N02A A03_2 Hydromorfon - Apotekfremstilte legemidler

Refusjonsberettiget bruk:

Til bruk i smertekassetter og andre apotekfremstilte legemidler ved palliativ behandling i livets sluttfase. Det ytes også refusjon for andre legemidler som tilsettes i samme blanding.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase117, 136
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase117, 136
Vilkår:
117

Behandlingen skal være instituert i sykehus. Markedsførte alternativer skal ha vært forsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.