Cefalotin Navamedic

Navamedic


Antibiotikum, cefalosporin.

J01D B03 (Cefalotin)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g og 2 g: Hvert hetteglass inneh.: Cefalotinnatrium tilsv. cefalotin 1 g, resp. 2 g, natriumhydrogenkarbonat.


Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner i lunger/bronkier, hud- og bløtvevsinfeksjoner (inkl. peritonitt), urinveisinfeksjoner, sepsis (inkl. endokarditt), gastrointestinale infeksjoner og infeksjoner i ben og ledd. Resistensbestemmelse bør foretas, men behandling kan om nødvendig startes før resistensbestemmelse foreligger.

Dosering

Voksne: Vanlig dose er 0,5-1 g hver 4.-6. time. Ved infeksjoner som har vært refraktære overfor tidligere behandling, er daglige doser på opptil 12 g gitt med godt resultat.
Barn: 50-100 mg/kg/døgn fordelt på 4-6 doser. Ved meget alvorlige infeksjoner kan dosen økes (Antibiotika-Fibel anbefalt maks. 120 mg/kg/døgn). Plasmakonsentrasjonen må følges nøye ved høy dosering.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Total daglig cefalotindose skal reduseres ved nedsatt nyrefunksjon. Dosen tilpasses individuelt og serumkonsentrasjonen følges nøye under behandling. Doseringsforslag:

Serumkreatinin (μmol/liter)

ClCR (ml/minutt)

Maks. dose

109-175

80-50

2 g hver 6. time

175-350

49-25

1,5 g hver 6. time

350-875

24-10

1 g hver 6. time

875-4375

9-2

0,5 g hver 6. time

>4375

<2

0,5 g hver 8. time

Tilberedning/Håndtering: I.m. injeksjon: Hvert gram oppløses i 5 ml sterilt vann. Ristes godt. I.v. injeksjon: Hvert gram oppløses i 10 ml sterilt vann. Ristes godt. I.v. kontinuerlig infusjon: Hvert gram oppløses i minst 5 ml sterilt vann og overføres aseptisk til infusjonsflaske med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske 50 mg/ml. I.v. intermitterende infusjon: 2 g oppløses i 100 ml natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske 50 mg/ml.
Administrering: Gis parenteralt, fortrinnsvis i.v. Gis som i.m. eller i.v. injeksjon, eller som i.v. kontinuerlig infusjon eller i.v. intermitterende infusjon. Gis dypt i en stor muskel ved i.m. injeksjon for å unngå smerte og indurasjon. Doser >1 g bør gis i.v. Injiseres direkte i venen i løpet av 3-5 minutter, eller i slange ved pågående i.v. infusjon. Kan også gis som i.v. intermitterende infusjon i løpet av 1/2-1 time, eller som i.v. kontinuerlig infusjon.

Kontraindikasjoner

Cefalosporinallergi og type 1-reaksjon overfor penicilliner (anafylaksi, Quinckes ødem, urticaria).

Forsiktighetsregler

Forsiktighet skal utvises ved penicillinallergi eller annen allergi i anamnesen. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør doseringen reduseres iht. ClCR og serumkonsentrasjonen følges, se Dosering. Parenteral administrering av uforholdsmessig store doser cefalosporin kan gi krampeanfall, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Ved krampeanfall, seponer øyeblikkelig og gi antikonvulsiva dersom klinisk indisert. Cefalotin er ikke nyretoksisk. Høy og vedvarende serumkonsentrasjon kan imidlertid forekomme etter vanlig dosering ved forbigående eller vedvarende reduksjon i urinutskillelsen, pga. nedsatt nyrefunksjon. Hvis døgndoser >6 g gis som i.v. infusjon i >3 dager, anbefales veneskifte for å forebygge ev. tromboflebitt. Påvirkning på laboratorietester: Cefalosporiner har en tendens til å bli adsorbert på membranoverflaten til erytrocytter, og kan da reagere med antistoffer. Dette kan gi positiv Coombs test (spesielt ved azotemi). Cefalotin interfererer med glukosuritest basert på kobberreduksjon, men påvirker ikke enzymbaserte tester. Metoder basert på glukoseoksydase eller heksokinase bør brukes til bestemmelse av plasmaglukosenivåer.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig tilførsel av probenecid hemmer cefalotins tubulære sekresjon og gir økt t1/2. Ved samtidig bruk av aminoglykosider er det rapportert økt risiko for oto- og nefrotoksisitet; dosejustering kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data og erfaring med bruk hos gravide indikerer ikke skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Bør bare gis under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at diende barn kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen ikke kan utelukkes. Små mengder av substansen i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Krampeanfall.
Behandling: Dersom krampeanfall oppstår, seponer øyeblikkelig og gi antikonvulsiva dersom klinisk indisert. Generell støttebehandling iverksettes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese og virker derved baktericid. Følgende mikroorganismer er vanligvis meget følsomme: Stafylokokker (inkl. betalaktamaseproduserende), streptokokker, pneumokokker, clostridier, H. influenza, E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella, Salmonella og Shigella. Cefalotin har ingen effekt på Pseudomonas aeruginosa, meticillinresistente stafylokokker og enterokokker.
Absorpsjon: Cmax 80-100 μg/ml etter 2 g gitt som i.v. infusjon over 1/2 time.
Halveringstid: Ca. 45 minutter. T1/2 øker ved sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ca. 30 μg/ml 15 minutter etter 1 g gitt i.v.
Metabolisme: Omdannes delvis til desacetylcefalotin i lever.
Utskillelse: Hurtig via nyrene ved glomerulær filtrasjon, men primært ved tubulær sekresjon. I løpet av 6 timer vil 60-70% av en i.m. dose være utskilt, primært som cefalotin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Ferdig tilberedt oppløsning: Holdbar i 6 timer ved romtemperatur (opptil 25°C) eller 24 timer i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cefalotin Navamedic, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 g 10 stk. (hettegl.)
010818
Blå resept
-
408,40 C
2 g 10 stk. (hettegl.)
010879
Blå resept
-
632,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.03.2021