S01E D51_9 Timolol, kombinasjoner - Taptiqom

Refusjonsberettiget bruk:

Reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos voksne pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer tilstrekkelig på monoterapi med topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger og trenger kombinasjonsterapi, og som kan ha nytte av øyedråper uten konserveringsmiddel.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom154
ICDVilkårnr.
H40Glaukom154
Vilkår:
154

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke øyedråper med konserveringsmiddel.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)