R03A C13_1 Formoterol

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av symptomer på bronkoobstruksjon og forebyggelse av anstrengelsesutløste symptomer ved astma når adekvat behandling med kortikosteroider ikke er tilstrekkelig. Behandling av symptomer på bronkoobstruksjon hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
E84Cystisk fibrose-
J43Emfysem90, 91
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

91

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.