Carbocain Dental

Dentsply


Lokalanestetikum (av amidtypen) til odontologisk bruk.

N01B B03 (Mepivakain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg/ml: 1 ml inneh.: Mepivakainhydroklorid 30 mg, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. pH 5,5-6,5. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Lokalanestesi ved kortvarige, ukompliserte behandlinger i dental praksis.

Dosering

Lavest mulig dose som gir effektiv anestesi bør brukes. Avhenger av hvilket område i munnhulen som skal bedøves, vevets vaskularitet, anestesiteknikk, operasjonens omfang samt pasientens alder, vekt og fysiske tilstand. 1 sylindrett = 1,8 ml (54 mg).
Voksne (normalt friske): Infiltrasjon: 1-2 ml. Blokade: 1,5-5 ml. Maks. dose pr. 70 kg pasient: 300 mg, dvs. 10 ml (5,5 sylindretter).
Ungdom og barn ≥4 år (vekt ≥ca. 20 kg): Gjennomsnittsdose: 0,75 mg/kg = 0,025 ml/kg. Maks. dose: 3 mg/kg (0,1 ml/kg).
Spesielle pasientgrupper: Dosen reduseres og ekstra oppmerksomhet utvises hos barn, eldre, ved dårlig allmenntilstand, delvis eller fullstendig hjerteblokk pga. mulig hemming av myokardial ledningsevne, ved fremskreden leversykdom og alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Tilsetninger anbefales ikke ved dentale prosedyrer. Sylindretter skal ikke autoklaveres. Desinfisering av gummimembranen eller utsiden gjøres ved å vaske med bomull fuktet med desinfeksjonsmiddel, hele sylindretten skal ikke dyppes i desinfeksjonsvæsken.
Administrering: Odontologisk bruk. Skal ikke injiseres i.v. Gis som langsom injeksjon med forsiktig aspirasjon før og regelmessig under injeksjonen helst vha. et selvaspirerende system), for å unngå utilsiktet rask intravaskulær injeksjon, som kan gi toksisk effekt. For å unngå mekanisk nerveskade og påfølgende parestesi i forbindelse med dental nerveblokkering, bør en atraumatisk teknikk brukes. Sylindrett-systemet kan generere høyt trykk under injeksjonen. Intranevral injeksjon vil dermed kunne gi lokal skade på nervefibre.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller lokalanestetika av amidtypen. Barn <4 år (vekt <ca. 20 kg).

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og effekt avhenger av korrekt dose og injeksjonsteknikk, tilstrekkelige forholdsregler og kriseapparat. Før bruk skal det sørges for at sikkerutstyr for oksygenering og assistert ventilasjon, samt legemidler for behandling av toksiske reaksjoner er umiddelbart tilgjengelig. Intravaskulær injeksjon av selv små doser i nakke- og hodeområdet kan føre til systemiske bivirkninger. Symptomer ligner de som sees ved utilsiktet intravaskulær injeksjon i større doser i andre områder. Hurtig injeksjon kan gi komplikasjoner selv i små mengder. Dette kan skyldes høye konsentrasjoner, spesielt som følge av uheldig intravaskulær injeksjon. Injisert legemiddel kan få en retrograd transport langs en blodåre og, ved tilfeller av intraarteriell injeksjon i nakke/hode-området, nå hjernen. Pasienten bør gjøres oppmerksom på faren for utilsiktede skader i lepper, tunge, slimhinnen i munnhulen eller myke gommer, når disse områdene er bedøvet. Matinntak bør derfor utsettes til tilstanden i munnen er normal igjen. Det bør utvises forsiktighet ved alvorlig eller ubehandlet hypertensjon, alvorlig hjertesykdom, alvorlig anemi eller enhver form for sirkulasjonssvikt, eller andre patologiske tilstander. Bør unngås ved infeksjon i området en ønsker å injisere. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan, avhengig av dose, ha en svak virkning på mental funksjon og midlertidig svekke bevegelses- og koordinasjonsevnen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet bør utvises ved bruk hos pasienter som allerede får legemidler som er strukturelt beslektet med lokalanestetika pga. additive toksiske effekter.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Liten risiko ved bruk under graviditet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
SjeldneAllergiske reaksjoner (i verste fall anafylaktisk sjokk)
Nevrologiske
Ukjent frekvensVedvarende nevrologisk deficit, vedvarende hypoestesi, parestesi og andre sanseforstyrrelser (mange av bivirkningene kan knyttes til injeksjonsteknikken, med eller uten påvirkning av legemidlet)
FrekvensBivirkning
Sjeldne
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner (i verste fall anafylaktisk sjokk)
Ukjent frekvens
NevrologiskeVedvarende nevrologisk deficit, vedvarende hypoestesi, parestesi og andre sanseforstyrrelser (mange av bivirkningene kan knyttes til injeksjonsteknikken, med eller uten påvirkning av legemidlet)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Komplikasjoner er som regel doseavhengige og kan skyldes høy plasmakonsentrasjon pga. unormalt store doser, rask absorpsjon, utilsiktet intravaskulær injeksjon, overfølsomhet, idiosynkrasi eller nedsatt toleranse.
Symptomer: Akutt systemisk toksisitet: CNS-reaksjoner er eksitatoriske, eller dempende og kjennetegnes ved nervøsitet, tinnitus, rykninger, eufori, døsighet, uklart- eller dobbelt syn, svimmelhet, kramper, bevisstløshet og mulig respiratorisk stans. Eksitatoriske reaksjoner kan være forbigående, ev. også utebli. I så fall er det første utslaget av toksisitet døsighet som går over i tap av bevissthet og ev. også åndedrettsstans. Kardiovaskulære reaksjoner er dempende og kjennetegnes ved hypotensjon, myokardial depresjon, bradykardi og muligens hjertestans. Tegn på nedsatt kardiovaskulær funksjon er vanligvis resultat av vasovagal reaksjon, særlig der pasienten er i oppreist stilling (mindre vanlig at de oppstår som direkte effekt av preparatet). Hvis tidlige symptomer som svetting, svimmelhetsfølelse, endring i puls eller sensorium overses, kan det føre til progressiv cerebral hypoksi og kramper, eller alvorlig kardiovaskulær kollaps. Kardiovaskulære effekter sees vanligvis kun i de alvorligste tilfellene, og inntreffer vanligvis først etter tegn på CNS-toksisitet. CNS-toksisitet oppstår ved lavere plasmakonsentrasjoner. Acidose og hypoksi kan øke risiko og alvorlighetsgrad av toksiske reaksjoner som involverer CNS og det kardiovaskulære system.
Behandling: Alvorlige komplikasjoner må behandles raskt. Ved respirasjonssvikt: Oksygen og kunstig åndedrett, senking av hodeenden og plasmasubstitutt eller passende elektrolyttoppløsning i.v. Hjertemassasje gis umiddelbart ved mistenkt hjertestans. Konvulsjoner behandles med oksygen, kunstig åndedrett samt små doser korttidsvirkende barbiturater eller suksameton i.v.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reversibel blokkering i overføring av nerveimpulsene ved å hindre at natriumioner passerer nervemembranen.
Absorpsjon: Ved infiltrasjonsanestesi fås full virkning i løpet av 2-3 minutter og ved mandibularblokade etter ≥5 minutter, virketid hhv. ca. 20 minutter og ≥2 timer.
Halveringstid: Plasmaclearance: 800 ml/minutt.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: I urin, kun 4% uendret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Uten konserveringsmiddel, bør derfor brukes umiddelbart etter åpning. Til engangsbruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Carbocain Dental, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg/ml100 stk. (sylindretter)
009947
-
-
637,00C
100 stk. (selvaspirerende sylindretter)
009900
-
-
637,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.02.2019