Vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste (acellulær, komponent), (adsorbert, redusert innhold av antigener).

ATC-nr.: J07A J52

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Difteritoksoid ≥2 IU (2,5 Lf), tetanustoksoid ≥20 IU (5 Lf), pertussistoksoid (PT) 8 μg, filamentøst hemagglutinin (FHA) 8 μg, pertaktin 2,5 μg, aluminiumfosfat tilsv. 0,2 mg Al3+, aluminiumhydroksid, hydrert tilsv. 0,3 mg Al3+, natriumklorid 4,5 mg, vann til injeksjonsvæsker. Formaldehyd maks. 1 μg/dose, glysin maks. 1 μg/dose, polysorbat 80 maks. 100 μg/dose.


Indikasjoner

Boostervaksinasjon mot difteri, tetanus og kikhoste hos voksne og barn ≥4 år. Bruk skal være basert på offisielle retningslinjer.

Dosering

Voksne, ungdom og barn ≥4 år: 1 enkeltdose (0,5 ml) anbefales gitt i tråd med gjeldende offentlige anbefalinger for boostervaksinasjon med vaksiner med redusert innhold av difteri-, tetanus- og kikhosteantigener (vanligvis hvert 10. år). Vaksinen kan vurderes til bruk under graviditet i 3. trimester, se Graviditet, amming og fertilitet. Vaksinen kan gis til ungdom og voksne med ukjent vaksinasjonsstatus eller som er ufullstendig vaksinert mot difteri-, tetanus- og kikhoste som del av en vaksinasjonsserie mot difteri, tetanus og kikhoste. Basert på data hos voksne er det anbefalt å gi 2 tilleggsdoser av vaksine mot difteri og tetanus 1 og 6 måneder etter 1. dose, for å maksimere vaksineresponsen mot difteri og tetanus. Vaksinen kan gis ved mulig tetanus-infisert sår hos personer som tidligere er primærvaksinert mot tetanus. Tetanus immunglobulin bør da gis samtidig med vaksinen iht. offentlige retningslinjer.
Spesielle pasientgrupper: Barn <4 år: Sikkerhet og effekt er ikke etablert.
Tilberedning/Håndtering: Før bruk må vaksinen oppnå romtemperatur og ristes godt til en homogen, uklar, hvit suspensjon og undersøkes visuelt for ev. fremmede partikler og/eller fysikalske forandringer. Dersom slike forandringer oppdages, skal vaksinen kastes. Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må vaksinen ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Vaksinen settes dypt i.m., fortrinnsvis i deltamuskelen. Skal ikke under noen omstendigheter gis intravaskulært! Hos pasienter med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser skal forsiktighet utvises ved vaksinering da blødning kan oppstå, og det skal presses hardt på injeksjonsstedet (uten at det gnis) i minst 2 minutter

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet etter tidligere vaksinasjon mot difteri, tetanus eller kikhoste eller overfølsomhet for innholdsstoffene i vaksinen. Ved encefalopati av ukjent etiologi innen 7 dager etter tidligere kikhostevaksinering skal vaksine mot kikhoste ikke gis, men vaksinasjonsskjemaet mot difteri og tetanus skal gjennomføres. Skal ikke gis til individer som har hatt forbigående trombocytopeni eller nevrologiske komplikasjoner etter tidligere vaksinasjon mot difteri og/eller tetanus. Vaksinering skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom, men en lett infeksjon er ingen kontraindikasjon.

Forsiktighetsregler

Før vaksinering skal sykehistorien gjennomgås (spesielt mhp. tidligere vaksinasjoner og mulig forekomst av bivirkninger). Vaksinering bør vurderes nøye dersom noen av de følgende hendelsene har inntruffet etter tidligere kikhostevaksinasjon: Feber ≥40°C innen 48 timer etter vaksinering uten andre identifiserbare årsaker, kollaps eller sjokklignende tilstand (hypoton-hyporesponsiv episode) innen 48 timer etter vaksinering, vedvarende, utrøstelig gråt som varer ≥3 timer innen 48 timer etter vaksinering, kramper med eller uten feber innen 3 dager etter vaksinering. Det kan være omstendigheter, som ved høy insidens av kikhoste, hvor potensielle fordeler vil veie tyngre enn mulig risiko. Hos barn som nylig har fått eller opplever progresjon av alvorlig nevrologisk sykdom, må nytte-risiko ved å vaksinere eller utsette vaksinering vurderes nøye. Overvåkning skal alltid finne sted og hensiktsmessig medisinsk behandling være lett tilgjengelig i forbindelse med vaksineringen i tilfelle en sjelden anafylaktisk reaksjon skulle oppstå. Injiseres med forsiktighet ved trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser, se Administrering. Syke- eller familiehistorie som omfatter krampeanfall og familiehistorie som omfatter bivirkninger etter DTP-vaksinering utgjør ikke kontraindikasjoner. Hiv-infeksjon anses ikke for å være en kontraindikasjon. Forventet immunologisk respons kan muligens utebli hos pasienter med immunsuppresjon, f.eks. ved hiv-infeksjon. Besvimelse kan forekomme etter, eller til og med før, enhver vaksinering, spesielt hos ungdom som en psykisk reaksjon på injeksjonen. Dette kan etterfølges av flere nevrologiske tegn som forbigående visuelle forstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer når man kommer til seg selv igjen. Det er viktig at prosedyrer er på plass slik at skader ved besvimelser unngås. Det er mulig at en beskyttende immunrespons ikke oppnås hos alle vaksinerte.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07A J52
Kan gis samtidig med vaksine mot humant papillomavirus og meningokokk serogruppe A, C, W-135 og Y (MenACWY) konjugatvaksiner. Iht. generelt akseptert vaksinasjonspraksis og anbefalinger, kan vaksinen gis samtidig med andre vaksiner eller immunglobulin på separate injeksjonssteder, dersom dette anses som nødvendig. Hos pasienter som mottar immunsupprimerende behandling vil muligens tilstrekkelig immunologisk respons ikke oppnås.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bruk kan vurderes i 3. trimester. For beskyttelseseffekt mot kikhoste hos spedbarn født av kvinner som er vaksinert i løpet av graviditeten, se SPC. Studiedata om bruk i 3. trimester og data fra overvåkning etter markedsføring om bruk i 2. eller 3. trimester, har ikke vist at vaksinen har noen innvirkning på graviditeten eller på helsen til fosteret/nyfødte. Studiedata om bruk i 1. og 2. trimester er ikke tilgjengelige. En forventer ikke at vaksinering med preparatet i noe trimester vil skade fosteret. Bør kun brukes under graviditet når mulige fordeler veier tyngre enn mulig risiko. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, fosterutvikling, fødsel eller utvikling etter fødsel. Begrenset mengde data indikerer at maternelle antistoffer kan redusere immunresponsen på noen vaksiner hos spedbarn født av mødre vaksinert med preparatet under graviditeten. Klinisk relevans av denne observasjonen er ukjent.
Amming: Vaksinens effekt hos ammende er ikke undersøkt, men ettersom den inneholder toksoider og inaktiverte antigener forventes det likevel ingen risiko for diende spedbarn. Fordelene kontra risikoen ved vaksinering hos ammende bør vurderes grundig.
Fertilitet: Humandata mangler. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. fertilitet hos kvinner.
Vaksiner

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Barn 4-8 år

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, gastrointestinale lidelser, oppkast
Generelle
Svært vanligeReaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet og/eller hevelse), smerte på injeksjonsstedet, tretthet
VanligeFeber (≥37,5°C inkl. >39°C), stor hevelse av den ekstremiteten hvor vaksinen er injisert (noen ganger også i nærliggende ledd)
Mindre vanligeReaksjoner på injeksjonsstedet (som hardhet), smerte
Hud
Mindre vanligeUtslett
Infeksiøse
Mindre vanligeØvre luftveisinfeksjon
Nevrologiske
Svært vanligeSomnolens
VanligeHodepine
Mindre vanligeOppmerksomhetsforstyrrelse
Psykiske
Svært vanligeIrritabilitet
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi
Øye
Mindre vanligeKonjunktivitt

Barn 4-8 år

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet og/eller hevelse), smerte på injeksjonsstedet, tretthet
NevrologiskeSomnolens
PsykiskeIrritabilitet
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, gastrointestinale lidelser, oppkast
GenerelleFeber (≥37,5°C inkl. >39°C), stor hevelse av den ekstremiteten hvor vaksinen er injisert (noen ganger også i nærliggende ledd)
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Mindre vanlige
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (som hardhet), smerte
HudUtslett
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon
NevrologiskeOppmerksomhetsforstyrrelse
ØyeKonjunktivitt

Voksne og barn (10-76 år)

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeLymfadenopati
Gastrointestinale
VanligeGastrointestinale lidelser, kvalme
Mindre vanligeDiaré, oppkast
Generelle
Svært vanligeMalaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet og/eller hevelse), smerte på injeksjonsstedet, tretthet
VanligeFeber (≥37,5°C), reaksjoner på injeksjonsstedet (kul på injeksjonsstedet og steril abscess)
Mindre vanligeFeber (>39°C), influensalignende sykdom, smerte
Hud
Mindre vanligeHyperhidrose, kløe, utslett
Infeksiøse
Mindre vanligeFaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Luftveier
Mindre vanligeHoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, leddstivhet, muskel-skjelettstivhet, myalgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet
Mindre vanligeSynkope

Voksne og barn (10-76 år)

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleMalaise, reaksjoner på injeksjonsstedet (rødhet og/eller hevelse), smerte på injeksjonsstedet, tretthet
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleGastrointestinale lidelser, kvalme
GenerelleFeber (≥37,5°C), reaksjoner på injeksjonsstedet (kul på injeksjonsstedet og steril abscess)
NevrologiskeSvimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfeLymfadenopati
GastrointestinaleDiaré, oppkast
GenerelleFeber (>39°C), influensalignende sykdom, smerte
HudHyperhidrose, kløe, utslett
InfeksiøseFaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
LuftveierHoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, leddstivhet, muskel-skjelettstivhet, myalgi
NevrologiskeSynkope

Data etter markedsføring

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensAsteni
Hud
Ukjent frekvensAngioødem, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner (inkl. anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner)
Nevrologiske
Ukjent frekvensHypoton-hyporesponsiv episode, kramper (med og uten feber)

Data etter markedsføring

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GenerelleAsteni
HudAngioødem, urticaria
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner (inkl. anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner)
NevrologiskeHypoton-hyporesponsiv episode, kramper (med og uten feber)

Generelt

For voksne >40 år kan det være en liten økning i lokal reaktogenisitet (smerte, rødhet, hevelse) ved gjentatt vaksinering iht. et 0, 1, 6-måneders skjema. Data antyder at individer som er primærvaksinert med vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste som barn, kan ved en andre boosterdose få en økning i lokal reaktogenisitet. Etter injeksjon av vaksine som inneholder tetanustoksoid, er det svært sjeldent rapportert om bivirkninger i det sentrale og perifere nervesystemet, inkl. ascenderende paralyse eller t.o.m. respiratorisk paralyse (f.eks. Guillain-Barrés syndrom).

Generelt

For voksne >40 år kan det være en liten økning i lokal reaktogenisitet (smerte, rødhet, hevelse) ved gjentatt vaksinering iht. et 0, 1, 6-måneders skjema. Data antyder at individer som er primærvaksinert med vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste som barn, kan ved en andre boosterdose få en økning i lokal reaktogenisitet. Etter injeksjon av vaksine som inneholder tetanustoksoid, er det svært sjeldent rapportert om bivirkninger i det sentrale og perifere nervesystemet, inkl. ascenderende paralyse eller t.o.m. respiratorisk paralyse (f.eks. Guillain-Barrés syndrom).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Bivirkninger rapportert etter overdose ligner de som ble rapportert ved normal vaksinasjon.

Egenskaper

Ca. 1 måned etter vaksinasjon har 97,2% av vaksinerte voksne og barn ≥10 år antistofftitre ≥0,1 IU/ml mot difteri og 99,8% av vaksinerte barn ≥4 år. 99% av vaksinerte voksne og barn ≥10 år har titre ≥0,1 IU/ml mot tetanus, og 100% av vaksinerte barn ≥4 år. Responsraten mot PT, FHA og pertaktin hos voksne og barn >10 år er hhv. 97,8%, 99,9% og 99,4%. Hos barn ≥4 år er responsratene hhv 99%, 100% og 99,8%. Immunogenisiteten av Boostrix gitt 10 år etter en tidligere boosterdose med en vaksine med redusert antigeninnhold av difteri-, tetanus og acellulær kikhoste er vurdert. 1 måned etter vaksinering er >99% beskyttet mot difteri og tetanus og seropositive mot kikhoste. I kliniske studier er følgende sett: Etter administrering av 1 dose til ungdom 11-18 år uten tidligere vaksinasjon mot kikhoste og ingen vaksinasjon mot difteri og tetanus de siste 5 år, er alle beskyttet mot tetanus og difteri. Etter 1 dose varierer seropositivitetsraten mellom 87% og 100% for de ulike kikhosteantigenene. Etter administrering av 1 dose til voksne ≥40 år som ikke har fått difteri- eller tetanusvaksine i løpet av siste 20 år, er >98,5% seropositive for alle 3 kikhosteantigenene og hhv. 81,5% og 93,4% beskyttet mot difteri og tetanus. Etter administrering av ytterligere 2 doser 1 og 6 måneder etter 1. dose er 100% seropositive for alle 3 kikhosteantigenene, og seroproteksjonsratene for difteri og tetanus er hhv. 99,3% og 100%. For ytterligere informasjon, se SPC.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Vaksine som har vært utsatt for frost destrueres. Etter at vaksinen er tatt ut av kjøleskap, er den stabil i 8 timer ved 21°C.

Sist endret: 25.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.09.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Boostrix, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
005085
SPC_ICON-
-
228,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

difteri: Smittsom sykdom forårsaket av corynebakterier. Vanligvis angripes luftveiene og sykdommen gir symptomer fra nese og hals. Bakterien kan forårsake pusteproblemer og i mer alvorlige tilfeller, påvirke hjerte og sentralnervesystemet. Difteri er svært sjelden i Norge siden vaksine mot sykdommen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

meningokokker (neisseria meningitidis): Gramnegativ bakterie som kun finnes hos mennesker. Neisseria meningitidis er årsak til meningokokksykdom.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

tetanus (stivkrampe): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.