N06D X01_2 Memantin

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling for pasienter med Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
P70Alzheimers sykdom193
ICDVilkår nr
G30Alzheimers sykdom193
Vilkår:
193

- Behandling skal bare startes av leger med nødvendig erfaring i diagnostisering og oppfølging av pasienter med Alzheimers demens. - Diagnostiseringen av kognitive og globale funksjoner, samt funksjonsnivå skal gjøres i tråd med allment aksepterte retningslinjer (eksempelvis DSM IV, ICD 10), før start av behandling. Opplysninger fra pasientens hovedomsorgsyter skal innhentes. - Effekten av behandlingen skal kontrolleres og dokumenteres i journal minst hver 6. måned. Sykdomsforløpet skal tilsi at pasienten har nytte av behandlingen, og pasientens tilstand skal være av moderat til alvorlig karakter. Ved mistanke om opphør av effekt skal det gjennomføres prøveseponering. - For pasienter med moderat Alzheimers demens ytes refusjon kun til pasienter som har prøvd minst en kolinesterasehemmer med utilstrekkelig effekt, eller som av tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke kolinesterasehemmere. - Ikke i kombinasjon med kolinesterasehemmere.