Immunsuppressivt middel, JAK1-hemmer.

D11A H08 (Abrocitinib)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Abrocitinib 50 mg, resp. 100 mg og 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

TNF/BIO

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling bør startes opp og overvåkes av lege med erfaring med diagnostisering og behandling av atopisk dermatitt.
Voksne
Anbefalt startdose er 100 mg eller 200 mg 1 gang daglig, basert på individuelle pasientkarakteristika. Ved økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE), alvorlige kardiovaskulære hendelser (MACE) og malignitet er anbefalt dose 100 mg 1 gang daglig. Kan trappes opp til 200 mg 1 gang daglig ved utilstrekkelig sykdomskontroll. 200 mg 1 gang daglig kan være egnet ved høy sykdomsbyrde eller utilstrekkelig respons på 100 mg 1 gang daglig for pasienter som ikke har høyere risiko for VTE, MACE og malignitet. Dosen bør reduseres til 100 mg 1 gang daglig ved sykdomskontroll. Ny behandling med 200 mg 1 gang daglig kan vurderes hvis sykdomskontroll ikke opprettholdes. Laveste effektive vedlikeholdsdose bør vurderes. Kan brukes med eller uten medikamentell lokalbehandling. Seponering bør vurderes ved manglende tegn på terapeutisk nytte etter 24 uker.
Laboratorieovervåkning og behandlingsjustering
Fullstendig hematologisk status, inkl. blodplatetall, absolutt lymfocyttall (ALC), absolutt nøytrofiltall (ANC) og hemoglobin (Hb) utføres før behandlingsstart, 4 uker etter oppstart og deretter iht. rutinemessig behandling. Behandling bør ikke startes ved blodplatetall <150 × 103/mm3, ALC <0,5 × 103/mm3, ANC <1,2 × 103/mm3 eller hemoglobin <10 g/dl. Bør seponeres ved blodplatetall <50 × 103/mm3. Bør avbrytes ved ALC <0,5 × 103/mm3, ikke gjenopptas før ALC er over denne verdien, og seponeres ved gjentatt resultat. Bør avbrytes ved ANC <1 × 103/mm3, og ikke gjenopptas før ANC er over denne verdien. Bør avbrytes ved Hb <8 g/dl, og ikke gjenopptas før Hb er over denne verdien. Lipidverdier bør måles før behandlingsstart, 4 uker etter oppstart og deretter iht. kardiovaskulær risiko og kliniske retningslinjer for hyperlipidemi. Pasienter med avvikende lipidverdier bør overvåkes og behandles iht. kliniske retningslinjer. Ved flere risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, bør risiko/nytte av abrocitinibbehandling vurderes opp mot andre tilgjengelige behandlinger.
Dosejustering pga. interaksjoner
Hos pasienter som får både sterke CYP2C19-hemmere og moderate CYP2C9-hemmere, eller sterke CYP2C19-hemmere alene, bør dosen halveres, til 100 mg eller 50 mg 1 gang daglig. Hos pasienter som får syrereduserende midler (f.eks antacida, protonpumpehemmere og H2-reseptorantagonister), bør en dose på 200 mg 1 gang daglig vurderes. Se også Interaksjoner.
Glemt dose Tas snarest mulig dersom det er ≥12 timer til neste dose. Hvis det er <12 timer til neste dose, skal glemt dose ikke tas. Neste dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (eGFR 60-<90 ml/minutt). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30-<60 ml/minutt), bør dosen halveres til 100 mg eller 50 mg 1 gang daglig. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt) er anbefalt startdose 50 mg 1 gang daglig, og maks. daglig dose er 100 mg. Ikke studert hos pasienter med terminal nyresvikt som får nyreerstattende behandling.
  • Barn og ungdom: Ingen data for barn <12 år. Er studert hos ungdom 12-<18 år, men pga. effekter på ben i dyrestudier er ytterligere langtidsdata for ungdom i vekst nødvendig for å kunne fastslå at nytte oppveier risiko.
  • Eldre ≥65 år: Anbefalt startdose er 100 mg 1 gang daglig. Begrensede data for eldre ≥75 år. Se også Forsiktighetsregler.
Administrering Tas 1 gang daglig til omtrent samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Kan tas med mat hos pasienter som blir kvalme, for å unngå symptomer. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles, knuses eller tygges, da dette ikke er undersøkt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive, alvorlige systemiske infeksjoner, inkl. tuberkulose. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Generelt: Bør kun brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer finnes hos eldre ≥65 år, pasienter med tidligere aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller andre risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. er eller har vært langtidsrøykere), og pasienter med risikofaktorer for malignitet. Infeksjoner (inkl. alvorlige): Forsiktighet bør utvises ved behandling av eldre og diabetikere pga. høyere forekomst av infeksjoner. Alvorlige infeksjoner er sett, hyppigst herpes simplex, herpes zoster og pneumoni. Doseavbrudd bør vurderes ved alvorlig infeksjon, sepsis eller opportunistisk infeksjon, inntil infeksjonen er under kontroll. Skal ikke startes ved aktiv, alvorlig systemisk infeksjon. Risiko/nytte bør vurderes før oppstart ved kronisk eller tilbakevendende infeksjon, hos pasienter som har vært utsatt for tuberkulose, som tidligere har hatt alvorlig eller opportunistisk infeksjon, som har bodd eller reist i områder med endemisk tuberkulose eller endemiske mykoser, eller ved underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjoner. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn/symptomer på infeksjon under og etter behandling. Hvis infeksjon oppstår, bør rask og fullstendig diagnostisk testing utføres og egnet antimikrobiell behandling igangsettes. Pasienten bør overvåkes nøye og behandlingen avbrytes midlertidig ved manglende respons på standardbehandling. Tuberkulose: Tuberkulose er sett. Pasienten bør screenes for tuberkulose før behandlingsstart. Årlig screening bør i tillegg vurderes for pasienter i områder med endemisk tuberkulose. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Ved latent tuberkulose (nydiagnostisert eller tidligere ubehandlet), bør forebyggende behandling startes før oppstart av abrocitinib. Viral reaktivering: Viral reaktivering er sett, inkl. reaktivering av herpesvirus (f.eks. herpes zoster, herpes simplex). Frekvensen av herpes zoster-infeksjoner er høyere hos pasienter ≥65 år behandlet med 200 mg, med en historie med herpes zoster og med en bekreftet ALC <1 × 103/mm3 før hendelsen, og ved alvorlig atopisk dermatitt ved baseline. Ved utvikling av herpes zoster, bør midlertidig behandlingsavbrudd vurderes til situasjonen er løst. Screening for virusheptitt bør utføres iht. kliniske retningslinjer før oppstart og under behandling. Hvis HBV-DNA påvises, bør leverspesialist konsulteres. Vaksinasjon: Ingen data om vaksinerespons. Bruk av levende, svekkede vaksiner bør unngås under eller umiddelbart før behandling. Før behandlingsstart anbefales det at pasienten får aktuelle påfyllingsvaksiner, inkl. profylaktiske herpes zoster-vaksiner, i samsvar med gjeldende retningslinjer for vaksinering. Venøs tromboembolisme (VTE): Dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) er sett. Bør brukes med forsiktighet ved andre kjente risikofaktorer for VTE, som VTE i anamnesen, planlagt større kirurgi, immobilisering, bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler eller hormonerstatningsbehandling og arvelig koagulasjonssykdom. Regelmessig reevaluering for å vurdere endringer i risiko for VTE bør gjøres. Tegn/symptomer på VTE skal vurderes umiddelbart, og behandlingen skal seponeres ved mistenkt VTE, uavhengig av dose. Alvorlige kardiovaskulære hendelser (MACE): Er sett. Skal kun brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer finnes. Se ‘Generelt’ over for mer info. Malignitet (eksludert NMSC): Lymfom og andre maligniteter er sett. Bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer finnes. Se ‘Generelt’ over for mer info. Ikke-melanom hudkreft (NMSC) er sett. Regelmessig hudundersøkelse anbefales for alle, særlig ved økt risiko for hudkreft. Hematologiske avvik: For overvåkning og håndtering, se Dosering. Lipider: Doseavhengig økning av blodlipidverdier er sett. For overvåkning og håndtering, se Dosering. Eldre ≥65 år: Bør bare brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer finnes, pga. økt risiko for MACE, maligniteter, alvorlige infeksjoner og dødelighet uansett årsak. Immunsuppressive tilstander: Ingen informasjon om behandling hos pasienter med immunsvikt eller førstegradsslektning med arvelig immunsvikt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Farmakodynamiske interaksjoner: Kombinasjon med biologiske immunmodulerende midler, potente immunsuppressiver eller andre JAK-hemmere anbefales ikke, da risiko for additiv immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Farmakokinetiske interaksjoner som kan påvirke abrocitinib: Metaboliseres primært av CYP2C19 og CYP2C9 (og i mindre grad av CYP3A4 og CYP2B6), og kan påvirkes av legemidler som hemmer eller induserer disse enzymene. Se Dosering for aktuelle dosejusteringer. Samtidig bruk av moderate eller sterke induktorer av CYP2C19/CYP2C9, anbefales ikke. De aktive metabolittene er OAT3-substrater. Legemidler som øker pH i magesekken: Famotidin 40 mg reduserer eksponering for aktiv del av abrocitinib med ca. 35%. Lignende effekter ved samtidig bruk av antacida eller protonpumpehemmere kan ikke utelukkes og abrocitinibdose på 200 mg bør derfor vurderes ved samtidig bruk. Farmakokinetiske interaksjoner der abrocitinib påvirker andre legemidler: Abrocitinib er en P‑gp-hemmer. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av dabigatran (et P‑gp-substrat) pga. økt dabigatraneksponering. Forsiktighet skal også utvises ved samtidig bruk av P‑gp-substrater med lav terapeutisk indeks, som digoksin. Abrocitinib er en CYP2C19-hemmer. Utvis forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler med smal terapeutisk indeks som hovedsakelig metaboliseres av CYP2C19. Dosejustering kan være nødvendig. Abrocitinib er en mild CYP1A2-hemmer. Ingen generelle dosejusteringer kan anbefales.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Ingen/begrenset mengde data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet (fosterdødelighet, skjelettvariasjoner og påvirkning på fødsel, peri- og postnatal utvikling). Fertile kvinner må rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling og i 1 måned etter siste dose.
AmmingKontraindisert. Ingen data på utskillelse i human morsmelk, effekter på diende spedbarn eller effekter på melkeproduksjon. Dyrestudier har vist utskillelse i melk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
FertilitetKan gi midlertidig redusert fertilitet hos kvinner, basert på funn i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

>90% av dosen forventes å være eliminert innen 48 timer.
BehandlingOvervåkning for bivirkninger. Symptomatisk, støttende behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeJanus-kinase 1 (JAK1)-hemmer. JAK er intracellulære enzymer som overfører signaler fra cytokin- eller vekstfaktorreseptor-interaksjoner på cellemembranen som påvirker celleprosesser som hematopoese og immuncellefunksjon. JAK fosforylerer og aktiverer signaltransdusere og aktivatorer av transkripsjon (STAT) som modulerer intracellulær aktivitet, inkl. genuttrykk. Hemming av JAK1 modulerer signalveiene ved å forhindre fosforylering og aktivering av STAT.
Absorpsjon>91%. Absolutt oral biotilgjengelighet: Ca. 60%. Cmax nås innen 1 time. Steady state oppnås innen 48 timer ved administrering 1 gang daglig. Doseproporsjonal økning av AUC og Cmax opptil 200 mg.
ProteinbindingAbrocitinib: 64%. Aktive metabolitter: 37% og 29%.
FordelingVd ca. 100 liter etter i.v. administrering. Fordeles likt mellom erytrocytter og plasma.
HalveringstidCa. 5 timer.
MetabolismeIn vitro av CYP2C19 (ca. 53%), CYP2C9 (ca. 30%), CYP3A4 (ca. 11%) og CYP2B6 (ca. 6%). Ubundet abrocitinib står for ca. 60% av farmakologisk aktivitet. 2 aktive metabolitter står for hhv. ca. 30% og 10% av farmakologisk aktivitet.
Utskillelse<1% utskilles uendret via urin. Metabolittene utskilles primært via urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cibinqo, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg 28 stk. (blister)
425343

H-resept

13 592,60 C
100 mg 28 stk. (blister)
522606

H-resept

13 592,60 C
200 mg 28 stk. (blister)
159872

H-resept

13 592,60 C

SPC (preparatomtale)

Cibinqo TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg

Cibinqo TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Cibinqo TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.06.2023


Sist endret: 27.07.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)