N06B A09_1 Atomoksetin

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og eldre ungdom (6-17 år) som del av et omfattende behandlingsprogram. Behandlingen skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i behandling av ADHD. Diagnosen bør stilles i henhold til DSM-IV kriterier eller ICD-10 retningslinjer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
P81Hyperkinetisk forstyrrelse162, 163
ICDVilkårnr.
F90Hyperkinetiske forstyrrelser162, 163
Vilkår:
162

Refusjon ytes kun når tungtveiende medisinske grunner tilsier at metylfenidat ikke kan benyttes. Dette skal dokumenteres i journal. Forskrivning kan kun foretas i samråd med spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, nevrologi, eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet. Navn på spesialist/sykehusavdeling skal dokumenteres i journal. Effekten av behandlingen skal kontrolleres og dokumenteres i journal minst en gang per år så lenge behandlingen pågår. Ved mistanke om manglende effekt skal prøveseponering gjennomføres

163

Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.