B05B A03_3 Karbohydrater

Refusjonsberettiget bruk:

Til oppløsning/fortynning av legemiddel til injeksjon/infusjon som er forskrevet på blå resept.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom177
-90Palliativ behandling i livets sluttfase177
-91Oppløsnings-/fortynningsvæsker, hjelpestoffer og tilleggslegemidler177
B90HIV-sykdom/AIDS177
B99Blod/lymfe/milt sykdom IKA177
ICDVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom177
-90Palliativ behandling i livets sluttfase177
-91Oppløsnings-/fortynningsvæsker, hjelpestoffer og tilleggslegemidler177
B20Hiv-sykdom med infek.sykd. og parasittsykdommer som følge177
B21Hiv-sykdom med ondartede svulster som følge177
B22Hiv-sykdom med andre spesifiserte sykdommer som følge177
B23Hiv-sykdom med andre tilstander som følge177
B24Uspesifisert humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom)177
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel177
D81Kombinert immunsvikt177
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter177
D83Vanlig variabel immunsvikt177
D84Annen immunsvikt177
Z21Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv]177
Vilkår:
177

Refusjon ytes kun ved bruk sammen med et legemiddel forskrevet på blå resept for å gjøre dette bruksferdig.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)