Fusjonshemmer, CCR5-antagonist.

J05A X09 (Maraviroc)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Maraviroc 150 mg, resp. 300 mg, soyalecitin 0,84 mg, resp. 1,68 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert til behandlingserfarne voksne, ungdom og barn ≥2 år og som veier ≥10 kg med påvist kun CCR5-tropisk hiv-1 (se Dosering) i kombinasjon med andre antiretrovirale midler.

Dosering

Behandling skal initieres av lege med erfaring i behandling av pasienter med hiv-infeksjon. Før bruk må det bekreftes at kun CCR5-tropisk hiv-1 er påvisbar (dvs. at CXCR4 eller dobbelt​/​blandet tropisk virus ikke er påvist). Voksne: Anbefalt dose er 150 mg, 300 mg eller 600 mg 2 ganger daglig avhengig av interaksjoner med samtidig administrert annen antiretroviral behandling og andre legemidler. Dosen justeres ved samtidig administrering med CYP3A4-hemmere og​/​eller -induktorer, da konsentrasjon og terapeutisk effekt av maraviroc kan påvirkes:

Maraviroc kombinert med

Anbefalt daglig maravirocdose

Antiretrovirale legemidler:

 

Kobistat

150 mg × 2

Nukleosid revers
transkriptasehemmer (NRTI)

300 mg × 2

Ikke-nukleosid revers
transkriptasehemmer (NNRTI):

 

Efavirenz

600 mg × 2
(I fravær av PI eller annen potent CYP3A4-hemmer)

Nevirapin

300 mg × 2

Proteasehemmere (PI)

150 mg × 2
(Unntatt tipranavir​/​ritonavir der dosen skal være 300 mg × 2)

NNRTI + PI
Efavirenz + lopinavir​/​ritonavir
eller sakinavir​/​ritonavir

150 mg × 2
(Unntatt tipranavir​/​ritonavir der dosen bør være 600 mg × 2)

Etavirin + darunavir​/​ritonavir

150 mg × 2

Barn ≥2 år og som veier ≥10 kg
Anbefalt dose må baseres på kroppsvekt (kg) og skal ikke overskride anbefalt dosering for voksne.

Daglig voksen dose1

Samtidige
legemidler

Daglig maravirocdose basert på vekt

10-<20 kg

20-<30 kg

30-<40 kg

≥40 kg

150 mg × 2

Potente CYP3A- hemmere (med​/​uten CYP3A-induktor)

50 mg × 2

75 mg × 2

100 mg × 2

150 × 2

300 mg × 2

Legemidler som ikke er potente CYP3A-hemmere eller potente CYP3A-induktorer

Data mangler

 

300 mg × 2

300 mg × 2

600 mg × 2

CYP3A-induktorer (uten en potent CYP3A-hemmer)

Data mangler og bruk er ikke anbefalt hos barn som samtidig tar legemidler som hos voksne ville kreve dosering på 600 mg 2 ganger daglig.

1Basert på interaksjoner med andre legemidler (se Interaksjoner).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data tilgjengelig, bør brukes med forsiktighet.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering til 150 mg 1 gang daglig anbefales ved ClCR <80 ml​/​minutt. Brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) som bruker potente CYP3A4-hemmere f.eks. ritonavir-boostret proteasehemmere (med unntak av tipranavir​/​ritonavir), kobicistat, itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin, telaprevir og boceprevir. Klinisk respons på behandling monitoreres nøye.
  • Barn <2 år eller som veier <10 kg: Anbefales ikke pga. manglende data vedrørende sikkerhet, effekt og farmakokinetikk.
  • Eldre >65 år: Begrenset erfaring. Bør brukes med forsiktighet.
Administrering Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.

Forsiktighetsregler

Leversykdom: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt spesifikt ved betydelig underliggende leversykdom. Tilfeller av levertoksisitet og leversvikt med allergiske trekk er rapportert. Pasienter med preeksisterende leverdysfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt, kan ha forhøyet frekvens av leverfunksjonsforstyrrelser. Spesiell forsiktighet utvises ved hepatitt B/C-koinfeksjon pga. lite data. Seponering vurderes sterkt ved tegn eller symptomer forenlig med akutt hepatitt, spesielt ved mistanke om legemiddelrelatert hypersensitivitet, eller ved forhøyede levertransaminaser kombinert med utslett eller andre systemiske symptomer. Hypersensitivitetsreaksjoner inkl. alvorlige og potensielt livstruende hendelser er rapportert, i de fleste tilfeller ved samtidig bruk av andre legemidler assosiert med disse reaksjonene. Disse reaksjonene inkl. utslett, feber og i enkelte tilfeller organdysfunksjon og leversvikt. Seponer umiddelbart ved tegn eller symptomer på utvikling av alvorlige hud- eller hypersensitivitetsreaksjoner. Klinisk status og relevante laboratorieverdier bør monitoreres, og hensiktsmessig, symptomatisk behandling bør initieres. Kardiovaskulær sikkerhet: Begrensede data ved alvorlig kardiovaskulær sykdom, spesiell forsiktighet må utvises. Postural hypotensjon: Forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt postural hypotensjon eller som tar andre legemidler som kan redusere blodtrykket. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan ha økt risiko for postural hypertensjon ved samtidig administrering av potente CYP3A4‑hemmere eller boostret PI, pga. potensiell økt blodkonsentrasjon av maraviroc. Immunt rekonstitueringssyndrom: Hos pasienter med alvorlig immunsvikt ved behandlingsoppstart kan det oppstå en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener. Alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer sees ev. innen de første få ukene eller månedene etter at kombinasjonsbehandling er initiert. Eks. er cytomegalovirus-retinitt, generelle eller fokale mykobakterieinfeksjoner, og pneumoni forårsaket av Pneumocystis jiroveci (tidligere P. carinii). Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunkt for utbrudd er imidlertid variabelt, og kan forekomme mange måneder etter behandlingsstart. Tropisme:Virustropisme kan ikke forutsies med sikkerhet ut fra behandlingshistorie og testing. Endring i virustropisme kan oppstå over tid hos hiv-1-pasienter. Det er derfor nødvendig å begynne behandling kort tid etter en tropismeanalyse. Det anbefales at preparatet ikke brukes i behandling av behandlingsnaive pasienter. Osteonekrose: Sett, spesielt ved avansert hiv-sykdom eller langvarig antiretroviral kombinasjonsbehandling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Maraviroc metaboliseres av CYP3A4 og CYP3A5. Dosen justeres ved samtidig administrering med CYP3A4-hemmere og​/​eller -induktorer, da konsentrasjon og terapeutisk effekt av maraviroc kan påvirkes (for kombinasjon med antiretrovirale midler, se Dosering).

Maraviroc kombinert med

Anbefalt daglig maravirocdose

Proteasehemmere:

 

Fosamprenavir​/​ritonavir

Kombinasjon ikke anbefalt

Antibiotika:

 

Sulfametoksasol​/​trimetoprim

300 mg × 2

Rifampicin

600 mg × 2
(I fravær av en potent CYP3A4-hemmer)

Rifampicin + efavirenz

Kombinasjon ikke anbefalt

Rifabutin + PI

150 mg × 2
(PI unntatt tipranavir​/​ritonavir
der dosen bør være 300 mg × 2)

Klaritromycin, telitromycin

150 mg × 2

Antiepileptika:

 

Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

600 mg × 2
(I fravær av en potent CYP3A4-hemmer)

Antimykobakterielle midler:

 

Ketokonazol

150 mg × 2

Itrakonazol

150 mg × 2

Flukonazol

300 mg × 2. Gis med forsiktighet.

Maraviroc kan gis samtidig med følgende legemidler uten dosejustering (dvs. 300 mg × 2): Anti-HBV (pegylert interferon), anti-HCV (ribavirin), metadon, buprenorfin, statiner, digoksin, p-piller (etinyløstradiol og levonorgestrel), midazolam. Johannesurt (prikkperikum) skal ikke brukes samtidig med maraviroc. Maraviroc hemmer ikke noen av de viktigste CYP450-enzymene (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4) og har ingen effekt på farmakokinetikken til midazolam, orale antikonsepsjonsmidler (etinyløstradiol og levonorgestrel), eller forholdet 6β-hydroksykortisol​/​kortisol i urinen. Dette tyder på at det ikke er noen hemming eller induksjon av CYP3A4 in vivo. Renal utskillelse står for omtrent 23% av total clearance. Hemmer ikke noen av de store renale opptakstransportørene (OAT1, OAT3, OCT2, OCTN1, og OCTN2). I kombinasjon med tenofovir (substrat for renal eliminasjon), trimetoprim-sulfa (inneholder en hemmer av kationtransport) er det ikke sett effekt på farmakokinetikken til maraviroc. Ingen effekt av maraviroc på farmakokinetikken til lamivudin (hovedsakelig renal clearance) eller zidovudin (ikke CYP450-metabolisme, renal clearance). Maraviroc hemmer P-gp in vitro. Det kan ikke utelukkes at maraviroc kan øke eksponeringen av P-gp-substratet dabigatraneteksilat. Se SPC for ytterligere informasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal kun brukes under graviditet hvis potensiell fordel for moren oppveier potensiell risiko for fosteret.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. For å unngå at spedbarnet smittes anbefales det at hiv-smittede kvinner ikke ammer.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerHøyeste administrerte dose 1200 mg. Den dosebegrensende bivirkningen er postural hypotensjon.
BehandlingGenerell støttende behandling. Uabsorbert legemiddel kan fjernes ved brekning, ventrikkelskylling, ev. aktivt kull. Dialyse kan benyttes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBindes selektivt til human kjemokinreseptor CCR5, og hindrer CCR5-tropisk hiv-1 i å komme inn i cellen.
AbsorpsjonVariabel, med flere topper. Median Tmax 2 timer (0,5-4 timer). Absolutt biotilgjengelighet av 100 mg er 23% og antas å være 33% ved 300 mg. Ikke-proporsjonal farmakokinetikk.
ProteinbindingCa. 76%.
FordelingVd ca. 194 liter.
Halveringstid13,2 timer. Total clearance 44 liter​/​time og renal clearance 10,17 liter​/​time. I nærvær av metabolske hemmere kan nyreclearance stå for 70% av totalclearance, og redusert nyrefunksjon kan gi høyere eksponering. Ved moderat nedsatt leverfunksjon er Cmax og AUC forhøyet.
MetabolismeMetaboliseres av CYP3A4.
UtskillelseCa. 20% i urin og 76% i feces (over 168 timer).

 

Pakninger, priser og refusjon

Celsentri, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
150 mg 60 stk. (blister)
166487

H-resept

7 981,90 C
300 mg 60 stk. (blister)
061092

H-resept

7 981,90 C

SPC (preparatomtale)

Celsentri TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg

Celsentri TABLETTER, filmdrasjerte 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

19.08.2022


Sist endret: 01.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)