Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

VÆSKE TIL VEVSLIM, dypfryst: 1 ferdigfylt tokammersprøyte inneh.: Komponent 1 (tetningsproteinoppløsning): Humant fibrinogen (som koagulerbart protein) 91 mg/ml, aprotinin (syntetisk) 3000 KIU/ml, human albuminoppløsning, L-histidin, niacinamid, polysorbat 80 (Tween 80), natriumsitratdihydrat, vann til injeksjonsvæsker. pH 6,5-8. Komponent 2 (trombinoppløsning): Humant trombin 4 IE/ml, kalsiumkloriddihydrat 40 µmol/ml, human albuminoppløsning, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. pH 6-8. Inneholder human faktor XIII renset sammen med humant fibrinogen i en konsentrasjon på 0,6-5 IE/ml.


Indikasjoner

Som vevslim for å lime/forsegle subkutant vev ved plastisk og gjenoppbyggende kirurgi og brannskadekirurgi, som en erstatning for eller i tillegg til suturer eller stifter. Er i tillegg indisert som hjelpemiddel for hemostase på subkutane vevsoverflater.

Dosering

Det anbefales sterkt at navn og batchnr. for preparatet registreres ved hver administrering, slik at forbindelse opprettholdes mellom pasient og batch av preparatet. Beregnet kun for sykehusbruk. Bruken skal begrenses til erfarne kirurger som har fått opplæring i bruken av preparatet. Mengde som appliseres og applikasjonshyppighet skal alltid vurderes opp mot underliggende klinisk behov. Dosen som appliseres styres av variabler som omfatter, men som ikke begrenses til, type kirurgisk inngrep, størrelse på område og metode for tiltenkt applikasjon samt antall applikasjoner. Applikasjonen tilpasses individuelt. I kliniske forsøk har individuelle doser typisk vært 0,2-12 ml. For noen prosedyrer (f.eks. forsegling av store brente overflater) kan større volum være påkrevd. Mengde legemiddel som i utgangspunktet skal appliseres på et bestemt anatomisk sted eller overflateområde, skal være tilstrekkelig til å dekke aktuelt applikasjonsområde helt. Applikasjonen kan, hvis nødvendig, gjentas på områder som ikke tidligere er behandlet. Unngå reapplisering til et preeksisterende polymerisert lag, siden preparatet ikke vil feste seg til et polymerisert lag. Det anbefales at den første appliseringen dekker hele det tiltenkte appliseringsområdet.
Retningsgivende for liming av overflater
1 pakning à 2 ml (dvs. 1 ml tetningsproteinoppløsning + 1 ml trombinoppløsning) vil være tilstrekkelig for minst 10 cm2. For å unngå dannelse av ekstra granulasjonsvev og sikre gradvis absorpsjon av fibrin-vevslimet som er blitt fast, bør kun tynt lag appliseres av blandet oppløsning av tetningsprotein og trombin. Omtrentlig overflateområde som krever vevsadheranse vil dekkes av følgende pakningsstørrelser; 100 cm2, 200 cm2 og 500 cm2 dekkes hhv. av pakningsstr. på 2 ml, 4 ml og 10 ml.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn: Tilgjengelige data finnes, men doseringsanbefaling kan ikke gis.
  • Eldre >65 år: Ikke administrert til personer >65 år i kliniske studier.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegg for instruksjoner vedrørende tilberedning og håndtering. Skal rekonstitueres og administreres kun iht. instruksjonene og med utstyret som er anbefalt.
Administrering Til bruk på skadet område (topikal bruk). Skal ikke injiseres. Må aldri appliseres intravaskulært. Kun til s.c. bruk. Preparatet er ikke anbefalt for laparoskopisk kirurgi. For å sikre optimal sikker bruk skal det sprayes ved bruk av en trykkreguleringsenhet som leverer et maks. trykk på opptil 2,0 bar (28,5 psi). Før preparatet påføres såroverflaten, må såret tørkes med standardteknikker (f.eks. periodisk påføring av kompresser, vattpinner, bruk av sugeapparater). Luft eller gass under trykk skal ikke brukes for å tørke området. Sprayes kun på synlige appliseringssteder. For påføring med spray skal spesifikke anbefalinger om riktig trykk og avstand fra vev per kirurgisk prosedyre og lengde på applikatorspiss følges.

Anbefalt trykk, avstand og utstyr for påføring av Artiss med spray ved åpen sårkirurgi på underhudsvev

Spraysett som skal brukes

Applikatorspisser
som skal brukes

Trykkregulator
som skal brukes

Anbefalt
avstand fra
målvev

Anbefalt spraytrykk

Artiss-spraysett

Ikke relevant

EasySpray

10-15 cm

1,5-2,0 bar
(21,5-28,5 psi)

Hansker og instrumenter fuktes med natriumkloridoppløsning før kontakt for å hindre at preparatet fester seg til disse. Hudgraftet skal festes til sårsengen umiddelbart etter applikasjon. Kirurgen har <60 sekunder til å endre og posisjonere graftet før polymerisering. Etter at folden eller graftet er posisjonert, må det holdes i ønsket posisjon vha. et lett trykk i minst 3 minutter for å sikre riktig posisjon og at graftet eller folden fester seg godt til underliggende vev. Separat påfølgende applisering av de 2 komponentene i preparatet må unngås.

Kontraindikasjoner

Er ikke indisert for å erstatte hudsuturer beregnet for å lukke kirurgiske sår. Er ikke alene indisert for behandling av massiv og frisk arteriell eller venøs blødning. Må aldri appliseres intravaskulært, da det kan føre til livstruende tromboemboliske komplikasjoner. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til bruk på skadet område. Injeksjon i bløtdelsvev medfører risiko for lokal vevsskade. Forsiktighet må utvises når fibrin-vevslim appliseres ved bruk av luft eller gass under trykk. Enhver applisering ved bruk av luft eller gass under trykk, er assosiert med potensiell risiko for luft- eller gassemboli, vevsruptur eller gasslomme med trykk, som kan være livstruende eller fatal. Påfør Artiss som et tynt lag. For stor koagulasjonstykkelse kan virke negativt inn på produktets effektivitet og tilhelingsprosessen for såret. Det har forekommet livstruende/fatal luft‑ eller gassemboli ved bruk av sprayutstyr med trykkregulator til å administrere fibrinvevslim. Dette skyldes tilsynelatende sprayutstyr med høyere trykk enn det som er anbefalt, og/eller som brukes nær vevsoverflaten. Det virker som risikoen er høyere når fibrinvevslim blir sprayet med luft sammenlignet med CO2, og den kan derfor ikke utelukkes for Artiss ved bruk i åpen sårkirurgi. Når Artiss påføres med sprayutstyr, må det benyttes et trykk og en avstand fra vev som er innenfor områdene som anbefales av produsenten, se Administrering. Påføring av Artiss med spray skal kun benyttes hvis det er mulig å bedømme spraydistansen nøyaktig slik den anbefales av produsenten. Ikke spray nærmere enn avstanden som anbefales. Når Artiss sprayes på, skal endringer i blodtrykk, puls, oksygenmetning og endetidal‑CO2 overvåkes, da det kan forekomme luft‑eller gassemboli. Skal ikke brukes sammen med EasySpray/SpraySet-system i lukkede kroppsområder. Bruk kun CE-merket appliseringsutstyr for applisering. Er ikke indisert for hemostase og tetning der det kreves rask koagulering av vevslimet. Spesielt ikke i kardiovaskulære prosedyrer der hensikten er tetning av vaskulære anastomoser. Er ikke indisert for bruk ved nevrokirurgi og som suturstøtte ved gastrointestinale anastomoser eller vaskulære anastomoser siden det ikke foreligger data som støtter disse indikasjonene. Før administrering må det sørges for at deler av kroppen utenfor aktuelt applikasjonsområde er tilstrekkelig beskyttet/dekket til, for å hindre vevsadhesjon på uønsket sted. Preparater inneholdende oksycellulose kan redusere effekten, og skal ikke brukes samtidig Allergiske overfølsomhetsreaksjoner er mulig. Selv ved nøysom lokal applikasjon er det risiko for anafylaktisk reaksjon forårsaket av aprotinin. Risikoen synes høyere i tilfeller med tidligere eksponering, selv om toleransen tidligere har vært god. All bruk av aprotinin eller preparater med aprotinin, skal derfor noteres i pasientens journal. Syntetisk aprotinin er strukturelt identisk med bovint aprotinin, og bruk hos pasienter med allergier mot bovine proteiner skal nøye vurderes. I tilfelle anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon eller alvorlig overfølsomhetsreaksjon skal administreringen avbrytes straks. Hvis mulig, fjern allerede administrert polymerisert preparat fra det kirurgiske stedet. Tilstrekkelig medisinsk behandling og nødtiltak skal være tilgjengelig for umiddelbar bruk i tilfelle anafylaktisk reaksjon. Standard nødtiltak skal iverksettes. I tilfelle sjokk, skal standard medisinsk behandling av sjokk iverksettes. Standardtiltak for å hindre infeksjoner som skyldes bruk av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma, omfatter valg av donorer, screening av individuelle donasjoner og sammenslått plasma for spesifikke markører for infeksjon samt inkludering av effektive produksjonstrinn for virus inaktivering/fjerning. Til tross for dette kan det ikke helt utelukkes mulig overføring av infeksiøse agens. Dette gjelder også ukjente eller nye virus eller andre patogener. Tiltakene som gjøres er vurdert effektive mot innkapslede virus som humant immunsviktvirus (hiv), hepatitt B-virus (HBV) og hepatitt C-virus (HCV), og mot det ikke-innkapslede hepatitt A-viruset (HAV). Tiltak som gjøres kan være av begrenset nytte mot ikke-innkapslede virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig for gravide (fosterinfeksjon) og ved immunsvikt eller økt erytropoiese (f.eks. hemolytisk anemi).

Interaksjoner

Ingen formelle interaksjonsstudier er utført. Preparatet denatureres etter eksponering for alkohol, jod eller tungmetaller (f.eks. antiseptiske oppløsninger). Slike stoffer skal fjernes i størst mulig grad før applisering.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved bruk under graviditet er ikke fastslått. Dyrestudier er ikke utført. Skal administreres til gravide kun når det er strengt nødvendig.
AmmingSikkerheten ved bruk under amming er ikke fastslått. Skal administreres til ammende kun når det er strengt nødvendig.
FertilitetEffekter er ikke fastslått.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFibrinadhesjonssystemet initierer siste fase av fysiologisk blodkoagulering. Omdanning av fibrinogen til fibrin skjer ved spalting av fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider. Fibrinmonomerene aggregerer og danner et fibrinkoagel. Faktor XIIIa, som aktiveres fra faktor XIII vha. trombin, kryssbinder fibrin. Kalsiumioner er nødvendig for omdanningen av fibrinogen og kryssbindingen av fibrin. Når sårtilhelingsprosessen skrider frem, blir økt fibrinolytisk aktivitet indusert av plasmin, og nedbrytning av fibrin til fibrin nedbrytningsprodukter starter. Proteolytisk nedbrytning av fibrin hemmes av antifibrinolytika. Aprotinin finnes i vevslimet som et antifibrinolytisk middel for å hindre prematur koagelnedbrytning.
MetabolismeFibrinkoagelet metaboliseres som endogent fibrin, ved fibrinolyse og fagocytose.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedfrosset (ved ≤-20°C). Oppbevar sprøyten i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Uåpnede poser tint ved romtemperatur, kan oppbevares i inntil 14 dager ved kontrollert romtemperatur (ikke >25°C). Skal ikke fryses på nytt eller plasseres i kjøleskap etter tining.

Andre opplysninger

Ferdigfylt tokammersprøyte med 1 ml, resp. 2 ml dypfryst tetningsproteinoppløsning (med syntetisk aprotinin) i det ene kammeret og 1 ml, resp. 2 ml dypfryst trombinoppløsning (med kalsiumkloriddihydrat) i det andre kammeret, gir totalt 2 ml, resp. 4 ml bruksklar oppløsning.

Etter blanding

2 ml

4 ml

Komponent 1: Tetningsproteinoppløsning

 

 

Humant fibrinogen (som koagulerbart protein)

91 mg

182 mg

Aprotinin (syntetisk)

3000 KIU

6000 KIU

Komponent 2: Trombinoppløsning

 

 

Humant trombin

4 IE

8 IE

Kalsiumkloriddihydrat

40 μmol

80 μmol

Pakningen inneholder 1 sett applikasjonsutstyr.

 

Pakninger, priser og refusjon

Artiss, VÆSKE TIL VEVSLIM, dypfryst:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 ml (ferdigfylt tokammersprøyte)
030789
- 1 342,70 C
4 ml (ferdigfylt tokammersprøyte)
030800
- 2 649,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Artiss VÆSKE TIL VEVSLIM, dypfryst

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.08.2020


Sist endret: 03.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)