Bricanyl Turbuhaler

AstraZeneca


Adrenergikum, selektiv β2-agonist.

R03A C03 (Terbutalin)INHALASJONSPULVER 0,25 mg/dose og 0,5 mg/dose: Hver avgitte dose inneh.: Terbutalinsulfat 0,2 mg, resp. 0,4 mg (tilsv. 0,25 mg, resp. 0,5 mg målt dose), laktose.


Indikasjoner

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor. Sekretstagnasjon grunnet nedsatt mukociliær transport som f.eks. ved kronisk bronkitt og cystisk fibrose.

Dosering

Individuell. Brukes ved behov.
Voksne og barn >12 år: Vanlig dosering: 0,25-0,50 mg ved behov eller hver 6. time. I alvorlige tilfeller inntil 1,5 mg pr. doseringstilfelle. Maks. 6 mg pr. døgn.
Barn 5-12 år: Vanlig dosering: 0,25-0,50 mg ved behov eller hver 6. time. I alvorlige tilfeller inntil 1 mg pr. doseringstilfelle. Maks. 4 mg pr. døgn.
Administrering: Se administrering og korrekt inhalasjonsteknikk i pakningsvedlegget. Ved hver inhalasjon vil en del av den inhalerte dosen avsette seg i munnhulen. Munnskylling anbefales derfor etter hver bruk for å minimalisere unødvendig systemisk eksponering for terbutalin. Ved bruk til små barn er det viktig å forsikre seg om at de kjenner til korrekt bruk av Turbuhaleren.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Det må utvises forsiktighet ved tyreotoksikose. Kardiovaskulære effekter kan oppstå. Betaagonister er assosiert med sjeldne tilfeller av kardial iskemi. Pasienter med underliggende alvorlig hjertesykdom (f.eks. iskemisk hjertesykdom, arytmier eller alvorlig hjertesvikt) bør instrueres om å oppsøke medisinsk hjelp dersom de opplever brystsmerter eller andre symptomer på forverret hjertesykdom. Ved symptomer som dyspné og brystsmerter, må det vurderes om disse kan ha respiratorisk eller kardial opprinnelse. Må brukes med forsiktighet til pasienter som har eller har hatt bronkospasme. Diabetespasienter som starter med terbutalinterapi bør få sjekket sitt blodsukker nøye pga. faren for hyperglykemi. Potensiell alvorlig hypokalemi kan oppstå som følge av behandling med β2-agonist. Spesiell forsiktighet bør utvises ved akutt alvorlig astma da risikoen kan øke ved hypoksi. Den hypokalemiske effekten kan potenseres ved samtidig behandling med andre legemidler (se Interaksjoner). Det anbefales at kaliumnivåene i serum monitoreres i slike situasjoner. Hvis en tidligere effektiv dose ikke lenger gir samme symptomlindring bør pasienten oppsøke lege så snart som mulig, da det kan være tegn på forverret astma. Økt antall inhalasjoner av β2-agonist skal ikke forsinke ny vurdering av astmabehandlingen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Denne mengden forårsaker vanligvis ikke problemer hos personer med laktoseintoleranse. Laktose kan inneholde små mengder melkeprotein. Hos pasienter med overfølsomhet for melkeprotein kan disse små mengdene forårsake allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Betablokkere, fremfor alt ikke-selektive, kan redusere eller helt oppheve effekten av β2-stimulatorer. Halotananestetika bør unngås ved behandling med β2-agonister da de øker risiko for hjertearytmier. Andre halogenerte anestetika bør brukes med forsiktighet sammen med β2-agonister. Pga. den hypokalemiske effekten av betaagonister skal andre kaliumreduserende legemidler kun brukes med forsiktighet og etter nøye vurdering av nytte/risiko. Hypokalemi øker risiko for hjertearytmi og predisponerer for digoksintoksisitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring ved bruk av β2-agonister har ikke gitt holdepunkter for at typiske klasse-effekter ved høye doser, som er sett i dyrestudier, har klinisk betydning ved terapeutiske doser. Preparatet kan brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming: Går over i morsmelk, men effekt på barnet er lite sannsynlig ved bruk av terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Bivirkningsfrekvensen er lav ved terapeutiske doser. Signifikante systemiske bivirkninger er usannsynlige ved bruk av terbutalin til inhalasjon, fordi farmakologisk aktive konsentrasjoner av legemidlet ikke gjenfinnes i den systemiske sirkulasjonen. De fleste bivirkningene forsvinner som regel spontant i løpet av de første 1-2 ukene av behandlingen.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Kvalme
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvens Arytmier (f.eks. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler), hjerteiskemi
Hud
Ukjent frekvens Urticaria og eksantem
Luftveier
Ukjent frekvens Bronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Toniske muskelkramper
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, tremor
Psykiske
Ukjent frekvens Søvn- og atferdsforstyrrelser som agitasjon, hyperaktivitet og rastløshet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalemi
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine, tremor
Vanlige
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Muskel-skjelettsystemet Toniske muskelkramper
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Kvalme
Hjerte Arytmier (f.eks. atrieflimmer, supraventrikulær takykardi og ekstrasystoler), hjerteiskemi
Hud Urticaria og eksantem
Luftveier Bronkospasme
Psykiske Søvn- og atferdsforstyrrelser som agitasjon, hyperaktivitet og rastløshet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hodepine, uro, tremor, kvalme, toniske muskelkramper, palpitasjoner, takykardi og hjertearytmier. Av og til blodtrykksfall. Hyperglykemi, laktacidose, hypokalemi (vanligvis ikke behandlingstrengende).
Behandling: Alvorlige tilfeller: Magetømming, aktivt kull. Bestem syre-basebalansen, blodsukker og elektrolytter. Hjertefrekvensrytme og blodtrykk monitoreres. En kardioselektiv betablokker er foretrukket antidot. Hvis beta2-mediert reduksjon av perifer vaskulær motstand bidrar vesentlig til blodtrykksfall, bør et volumøkende legemiddel gis.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Adrenerg agonist med selektiv beta2reseptor stimulerende effekt. Relakserer glatt bronkialmuskulatur, inhiberer frigjøring av endogene spasmogener, inhiberer ødem forårsaket av endogene mediatorer og gir økt mukociliær transport.
Absorpsjon: Inhalert terbutalin virker i løpet av få minutter. Etter inhalasjon via Turbuhaler er absolutt biotilgjengelighet i lungene ca. 16% ved normal inhalasjonsstrøm. Eliminasjons t1/2 er ca. 12 timer. Effekten varer opptil 6 timer. Etter administrering av en enkeltdose på 1,5 mg (3 inhalasjoner à 0,5 mg) nås Cmax av terbutalin på 12 nmol/liter etter ca. 1,3 timer (Tmax).
Metabolisme: Hovedsakelig ved konjugasjon med svovelsyre, utskilles som sulfatkonjugat. Ingen aktive metabolitter dannes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares med beskyttelseshylsen på.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bricanyl Turbuhaler, INHALASJONSPULVER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,25 mg/dose 120 doser
100740
Blå resept
-
107,50 C
0,5 mg/dose 120 doser
486372
Blå resept
-
113,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.06.2020