R03A C18_2 Indakaterol

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling ved symptomer på bronkoobstruksjon hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
ICDVilkårnr.
J43Emfysem90, 91
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

91

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).