G04C A02_1 Tamsulosin

Refusjonsberettiget bruk:

Nedre urinveissymptomer (LUTS) i forbindelse med moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi (BPH).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
Y85Prostatahyperplasi109
ICDVilkårnr.
N40Benign prostataobstruksjon109
Vilkår:
109

Refusjon ytes kun når det kan dokumenteres at pasienten har moderate eller alvorlig prostataplager (IPSS>8) og behov for symptomlindring. Behandlingen skal evalueres etter 6 måneder og seponeres dersom ønsket effekt ikke er oppnådd.