D06B B10_1 Imiquimod - Aldara

Refusjonsberettiget bruk:

Lokalbehandling av mindre overflatisk basalcellekreft (sBCCs) hos voksne. Akiniske keratoser: Flere enn 10 behandlingskrevende klinisk karakteristiske, ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske aktiniske keratoser (AK) i ansiktet og hodebunnen, hos immunkompetente voksne når størrelse og antall lesjoner begrenser effektiviteten og/eller aksepterbarheten av kryoterapi.Ved immunsvikt: Lokalbehandling av utvortes genitale og perianale veneriske vorter (condylomata acuminata). Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA31, 136
S77Basalcellekarsinom167
S80Solutløst keratose/solforbrenning54, 136
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
C44Andre ondartede svulster i hud167
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
L57.0Aktinisk keratose54, 136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

54

Behandlingen skal være instituert av spesialist i hud og veneriske sykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

167

Refusjon ytes kun i tilfeller der eksisjonskirurgi er vurdert som uegnet eller uønsket av særlige kosmetiske hensyn.