A06A X04_1 Linaklotid

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling av moderat til alvorlig irritabel tarm-syndrom med obstipasjon (IBS-C) hos voksne.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
D93Irritabel tarm-syndrom uten diaré218, 219, 220
ICDVilkårnr.
K58.9Irritabel tarm-syndrom uten diaré218, 219, 220
Vilkår:
218

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig IBS-C som ikke har fått effekt av livsstilstiltak og laksantia. Dette skal dokumenteres i journalen.

219

Behandlingen skal evalueres etter 4 uker. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen. Dette skal dokumenteres i journalen.

220

Behandlingen skal være instituert av spesialist i fordøyelsessykdommer, eller på sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.



Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)