N05A X08_2 Risperidon - Tablett, mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Akutte og kroniske schizofrene psykoser. Mani ved bipolare lidelser. Alvorlige adferdsforstyrrelser hos pasienter med demens hvor aggresjon, agitasjon eller psykotiske symptomer er uttalte og fører til økt lidelse, økt grad av invaliditet for pasienten eller at pasienten representerer en fare for seg selv eller andre. Betydelig adferdsforstyrrelser hos barn, unge og voksne med mild til moderat alvorlig psykisk utviklingshemming, hvor destruktiv adferd (f.eks. aggresjon, impulsivitet og selvbeskadigelse) er framtredende.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)