BCG-vaksine AJ Vaccines

AJ Vaccines

Vaksine mot tuberkulose, Bacille Calmette-Guerin vaksine.

ATC-nr.: J07A N01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkPULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 sett inneh.: I) Pulver: 1 gult hetteglass BCG-vaksine med frysetørret vaksine (hvitt og krystallaktig pulver), natriumglutamat. II) Væske: 1 hetteglass med 1 ml væske med magnesiumsulfatheptahydrat, dikaliumfosfat, L-asparaginmonohydrat, jernammoniumsitrat, glyserol 85%, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstitusjon: 1 dose på 0,1 ml for voksne og barn ≥1 år inneholder: 2-8 × 105 cfu levende, svekkete BCG-bakterier (Mycobacterium Bovis BCG, dansk stamme 1331). 1 dose på 0,05 ml for barn <1 år inneholder: 1-4 × 105 cfu levende, svekkete BCG-bakterier (Mycobacterium Bovis BCG, dansk stamme 1331).


Indikasjoner

Aktiv immunisering mot tuberkulose. Skal brukes iht. offisielle nasjonale anbefalinger.

Dosering

Se nasjonale anbefalinger mht. behovet for tuberkulinprøving før vaksinen administreres.
Voksne og barn ≥1 år: 0,1 ml av rekonstituert vaksine gis intradermalt.
Barn <1 år: 0,05 ml av rekonstituert vaksine gis intradermalt.
Tilberedning/Håndtering: Før vaksinen administreres skal den kontrolleres visuelt for fremmede partikler, både før og etter rekonstituering. Hetteglasset med 1 ml væske overføres til det gule hetteglasset med frysetørret pulver vha. en sprøyte med lang kanyle. Vend forsiktig på hetteglasset noen ganger for å resuspendere den frysetørrede vaksinen fullstendig. Vaksinen skal IKKE ristes. Drei forsiktig rundt på hetteglasset med resuspendert vaksine før hver påfølgende dose trekkes opp. Når vaksinesuspensjonen trekkes opp i sprøyten, skal den være ensartet, litt uklar og fargeløs. Bør brukes umiddelbart etter rekonstituering. For nærmere beskrivelse av tilberedning/håndtering, se pakningsvedlegget.
Administrering: Skal kun gis intradermalt og av helsepersonell som er opplært i intradermal teknikk. Injeksjonsstedet skal være rent og tørt (ev. antiseptisk middel må være fordampet). Injiseres intradermalt i armen, over det distale festet til deltamuskelen på humerus (ca. en tredjedels vei ned på overarmen). Injeksjonen gis langsomt. Huden strekkes mellom tommel og pekefinger. Kanylen skal være nesten parallell med hudoverflaten og føres langsomt inn (kanylespissens skråskjæring (åpningen) skal vende oppover), ca. 2 mm, i det øvre hudlaget. Kanylen skal være synlig gjennom epidermis under innføringen. En hevet, lys vable er tegn på riktig injeksjon. Injeksjonsstedet bør være utildekket for raskere tilheling. For detaljert beskrivelse av administreringsmåte, se pakningsvedlegget. Vaksinen gis med 1 ml sprøyte med avmerking for hver 1/100 ml, med kort kanyle (25G/0,50 mm eller 26G/0,45 mm). Jetinjektorer eller flerpunksjonsutstyr skal ikke brukes.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for innholdsstoffene. Hos personer med akutt sykdom med høy feber eller generalisert hudinfeksjon skal vaksinasjonen utsettes. Eksem er ikke en kontraindikasjon, men vaksinasjonsstedet bør være fritt for lesjoner. Skal ikke administreres til personer som behandles med systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver, inkl. stråleterapi. Dette omfatter også spedbarn som eksponeres for immunsuppressiv behandling in utero eller via amming, så lenge postnatal påvirkning av spedbarnets immunstatus kan forekomme (f.eks. maternal behandling med TNF-α-antagonister). Skal ikke gis til personer med maligne tilstander (f.eks. lymfom, leukemi, Hodgkins sykdom eller andre tumorer i retikuloendotelialsystemet), til personer med primær eller sekundær immunsvikt eller hiv-infeksjon, inkl. barn av hiv-positive mødre. Hos personer med uavklart immunstatus skal vaksinasjonen utsettes til immunstatusen er blitt vurdert. Virkningen av vaksinasjonen kan bli forsterket hos pasienter med nedsatt immunforsvar, og det er risiko for generalisert BCG-infeksjon. Vaksinen skal ikke gis til pasienter som får antituberkuløse midler.

Forsiktighetsregler

Utstyr til behandling av anafylaktisk reaksjon skal alltid være tilgjengelig ved vaksinasjon, selv om anafylaksi sjelden forekommer. Pasienten observeres for allergisk reaksjon i opptil 15-20 minutter etter vaksinasjonen. Tuberkulinpositive personer skal ikke vaksineres. Dersom slike personer vaksineres, kan det oppstå en kraftig lokal reaksjon. For dyp injeksjon, gir økt risiko for væskende sår, lymfadenitt og abscessdannelse. Vaksinen skal ikke under noen omstendighet administreres intravaskulært. Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer bør vurderes ved primærvaksinasjon av svært premature spedbarn (født ≤28. uke i svangerskapet), spesielt de med en tidligere historie av respiratorisk umodenhet. Siden fordelene med vaksinasjon er høy for denne gruppen spedbarn, bør vaksinasjonen gjennomføres og ikke utsettes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07A N01
Intradermal BCG-vaksinasjon kan gis samtidig med inaktive eller levende vaksiner, inkl. kombinert vaksine for meslinger, kusma og røde hunder. Annen vaksine som settes samtidig, skal ikke settes i samme arm. Hvis de ikke settes samtidig, bør det gå minst 4 uker mellom administrering av to levende vaksiner, uansett type. Det er ikke tilrådelig å sette ytterlige vaksinasjoner i armen som ble brukt til BCG-vaksinasjon før etter 3 måneder, pga. risiko for regional lymfadenitt.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Selv om det ikke er observert skadelige virkninger på foster eller barn som ammes i forbindelse med vaksinen, anbefales ikke vaksinasjon under graviditet og amming. I områder med høy risiko for tuberkuloseinfeksjon kan vaksinen imidlertid gis under graviditet og amming hvis fordelene ved vaksinasjonen oppveier risikoen.
BCG

Bivirkninger

Forventet reaksjon på vellykket vaksinasjon omfatter indurasjon ved injeksjonsstedet fulgt av en lokal lesjon som kan ulcerere noen uker senere og tilheles i løpet av noen måneder til et lite, flatt arr. En reaksjon på injeksjonsstedet kan omfatte erytem og ømhet. Kan også omfatte forstørring av en regional lymfeknute til <1 cm. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Forstørring av regional lymfeknute >1 cm. Infeksiøse: Suppurativ lymfadenitt. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Ulcerasjon på injeksjonsstedet. Væskende sår på injeksjonsstedet. Feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Muskel-skjelettsystemet: Ostitt. Infeksiøse: Osteomyelitt, abscess på injeksjonsstedet. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Allergisk reaksjon. Generelt: Kontakt spesialist angående behandling av systemiske infeksjoner eller vedvarende lokale infeksjoner etter vaksinering. Apné hos svært premature spedbarn (født ≤28. uke i svangerskapet). Krampeanfall og pasienter som har besvimt er rapportert etter markedsføring. For sterk respons på vaksinen kan gi et væskende sår. Dette kan skyldes feilaktig s.c. injeksjon eller for stor dose. La såret tørke og unngå oppskraping (f.eks. av trange klær).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering øker risikoen for suppurativ lymfadenitt og kan medføre sterk arrdannelse. Sterk overdosering øker risikoen for uønskede BCG-komplikasjoner.

Egenskaper

Klassifisering: Frysetørret vaksine fremstilt av levende svekkete BCG-bakterier.
Virkningsmekanisme: Vaksinen fremkaller en cellemediert immunrespons som gir variabel grad av beskyttelse mot infeksjon med M. tuberculosis. Vaksinerte personer blir vanligvis tuberkulinpositive etter 6 uker. En positiv reaksjon på tuberkulinprøven tyder på en immunrespons etter vaksinasjonen eller mykobakteriell infeksjon, men sammenhengen mellom reaksjonsgrad på tuberkulinprøve etter vaksinasjon og beskyttelsesgrad som gis av BCG, er fortsatt uklar. Varigheten av beskyttelse etter vaksinasjon er ukjent, men det er visse indikasjoner på at den avtar etter 10 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakning for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør vaksinen brukes umiddelbart etter rekonstituering. I bruk er stabilitet mht. viabilitet blitt påvist i 4 timer etter rekonstituering.

Sist endret: 11.09.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


BCG-vaksine AJ Vaccines, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 sett: Pakning med 1 hetteglass pulver BCG-vaksine AJ Vaccines og 1 hetteglass 1 ml væske
018399
SPC_ICON-
-
628,20C
Vaksinen utleveres gratis fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) etter rekvisisjon fra lege/helsesøster.

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hodgkins sykdom (hodgkins lymfom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

røde hunder (rubella): Røde hunder

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.