A10B D08_1 Metformin og vildagliptin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2233
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2233
Vilkår:
233

Refusjon ytes til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metforminGjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)