Smalspektret antibiotikum, monobaktam.

J01D F01 (Aztreonam)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g: Hvert hetteglass inneh.: Aztreonam 2 g, arginin 1,6 g.


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av aztreonamfølsomme bakterier f.eks. øvre urinveisinfeksjoner, kompliserte urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, septikemi fremkalt av gramnegative aerobe stavbakterier, gonoré, intraabdominale og gynekologiske infeksjoner fremkalt av følsomme mikroorganismer. Ved behandling av alvorlige infeksjoner med ukjent mikroorganisme, må midlet kombineres med midler med effekt mot anaerobe og grampositive bakterier inntil resultater fra dyrking og følsomhetsprøver foreligger. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Voksne: Maks. døgndose 8 g. Ved systemiske infeksjoner av moderat alvorlighetsgrad: 1 g eller 2 g hver 8. eller 12. time. Ved urinveisinfeksjoner: 0,5-1 g hver 8. eller 12. time. Ved alvorlige systemiske eller livstruende infeksjoner: 2 g hver 6. eller 8. time. Akutt ukomplisert gonoré og akutt ukomplisert cystitt: Behandles med 1 g som engangsinjeksjon i.m. Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner: Pga. alvorlighetsgraden ved slike infeksjoner, anbefales doseringen 2 g hver 6. eller 8. time, i alle fall ved behandlingsstart. Azactam kan da kombineres med et aminoglykosid for synergistisk effekt (se Forsiktighetsregler). Generelt: Ved initialbehandling av alvorlige infeksjoner med ukjent etiologi skal aztreonam gis sammen med antibiotika med effekt mot grampositive og/eller anaerobe bakterier inntil resultater fra dyrking og følsomhetsprøver foreligger. Ved septikemi av annen årsak enn urinveisinfeksjon, bør aztreonam kombineres med antibiotika mot grampositive aerobe bakterier.
Barn: Maks. døgndose til barn bør ikke overstige anbefalt maks. dose for voksne (8 g). Vanlig dosering for pasienter >1 uke er 30 mg/kg hver 6.-8. time. Ved alvorlige infeksjoner hos pasienter >2 år anbefales 50 mg/kg hver 6.-8. time. Anbefalt dosering for alle pasienter ved behandling av Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner er 50 mg/kg hver 6.-8. time.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: En dosereduksjon på 20-25% er anbefalt ved langtidsbehandling av pasienter med kronisk leversykdom med cirrhose, spesielt ved tilfeller av alkoholisk cirrhose og når også nyrefunksjonen er svekket. Nedsatt nyrefunksjon: Forlengede serumnivåer av aztreonam kan forekomme ved forbigående eller vedvarende nedsatt nyrefunksjon. Etter at pasienten initialt har fått full dose, skal dosen reduseres iht. tabell:

Kreatininclearance
(ml/minutt/1,73 m2)

Serumkreatinin
(μmol/liter)

Anbefalt
vedlikeholdsdose

>30

<200

Normal dose

10-30

200-400

1/2 normal dose

<10

>400

1/4 normal dose

Hemodialysepasienter med alvorlige eller livstruende infeksjoner gis etter hver dialyse 1/8 av initial dose i tillegg til vedlikeholdsdosen. Eldre: Nyrestatus er viktig faktor for bestemmelse av doseringen. Serumkreatinin er ikke nødvendigvis et nøyaktig mål på nyrestatus.
Tilberedning/Håndtering: Etter tilsetning av oppløsningsmiddel ristes flasken kraftig. I.m. injeksjon: Tilsett minst 3 ml sterilt vann eller 0,9% natriumkloridoppløsning pr. 1 g aztreonam. I.v. injeksjon: Tilsett 6-10 ml sterilt vann pr. 1 g aztreonam. I.v. infusjon: Tilsett minst 3 ml sterilt vann pr. 1 g aztreonam. Ristes. Denne stamoppløsningen fortynnes ytterligere til en konsentrasjon som er høyst 20 mg/ml (minst 50 ml/g aztreonam) vha. en passende infusjonsoppløsning. Blandbarhet: Preparatet kan blandes med følgende infusjonsvæsker: Glukose 50-100 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml, Ringer-laktat. Se pakningsvedlegg/SPC for tilsetning av andre legemidler til infusjonsoppløsningen eller dersom Azactam og et annet legemiddel skal gis i intermitterende infusjon via felles slange.
Administrering: Gis i.v. eller i.m. Doser >1 g bør gis i.v. I.m. injeksjon: Gis dypt i en stor muskelmasse. I.v. injeksjon: Gis i løpet av 3-5 minutter. I.v. infusjon: Gis jevnt i løpet av 20-60 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Allergiske reaksjoner: Liten grad av kryssallergi med penicillin og cefalosporiner. Pasienter som har hatt anafylaktiske eller urticarialignende reaksjoner med strukturrelaterte forbindelser som penicillin eller cefalosporiner, skal imidlertid følges nøye. Avbryt behandlingen og iverksett hensiktsmessig støttebehandling ved allergisk reaksjon. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner kan kreve adrenalin og andre nødtiltak. Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon må kontrolleres regelmessig da erfaringen er begrenset. CNS-toksisitet: Aztreonam kan gi encefalopati (symptomer er f.eks. forvirring, nedsatt bevissthet, epilepsi, bevegelsesforstyrrelser), spesielt ved nedsatt nyrefunksjon og i sammenheng med betalaktamoverdose. Alvorlige blod- og hudsykdommer: Alvorlige blodsykdommer (inkl. pancytopeni) og hudsykdommer (inkl. toksisk epidermal nekrolyse) er rapportert ved bruk. Ved alvorlige hemogram- og hudforandringer anbefales det å avbryte behandlingen. Clostridium difficile-assosiert diaré (CDAD): CDAD er rapportert, fra mild diaré til fatal kolitt. CDAD må vurderes hos alle som får diaré i tilknytning til bruk av antibiotika. Nøye medisinsk historie er nødvendig, da CDAD kan oppstå 2 måneder etter antibiotikabruk. Ved mistenkt eller bekreftet CDAD, kan seponering av pågående antibiotikabehandling som ikke er rettet mot C. difficile være nødvendig. Tarmperistaltikkhemmende preparater bør ikke gis. Økt protrombintid og økt aktivitet av orale antikoagulantia: Økning i protrombintid er i sjeldne tilfeller rapportert, og tallrike tilfeller av økt aktivitet av orale antikoagulantia er rapportert ved antibiotikabehandling, inkl. betalaktamer. Alvorlig infeksjon eller inflammasjon, samt alder og allmenntilstand, synes å være risikofaktorer. Hensiktsmessig oppfølging bør iverksettes når antikoagulantia gis samtidig. Dosejustering av orale antikoagulantia kan være nødvendig for å opprettholde ønsket antikoagulasjonsnivå. Samtidig bruk av aminoglykosider: Ved samtidig bruk av aminoglykosid, spesielt ved høye aminoglykosiddoser eller langvarig behandling, bør nyrefunksjonen overvåkes pga. potensiell nefrotoksisitet og ototoksisitet av aminoglykosidet. Overvekst av ikke-følsomme organismer: Antibiotikabehandling kan gi overvekst av ikke-følsomme organismer, inkl. grampositive organismer og sopp. Ved superinfeksjon bør hensiktsmessige tiltak iverksettes. Pediatrisk populasjon: Data for sikkerhet og effekt hos nyfødte <1 uke er begrenset, og bruk må vurderes nøye. Arginin: Injeksjonsvæsken inneholder arginin. Studier av barn med lav fødselsvekt har vist at arginin administrert i aztreonamformuleringen kan gi stigning i serumarginin, insulin og indirekte bilirubin. Konsekvensene er ikke fullstendig avklart. Interferens med serologisk testing: En positiv direkte eller indirekte Coombs test kan utvikles under aztreonambehandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig administrering av probenecid eller furosemid gir klinisk ubetydelig økning i serumnivået av aztreonam. Pga. induksjon av betalaktamase, har enkelte antibiotika (f.eks. cefoksitin, imipenem) vist seg å antagonisere mange betalaktamer, inkl. aztreonam, for visse gramnegative aerober slik som Enterobacter- og Pseudomonas-arter. Hensiktsmessig oppfølging bør iverksettes ved samtidig forskrivning av antikoagulantia, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Går over i placenta. Adekvate og velkontrollerte studier med gravide er ikke utført. Studier med drektige rotter og kaniner, med daglig dosering opp til hhv. 15 og 5 ganger anbefalt maks. dose hos mennesker, viser ikke tegn på embryo- eller føtotoksisitet eller teratogenisitet. Reproduksjonsstudier i dyr er ikke alltid prediktive for human respons og preparatet bør derfor kun brukes under graviditet ved klart behov.
Amming: Går over i morsmelk i konsentrasjoner <1% av mors serumkonsentrasjon. Liten sannsynlighet for at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om påvirkning av tarm- og munnflora ikke kan utelukkes. Små mengder av aztreonam i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering. Midlertidig opphold i ammingen bør vurderes under aztreonambehandlingen.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Anemi, eosinofili, forlenget APTT, forlenget protrombintid, leukocytose, nøytropeni, pancytopeni, positiv Coombs test, trombocytopeni, trombocytose
Gastrointestinale
Sjeldne Dårlig ånde, gastrointestinal blødning, pseudomembranøs kolitt
Ukjent frekvens Diaré, kvalme, magesmerter, oppkast, smaksforstyrrelse, sår i munnen
Generelle
Sjeldne Asteni, brystsmerter, feber, malaise
Ukjent frekvens Ubehag på injeksjonsstedet
Hud
Ukjent frekvens Angioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, hyperhidrose, kløe, petekkier, purpura, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Sjeldne Vaginal candidiasis, vaginitt
Kar
Sjeldne Blødning, hypotensjon
Ukjent frekvens Flebitt, flushing, tromboflebitt
Kjønnsorganer/bryst
Sjeldne Ømhet i brystene
Lever/galle
Sjeldne Gulsott, hepatitt
Ukjent frekvens Økt ALP, økte transaminaser
Luftveier
Sjeldne Dyspné, nysing, tett nese, tungpustethet
Ukjent frekvens Bronkospasme
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Myalgi
Nevrologiske
Sjeldne Hodepine, kramper, parestesi, svimmelhet
Ukjent frekvens Encefalopati (f.eks. forvirring, nedsatt bevissthet, epilepsi, bevegelsesforstyrrelser)
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Økt serumkreatinin
Psykiske
Sjeldne Forvirring, søvnproblemer
Undersøkelser
Sjeldne EKG-forandringer
Øre
Sjeldne Tinnitus, vertigo
Øye
Sjeldne Diplopi
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Nyre/urinveier Økt serumkreatinin
Sjeldne
Blod/lymfe Anemi, eosinofili, forlenget APTT, forlenget protrombintid, leukocytose, nøytropeni, pancytopeni, positiv Coombs test, trombocytopeni, trombocytose
Gastrointestinale Dårlig ånde, gastrointestinal blødning, pseudomembranøs kolitt
Generelle Asteni, brystsmerter, feber, malaise
Infeksiøse Vaginal candidiasis, vaginitt
Kar Blødning, hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst Ømhet i brystene
Lever/galle Gulsott, hepatitt
Luftveier Dyspné, nysing, tett nese, tungpustethet
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Hodepine, kramper, parestesi, svimmelhet
Psykiske Forvirring, søvnproblemer
Undersøkelser EKG-forandringer
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Diplopi
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Diaré, kvalme, magesmerter, oppkast, smaksforstyrrelse, sår i munnen
Generelle Ubehag på injeksjonsstedet
Hud Angioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, hyperhidrose, kløe, petekkier, purpura, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Flebitt, flushing, tromboflebitt
Lever/galle Økt ALP, økte transaminaser
Luftveier Bronkospasme
Nevrologiske Encefalopati (f.eks. forvirring, nedsatt bevissthet, epilepsi, bevegelsesforstyrrelser)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Erfaring med overdosering er begrenset.
Symptomer: Gastrointestinale forstyrrelser, utslett, leverskade, nevrologiske reaksjoner. Betalaktamoverdose kan forårsake encefalopati.
Behandling: Symptomatisk behandling. Aztreonam kan fjernes ved hemodialyse og/eller peritoneal dialyse. Aztreonam kan fjernes fra serum ved kontinuerlig arteriovenøs hemofiltrasjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker baktericid ved å hemme bakterienes celleveggsyntese. Effekt begrenser seg til gramnegative aerobe bakterier, f.eks.: E. coli, Klebsiella, Proteus (indolpositive og -negative), Enterobacter, Acinetobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, H. influenzae, N. gonorrhoea og N. meningitides. Aztreonam har ingen effekt på grampositive og anaerobe bakterier. Stabilt mot hydrolyse av bakterielle betalaktamaser.
Absorpsjon: Absorberes ikke fra mage-tarmkanalen og gis derfor i.v. eller i.m. Cmax nås etter ca. 1 time ved i.m. injeksjon.
Proteinbinding: Ca. 55%.
Fordeling: Penetrerer godt til de fleste vev og kroppsvæsker.
Halveringstid: 1,5-2 timer hos voksne pasienter med normal nyrefunksjon, men er økt ved sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Maks. serumkonsentrasjon etter engangsdoser på 1 g og 2 g gitt i.v. over 3 minutter er hhv. 125 μg/ml og 242 μg/ml etter 5 minutter som faller til hhv. 49 μg/ml og 91 μg/ml etter 1 time. Etter 30 minutters engangsinfusjon av 0,5 g og 1 g finnes urinkonsentrasjoner etter 2 timer på hhv. 1200 μg/ml og 3500 μg/ml.
Metabolisme: Metaboliseres kun i liten grad.
Utskillelse: Via nyrene ved glomerulær filtrasjon og tubulær sekresjon. Utskillelse via galle er neglisjerbar. Ca. 65% av en gitt dose gjenfinnes i uforandret form i urinen i løpet av 8 timer. Ca. 6% utskilles som en mikrobiologisk inaktiv metabolitt. Aztreonam kan elimineres ved hemodialyse. Ved peritonealdialyse oppnås terapeutiske serumkonsentrasjoner dersom preparatet gis i dialysevæsken og terapeutiske konsentrasjoner i dialysevæsken dersom det gis parenteralt.

Oppbevaring og holdbarhet

Ferdig tilberedt oppløsning er holdbar 12 timer ved høyst 25°C eller 24 timer i kjøleskap (2-8°C). Infusjonsoppløsninger som inneholder aztreonam og ampicillinnatrium i glukose 50 mg/ml må brukes innen 2 timer oppbevart ved høyst 25°C.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Azactam, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 g 1 stk. (hettegl.)
156042
Blå resept
-
345,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.01.2019