R03A L08_1 Vilanterol, umeklidinbromid og flutikasonfuroat

Refusjonsberettiget bruk:

Refusjon ytes til vedlikeholdsbehandling av moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos pasienter som ikke er adekvat behandlet med en kombinasjon av et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende ß2-agonist, eller en kombinasjon av en langtidsvirkende ß2-agonist og en langtidsvirkende muskarinerg antagonist. Det vil si pasienter som har: -FEV1 < 50 % av forventet verdi (postbronkodilator), eller -FEV1 < 65 % av forventet verdi (postbronkodilator) og minst én alvorlig eller to moderate eksaserbasjoner årlig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.