R03A K10_1 Vilanterol og flutikasonfuroat - Astma og KOLS

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta2-agonist og inhalasjonssteroid er indisert.KOLS: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV1 < 65 % av forventet verdi – post bronkodilatator)

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
R96Astma92
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.