Aspirin

Bayer AB


Analgetikum. Antipyretikum.

N02B A01 (Acetylsalisylsyre)TABLETTER, drasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Acetylsalisylsyre 500 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne og barn >12 år (>40 kg): Symptomatisk behandling av feber og/eller milde til moderate smerter. Vis forsiktighet ved behandling av barn <18 år med febersykdom.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >12 år (≥40 kg): Korttidsbehandling av milde til moderate smerter, f.eks. hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine og muskel- og leddsmerter. Voksne >18 år: Korttidsbehandling av feber ved forkjølelse og influensa.

Dosering

Voksne og barn ≥16 år (>50 kg): 1-2 tabletter. Dosen kan gjentas med minimum 4 timers intervaller. Maks. daglig dose er 6 tabletter.
Barn 12-15 år (40-50 kg): 1 tablett. Dosen kan gjentas med minimum 4 timers intervaller. Maks. daglig dose er 6 tabletter.
Eldre ≥65 år: 1 tablett. Dosen kan gjentas med minimum 4 timers intervaller. Maks. daglig dose er 4 tabletter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og levercirrhose. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Svelges med rikelig væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre salisylater. Tidligere astma eller overfølsomhetsreaksjon ved bruk av salisylater eller substanser med lignende virkningsmekanisme, spesielt NSAID. Aktivt gastrisk- eller duodenalsår. Hemoragisk diatese og hemofili. Trombocytopeni. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt). Alvorlig nedsatt leverfunksjon og levercirrhose. Alvorlig hjertesvikt. Kombinasjon med metotreksat ≥15 mg/uke. Kombinasjon med perorale antikoagulantia ved tidligere gastroduodenalsår. Graviditetens 3. trimester (etter 24 ukers amenoré).

Forsiktighetsregler

For å unngå overdosering skal det sjekkes at acetylsalisylsyre (ASA) ikke inngår i andre legemidler ved samtidig bruk. Ved langtidsbruk (>3 måneder) hver 2. dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør preparatet seponeres. Skal bare brukes i følgende situasjoner etter nøye nytte-/risikovurdering: Reyes syndrom: Økt risiko for Reyes syndrom hos barn med virusinfeksjon, spesielt ved varicella og influensalignende tilfeller. Skal derfor kun gis til barn med virussykdom når andre tiltak ikke har effekt. Ved vedvarende oppkast, bevissthetsforstyrrelser eller unormal atferd skal preparatet seponeres. Regelmessig bruk: Regelmessig bruk, spesielt kombinasjon av flere analgetika, kan gi vedvarende nyreskade med risiko for nedsatt nyrefunksjon. G6PD-mangel: Ved alvorlig G6PD-mangel kan ASA gi hemolyse eller hemolytisk anemi. Høye doser, feber eller akutte infeksjoner kan øke hemolyserisikoen. Preparatet skal gis under medisinsk tilsyn ved G6PD-mangel. Gastrointestinale blødninger, sår eller perforasjoner: Kan oppstå når som helst under behandling, uten forvarsel eller tidligere anamnese. Økt risiko hos eldre, ved lav kroppsvekt og ved bruk av antikoagulanter eller blodplatehemmere. Ved gastrointestinal blødning skal behandlingen seponeres umiddelbart. Økt blødningsrisiko: Pga. hemmende effekt på blodplateaggregering, som oppstår selv ved svært lave doser og vedvarer i flere dager, bør pasienten advares om økt blødningsrisiko ved kirurgiske inngrep, også mindre inngrep (f.eks. tanntrekking). Revmatiske sykdommer: Hemmer urinsyreutskillelsen ved lave doser. Ved behandling av revmatiske sykdommer kan ASA ha en urikosurisk effekt. Intensivert overvåkning: I tillegg til nøye nytte-/risikovurdering skal behandlingsovervåkning intensiveres ved tidligere gastroduodenalsår/gastrointestinale blødninger/gastritt, ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon, sirkulasjonsproblemer, metroragi/menoragi, bronkialastma1, kols1, høysnue1 eller hovne nasalpolypper1. 1Pasienter kan oftere reagere på NSAID med astmaanfall, Quinckes ødem eller urticaria. Ved slike reaksjoner er legemidlet kontraindisert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metotreksat ≥15 mg/uke sammen med høydose ASA er kontraindisert, pga. redusert nyreclearance og økt metotreksattoksisitet, spesielt hematologisk. Ved metotreksat <15 mg/uke sammen med høydose ASA, anbefales ukentlig overvåkning av blodtall de første ukene. Nøye overvåkning kreves ved nedsatt nyrefunksjon og hos eldre. Antitrombotiske legemidler, som heparin og lignende virkestoff, perorale antikoagulanter eller andre trombolytiske legemidler, interagerer med ASA og kan øke blødningsrisiko pga. additiv farmakodynamisk effekt. Klinisk overvåkning av koagulering anbefales dersom kombinasjon ikke kan unngås. Dette gjelder spesielt eldre >65 år. Kombinasjon av perorale antikoagulanter sammen med høydose ASA hos pasienter med tidligere gastroduodenalsår er kontraindisert. Samtidig bruk med alkohol i større mengder og/eller over lengre tid, eller SSRI, kan gi økt blødningsrisiko. Samtidig bruk med NSAID, glukokortikoider eller deferasiroks gir økt risiko for gastrointestinale sår/blødninger. Anagrelid gir økt blødningsrisiko og nedsatt antitrombotisk effekt. Dersom samtidig bruk ikke kan unngås, anbefales klinisk overvåkning. Økt effekt av andre legemidler: ASA gir økt konsentrasjon av fritt valproat og hemmer metabolismen av fritt valproat i lever. Dosejustering av valproat kreves ved samtidig bruk. Kombinasjon med acetazolamid bør unngås, ev. dosejusteres pga. toksiske effekter. ASA har blodsukkerreduserende effekt og gir additiv farmakodynamisk effekt med antidiabetika. Oppfølging med blodsukkermålinger anbefales og antidiabetikadosen reduseres ved behov. Bestemmelse av plasmakonsentrasjon av digoksin og litium anbefales ved oppstart og seponering av ASA, da ASA hemmer renal utskillelse og øker plasmakonsentrasjon av digoksin/litium. Dosejustering kan være nødvendig. Redusert effekt av andre legemidler: ASA kan redusere urikosurisk effekt av probenecid, pga. konkurranse om eliminering av urinsyre i nyretubuli. ASA kan motvirke effekten av diuretika, ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister. Akutt nyresvikt kan oppstå hos dehydrerte pasienter, pga. nedsatt GFR sekundært til nedsatt syntese av renale prostaglandiner. I tillegg kan redusert antihypertensiv effekt oppstå. Tilstrekkelig hydrering skal sikres og overvåkning av nyrefunksjon anbefales ved behandlingsstart. Plasmanivå av nikotinsyre økte betydelig etter administrering av ASA. Andre interaksjoner: Kombinasjon av høydose ASA og pemetreksed ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon gir økt risiko for pemetreksedtoksisitet. Gastrointestinale lokaltvirkende midler, antacida og kull gir økt renal utskillelse av ASA pga. urinalkalisering. Gastrointestinale lokaltvirkende midler bør gis minst 2 timer før/etter ASA. Samtidig bruk med ciklosporin eller takrolimus kan øke nefrotoksisk effekt av ciklosporin og takrolimus. Nyrefunksjon bør overvåkes ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert i 3. trimester ved doser >100 mg/dag, da bruk kan gi følgende effekter hos fosteret: Kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon), renal dysfunksjon, som kan gi nyresvikt og oligohydramnion. Bruk ved slutten av svangerskapet kan gi forlenget blødningsperiode, antiaggregerende effekt (selv ved svært lave doser), hemming av rieaktivitet og dermed forsinket/forlenget fødsel. Doser <100 mg/dag for begrenset obstetrisk bruk som krever spesiell monitorering, synes trygge. 100-500 mg/dag: Se anbefaling ≥500 mg/dag. ≥500 mg/dag: Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha skadelig effekt på svangerskapsforløp og/eller embryonal/føtal utvikling med økt risiko for abort, hjertemisdannelser og gastroschisis. Risikoen antas å øke med dose og behandlingsvarighet. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes under 1. og 2. trimester hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, bør dosen være lav og behandlingsvarighet så kort som mulig.
Amming: Går over i morsmelk. Amming trenger ikke avbrytes ved tilfeldig bruk. Ved jevnlig bruk av høye doser bør amming avsluttes, da toksisitet hos nyfødte ikke kan utelukkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Økt blødningstendens
Sjeldne Anemi etter langvarig behandling, hemolyse og hemolytisk anemi ved medfødt G6PD-mangel
Svært sjeldne Agranulocytose, aplastisk anemi, eosinofili, hypoprotrombinemi etter høye doser, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Halsbrann, magesmerte, raping
Vanlige Diaré, dyspepsi, erytem og erosjon i øvre del av mage-tarmkanalen, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Hematemese, melena, øvre gastrointestinalblødning og -sår
Sjeldne Alvorlig gastrointestinal blødning, alvorlig øvre gastrointestinalblødning, gastrointestinal perforasjon
Svært sjeldne Forverring av gastrointestinale inflammatoriske sykdommer, gastrointestinale strikturer, kolitt, nedre gastrointestinale sår, stomatitt, øsofagitt
Generelle
Mindre vanlige Tretthet
Hud
Vanlige Urticaria
Mindre vanlige Hyperhidrose, utslett
Sjeldne Allergisk vaskulitt, alvorlige hudreaksjoner (angioødem; oppstår hyppigere ved allergi)
Svært sjeldne Erythema multiforme, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Mindre vanlige Rhinitt, tett nese
Lever/galle
Svært sjeldne Doserelatert, lett, reversibel toksisk hepatitt i forbindelse med ulike virussykdommer (influensa A og B, og varicella)
Salisylater gir økt risiko for Reyes syndrom hos barn og unge ved virussykdom. Symptomer er tegn på hjerneødem og leverskade, enkelte ganger med hypoglykemi.
Luftveier
Vanlige Bronkospasme hos astmatikere
Sjeldne Astma, dyspné
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Somnolens, svimmelhet
Sjeldne Intracerebral blødning
Nyre/urinveier
Sjeldne Nyrefunksjonsforstyrrelser
Ukjent frekvens Akutt nyresvikt
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Hypoglykemi
Undersøkelser
Svært vanlige Forlenget blødningstid, hemming av blodplateaggregasjon
Mindre vanlige Okkult blødning
Sjeldne Økt nivå av transaminaser og alkalisk fosfatase
Øre
Mindre vanlige Tinnitus, vertigo
Sjeldne Doseavhengig reversibelt hørselstap
Økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner ved allergi eller astma. Mindre blodtap kan i få tilfeller gi anemi. Reversibel hepatotoksisitet er vanlig ved høye doser ved revmatoid artritt og avhenger av salisylatkonsentrasjon i plasma, underliggende sykdom og leverfunksjon. Svimmelhet og tinnitus kan være symptomer på overdosering, spesielt hos barn og eldre.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Halsbrann, magesmerte, raping
Undersøkelser Forlenget blødningstid, hemming av blodplateaggregasjon
Vanlige
Blod/lymfe Økt blødningstendens
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, erytem og erosjon i øvre del av mage-tarmkanalen, kvalme, oppkast
Hud Urticaria
Luftveier Bronkospasme hos astmatikere
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Insomni
Mindre vanlige
Gastrointestinale Hematemese, melena, øvre gastrointestinalblødning og -sår
Generelle Tretthet
Hud Hyperhidrose, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse Rhinitt, tett nese
Nevrologiske Somnolens, svimmelhet
Undersøkelser Okkult blødning
Øre Tinnitus, vertigo
Sjeldne
Blod/lymfe Anemi etter langvarig behandling, hemolyse og hemolytisk anemi ved medfødt G6PD-mangel
Gastrointestinale Alvorlig gastrointestinal blødning, alvorlig øvre gastrointestinalblødning, gastrointestinal perforasjon
Hud Allergisk vaskulitt, alvorlige hudreaksjoner (angioødem; oppstår hyppigere ved allergi)
Luftveier Astma, dyspné
Nevrologiske Intracerebral blødning
Nyre/urinveier Nyrefunksjonsforstyrrelser
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi
Undersøkelser Økt nivå av transaminaser og alkalisk fosfatase
Øre Doseavhengig reversibelt hørselstap
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, aplastisk anemi, eosinofili, hypoprotrombinemi etter høye doser, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Forverring av gastrointestinale inflammatoriske sykdommer, gastrointestinale strikturer, kolitt, nedre gastrointestinale sår, stomatitt, øsofagitt
Hud Erythema multiforme, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galle Doserelatert, lett, reversibel toksisk hepatitt i forbindelse med ulike virussykdommer (influensa A og B, og varicella)
Salisylater gir økt risiko for Reyes syndrom hos barn og unge ved virussykdom. Symptomer er tegn på hjerneødem og leverskade, enkelte ganger med hypoglykemi.
Ukjent frekvens
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt
Økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner ved allergi eller astma. Mindre blodtap kan i få tilfeller gi anemi. Reversibel hepatotoksisitet er vanlig ved høye doser ved revmatoid artritt og avhenger av salisylatkonsentrasjon i plasma, underliggende sykdom og leverfunksjon. Svimmelhet og tinnitus kan være symptomer på overdosering, spesielt hos barn og eldre.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Toksiske doser hos voksne: <150 mg/kg: Liten risiko for forgiftning, ev. svært lette symptomer (magesymptomer). 150-200 mg/kg: Lett forgiftning. 200-300 mg/kg: Moderat forgiftning. >300 mg/kg: Alvorlig forgiftning. >500 mg/kg: Svært alvorlig forgiftning, potensielt letalt. Barn, eldre, gravide, underernærte og personer med nyresvikt er risikopasienter, og bør følges opp ved lavere overdoser.
Symptomer: Det kan ta mange timer før symptomer utvikles. Moderat forgiftning: Symptomer som øresus, følelse av nedsatt hørsel, hodepine og svimmelhet er tegn på overdosering. Alvorlig forgiftning: Symptomer inkl. feber, hyperventilering, ketose, respiratorisk alkalose, metabolsk acidose, koma, kardiovaskulær kollaps, nedsatt respirasjon, alvorlig hypoglykemi. Hos barn kan enkeltdose på 100 mg/kg være fatalt. Små barn kan raskt utvikle metabolsk acidose, hypoglykemi og CNS-påvirkning. De kan ved alvorlige forgiftninger hoppe over den tidlige fasen med salisylisme.
Behandling: Moderat forgiftning kan kontrolleres med dosereduksjon. Alvorlig forgiftning: Umiddelbar overføring til en spesialenhet på sykehuset. Mageskylling og aktivt kull. Kontroll av syre-basebalansen. Alkalisering av urinen og overvåkning av pH i urinen. Hemodialyse i alvorlige tilfeller av forgiftning. Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Klassifisering: Analgetiske, antipyretiske og antiinflammatoriske egenskaper.
Virkningsmekanisme: Hemmer COX involvert i prostaglandinsyntesen. Hemmer også blodplateaggregering ved å blokkere tromboksan A2-syntesen.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Effekt oppnås vanligvis innen 15-20 minutter. Adekvat smertelindring oppnås etter ca. 50 minutter og varer ca. 4-6 timer. Tmax: Ca. 17,5 minutter (ca. 45 minutter for salisylsyre).
Proteinbinding: Høy bindingsgrad.
Halveringstid: Doseavhengig, fordi metabolisme begrenses av leverenzymenes kapasitet. T1/2: Varierer fra 2-3 timer for lave doser til opptil ca. 15 timer for høye doser.
Metabolisme: Primært via lever.
Utskillelse: Primært via nyrene.

Utlevering

Inntil 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aspirin, TABLETTER, drasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 20 stk. (blister)
125232
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.05.2017