Epididymo-orkitt og bekkeninfeksjoner (PID) kan være forårsaket av fluorokinolonresistent Neisseria gonorrhoeae. Preparatet bør gis sammen med et annet egnet antibiotikum, med mindre ciprofloksacinresistent Neisseria gonorrhoeae kan utelukkes. Ved manglende klinisk bedring etter 3 dager bør behandlingen revurderes. Intraabdominale infeksjoner: Begrensede data om virkning. Turistdiaré: Det bør tas hensyn til informasjon om ciprofloksacinresistens hos relevante patogener i de land som har vært besøkt. Skjelett- og leddinfeksjoner: Preparatet bør brukes i kombinasjon med andre antibiotika avhengig av mikrobiologiske resultater. Inhalasjonsanthrax: Behandlende lege bør konsultere nasjonal og/eller internasjonal konsensusdokumentasjon. Barn og ungdom: Bruk bør følge tilgjengelige offisielle retningslinjer. Behandling skal bare initieres av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose og/eller alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom. Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose: Barn og ungdom 5-17 år er inkludert i kliniske studier. Kun begrenset erfaring er tilgjengelig mht. barn 1-5 år. Kompliserte urinveisinfeksjoner og pyelonefritt: Behandling ved UVI bør vurderes når annen behandling ikke kan brukes, og bør baseres på mikrobiologisk dokumentasjon. Kliniske studier har inkludert barn og ungdom 1-17 år. Andre spesifikke alvorlige infeksjoner: Bruk ved spesifikke alvorlige infeksjoner annet enn ved andre alvorlige infeksjoner iht. offisielle retningslinjer, etter nøye nytte-/risikovurdering når annen behandling ikke kan brukes, eller etter mislykket konvensjonell behandling, og når mikrobiologisk dokumentasjon rettferdiggjør bruk, er ikke vurdert i kliniske studier og klinisk erfaring er begrenset. Følgelig skal forsiktighet utvises ved slike infeksjoner. Overfølsomhet: Overfølsomhet og allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi og anafylaktoide reaksjoner, kan forekomme, og kan være livstruende. Dersom slike reaksjoner opptrer skal preparatet seponeres og egnet medisinsk behandling er påkrevd. Muskel-skjelettsystemet: Preparatet bør generelt ikke brukes ved tidligere seneskade eller seneskade relatert til kinolonbehandling. Etter mikrobiologisk dokumentasjon av forårsakende mikroorganisme og nytte-/risikovurdering, kan preparatet i svært sjeldne tilfeller brukes for spesielle alvorlige infeksjoner, spesielt ved mislykket standardbehandling eller bakterieresistens og når mikrobiologiske data rettferdiggjør bruk. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved myasthenia gravis. Tendinitt og seneruptur: Tendinitt og seneruptur (spesielt, men ikke begrenset til akillessenen), noen ganger bilateral, kan forekomme så tidlig som de første 48 timer etter behandlingsstart. Det er også rapportert flere måneder etter seponering. Risikoen er større hos eldre, ved nedsatt nyrefunksjon, pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon og hos pasienter som behandles samtidig med kortikosteroider. Samtidig bruk av kortikosteroider bør derfor unngås. Ved første tegn på tendinitt (f.eks. smertefull hevelse, betennelse) bør ciprofloksacinbehandling seponeres og annen behandling vurderes. Berørt(e) ekstremitet(er) skal behandles hensiktsmessig (f.eks. immobilisering). Kortikosteroider bør ikke brukes hvis symptomer på tendinopati oppstår. Fotosensitivitet: Bruk har forårsaket lysømfintlighetsreaksjoner. Pasienten bør rådes til å unngå direkte eksponering for sterkt sollys eller UV-stråling under behandling. CNS: Kinoloner er kjent for å trigge krampeanfall eller senke krampeterskelen. Tilfeller av status epilepticus er rapportert. Bør brukes med forsiktighet ved CNS-sykdommer som disponerer for krampeanfall. Ved krampeanfall skal preparatet seponeres. Psykiske reaksjoner kan opptre allerede etter 1. dose. I sjeldne tilfeller kan depresjon eller psykose utvikles til selvskadende atferd som kulminerer i selvmordsforsøk eller selvmord. I slike tilfeller skal preparatet seponeres. Perifer nevropati: Det er rapportert tilfeller av sensorisk eller sensorimotorisk polynevropati som resulterer i parestesi, hypoestesi, dysestesi eller svakhet. For å unngå utvikling av en potensielt irreversibel tilstand, bør pasienter rådes til å informere legen sin før de fortsetter behandlingen dersom det oppstår symptomer på nevropati, f.eks. smerter, brennende følelse, prikking, nummenhet eller svakhet. Blodglukoseforstyrrelser: Forstyrrelser i blodglukose, inkl. både hypoglykemi og hyperglykemi er rapportert, og vanligvis sees dette hos diabetespasienter som samtidig bruker et peroralt blodglukosesenkende legemiddel (f.eks. glibenklamid) eller insulin. Tilfeller av hypoglykemisk koma er sett. Nøye overvåkning av blodglukose er anbefalt hos diabetespasienter. Mage-tarmsystemet: Forekomst av alvorlig og vedvarende diaré under eller etter behandling (inkl. flere uker etter behandling) kan indikere antibiotikarelatert kolitt (livstruende med mulighet for fatalt utfall), som krever umiddelbar behandling. I slike tilfeller bør preparatet seponeres omgående og en egnet behandling initieres. Antiperistaltiske legemidler er kontraindiserte i slike situasjoner. Nyre- og urinveier: Krystalluri er rapportert. Pasienten bør være godt hydrert, og sterk alkalisering av urinen bør unngås. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Lever- og galleveier: Tilfeller av levernekrose og livstruende leversvikt er rapportert. Ved tegn/symptomer på leversykdom (som anoreksi, gulsott, mørk urin, kløe eller abdominal ømhet), bør behandlingen avbrytes. Glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD)-mangel: Hemolytiske reaksjoner er rapportert hos pasienter med G6PD-mangel. Bruk bør derfor unngås hos disse med mindre mulig nytte vurderes å overgå mulig risiko. I dette tilfellet bør opptreden av hemolyse monitoreres. Resistens: Under eller etter behandling kan bakterier med ciprofloksacinresistens isoleres, med eller uten en opplagt klinisk superinfeksjon. Spesielt ved langvarig behandling eller ved behandling av nosokomiale infeksjoner og/eller infeksjoner som skyldes stammer av Staphylococcus og Pseudomonas finnes en risiko for å selektere resistente bakterier. Interaksjoner med laboratorieprøver: Ciprofloksacins in vitro-aktivitet overfor Mycobacterium tuberculosis kan gi falske negative bakteriologiske resultat i prøver. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Lokale reaksjoner er rapportert. Disse er hyppigere hvis infusjonstiden er ≤30 minutter, og kan fremstå som lokale hudreaksjoner som forsvinner raskt etter avslutning av infusjonen. Det er ikke kontraindisert å fortsette med infusjonen med mindre reaksjonene kommer tilbake eller forverres. Hjertesykdom: Forsiktighet bør utvises ved kjente risikofaktorer for forlenget QT-intervall, f.eks. medfødt langt QT-syndrom, samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet (f.eks. klasse Ia og III antiarytmika, TCA, makrolider, antipsykotika), ukorrigert elektrolyttforstyrrelse (f.eks.hypokalemi, hypomagnesemi), eldre, hjertesykdom (f.eks. hjertesvikt, hjerteinfarkt, bradykardi). Øyesykdom: Dersom synet blir svekket eller pasienten opplever andre effekter på øynene, bør en øyespesialist kontaktes øyeblikkelig. Langvarige, invalidiserende og potensielt irreversible alvorlige bivirkninger: Svært sjeldne tilfeller av langvarige (som varer i måneder eller år), invalidiserende og potensielt irreversible alvorlige bivirkninger som påvirker forskjellige, noen ganger flere, kroppsfunksjoner (muskler og skjelett, nervesystemet, psykisk tilstand og sanseorganer) er rapportert, uavhengig av alder og allerede eksisterende risikofaktorer. Preparatet skal seponeres umiddelbart ved første tegn/symptomer på alvorlige bivirkninger, og pasienten skal oppfordres til å kontakte lege. Hjelpestoffer: Inneholder glukosemonohydrat 55 mg/ml. Dette bør det tas hensyn til hos pasienter med diabetes mellitus. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pga. nevrologiske effekter kan preparatet påvirke reaksjonstiden. Dermed kan evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner være nedsatt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekt av andre legemidler på ciprofloksacin: Legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet: Ciprofloksacin bør brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet (f.eks. klasse Ia og III antiarytmika, TCA, makrolider, antipsykotika). Probenecid: Påvirker renal sekresjon av ciprofloksacin. Samtidig bruk øker plasmakonsentrasjon av ciprofloksacin. Metoklopramid: Fremmer absorpsjonen av ciprofloksacin (peroral) som resulterer i kortere tid for å nå Cmax. Ingen effekt på biotilgjengeligheten er sett. Omeprazol: Samtidig bruk resulterer i en svak reduksjon i Cmax og AUC for ciprofloksacin. Effekter av ciprofloksacin på andre legemidler: Tizanidin: Samtidig bruk er kontraindisert da studier viser 7 × økt Cmax og 10 × økt AUC, som forsterker tizanidins blodtrykkssendende og sedative effekt. Metotreksat: Samtidig bruk kan hemme metotreksats renale, tubulære transport, noe som kan medføre økte plasmanivåer av metotreksat og økt risiko for toksiske reaksjoner. Samtidig bruk anbefales ikke. Teofyllin: Samtidig bruk kan gi uønsket økning i teofyllins serumkonsentrasjon, noe som kan føre til bivirkninger (i sjeldne tilfeller livstruende eller fatale). Ved kombinasjonsbehandling skal serumkonsentrasjoner av teofyllin kontrolleres og teofyllindosen skal, om nødvendig, reduseres. Andre xantinderivater: Ved samtidig bruk av koffein eller pentoksifyllin (okspentifyllin) er det rapportert om økte serumkonsentrasjoner av disse xantinderivatene. Fenytoin: Samtidig bruk kan resultere i økt eller redusert serumnivå av fenytoin, og kontroll av fenytoinnivået anbefales. Ciklosporin: Økt kreatinin i serum (forbigående) er sett ved samtidig bruk, og hyppig kontroll (2 × i uken) av kreatinin i serum er derfor nødvendig. Vitamin K-antagonister: Samtidig bruk kan forsterke antikoagulerende effekt av vitamin K-antagonisten. Risikoen kan variere med underliggende infeksjon, alder og allmenntilstand, slik at ciprofloksacins medvirkning til økt INR er vanskelig å bedømme. Hyppig INR-monitorering anbefales under og kort tid etter samtidig bruk av f.eks. warfarin, acenokumarol, fenprokumon eller fluindion. Glibenklamid: I enkelte tilfeller kan samtidig bruk forsterke virkningen av glibenklamid (hypoglykemi). Duloksetin: Samtidig bruk av duloksetin med andre sterke CYP1A2-hemmere, som fluvoksamin, kan medføre en stigning i AUC og Cmax for duloksetin. Lignende effekter kan forventes ved samtidig bruk av duloksetin med ciprofloksacin. Ropinirol: Samtidig bruk ga stigning i AUC og Cmax for ropinirol med hhv. 60% og 84%. Monitorering av ropinirolrelaterte bivirkninger og passende dosejustering av ropinirol anbefales under og kort tid etter samtidig administrering. Lidokain: Samtidig bruk reduserte clearance av i.v. lidokain med 22%. Selv om lidokainbehandlingen tolereres godt, kan det forekomme bivirkninger ved samtidig bruk med ciprofloksacin. Klozapin: Etter samtidig bruk økte serumkonsentrasjonene av klozapin og N-desmetylklozapin med hhv. 29% og 31%. Klinisk overvåkning og passende dosejustering av klozapin under og kort tid etter samtidig bruk anbefales. Sildenafil: Cmax og AUC for sildenafil ble omtrent fordoblet ved samtidig bruk. Det må derfor utvises forsiktighet ved samtidig bruk, hvor nytte-/risikovurdering bør gjøres. Agomelatin: Fluvoksamin, en sterk CYP1A2-hemmer, hemmer metabolisme av agomelatin betydelig og gir 60 × økt eksponering av agomelatin. En tilsvarende effekt forventes ved samtidig bruk av agomelatin og ciprofloksacin. Zolpidem: Samtidig administrering kan øke blodnivået av zolpidem, og anbefales ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra bruk hos gravide indikerer ingen misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. Dyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksiske effekter, men det er vist effekt på brusk. Skade på leddbrusk hos humane fostre i utvikling kan derfor ikke utelukkes. Bør som en sikkerhetsforanstaltning ikke brukes under graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Mulig risiko for leddskade. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

12 g har gitt milde symptomer på toksisitet. 16 g har gitt akutt nyresvikt.
Symptomer: Svimmelhet, tremor, hodepine, tretthet, kramper, hallusinasjoner, forvirring, abdominalt ubehag, nedsatt nyre- og leverfunksjon samt krystalluri og hematuri. Reversibel nyretoksisitet er rapportert.
Behandling: Symptomatisk behandling skal igangsettes. EKG-monitorering bør foretas pga. mulighet for QT-forlengelse. Utover vanlige strakstiltak anbefales kontroll av nyrefunksjon, inkl. urinens pH og surhetsgrad, hvis nødvendig, for å unngå krystalluri. Pasienten bør holdes godt hydrert. Kun små menger (<10%) kan fjernes vha. hemodialyse eller peritonealdialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Baktericid effekt gjennom hemming av både type II-topoisomerase (DNA-gyrase) og topoisomerase IV, som er nødvendig for bakteriell DNA-replikasjon, -transkripsjon, -reparasjon og -rekombinasjon. Graden av kryssresistens mellom ciprofloksacin og andre fluorokinoloner varierer. Vanligvis følsomme arter, arter der ervervet resistens kan være et problem og organismer med nedarvet resistens: Se SPC.
Absorpsjon: Raskt og omfattende.
Proteinbinding: 20-30%.
Fordeling: Vd: 2-3 liter/kg. Høye konsentrasjoner nås i mange vev (lunge, bihuler, betente lesjoner og urogenitalsystemet) hvor totalkonsentrasjonen kan overskride plasmakonsentrasjonen.
Utskillelse: I stor grad uendret via nyrene og, i mindre grad, via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ciprofloxacin, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg/ml 10 × 100 ml (plastpose m/overpose)
525945
Blå resept
-
342,30 C
10 × 200 ml (plastpose m/overpose)
505571
Blå resept
-
441,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.02.2021