G04C B01_1 Finasterid

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling og kontroll av moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi (BPH) for å redusere kjertelstørrelse, bedre urinstrøm og lindre symptomer ved BPH, samt å redusere risikoen for akutt urinretensjon og kirurgiske inngrep.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
Y85Prostatahyperplasi109, 110
ICDVilkårnr.
N40Benign prostataobstruksjon109, 110
Vilkår:
109

Refusjon ytes kun når det kan dokumenteres at pasienten har moderate eller alvorlig prostataplager (IPSS>8) og behov for symptomlindring. Behandlingen skal evalueres etter 6 måneder og seponeres dersom ønsket effekt ikke er oppnådd.

110

Refusjon ytes ved prostata større enn 40 ml eller dersom det foreligger andre tungtveiende medisinske grunner til at alfablokkere ikke kan benyttes. Dette må i så fall begrunnes i journalen.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)