R03B B07_1 Umeklidinbromid

Refusjonsberettiget bruk:

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
ICDVilkårnr.
J43Emfysem90
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.