Migrenemiddel, CGRP-hemmer.

N02C D07 (Atogepant)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 10 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Atogepant 10 mg, resp. 60 mg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Profylakse mot migrene hos voksne som har minst 4 migrenedager pr. måned.

Dosering

Voksne inkl. eldre
Anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere eller sterke OATP-hemmere er anbefalt dose 10 mg 1 gang daglig.
Glemt dose Tas så snart det huskes. Dobbel dose skal ikke tas som erstatning for uteblitt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Unngås ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Anbefalt dose ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) eller terminal nyresvikt (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) er 10 mg 1 gang daglig. Hos ESRD-pasienter som gjennomgår intermitterende dialyse, bør preparatet fortrinnsvis tas etter dialyse.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hjelpestoffer: Tabletter 10 mg inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Tabletter 60 mg inneholder 31,5 mg natrium pr. tablett, tilsv. 1,6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Preparatet kan imidlertid forårsake søvnighet hos noen. Pasienter bør utvise forsiktighet før de kjører bil eller bruker maskiner til de er rimelig sikre på at atogepant ikke påvirker ytelsesevnen negativt.

Interaksjoner

Atogepant er et P-gp-, BCRP-, OATP1B1-, OATP1B3- og OAT1-substrat. Sterke CYP3A4-hemmere: Kan signifikant øke systemisk eksponering for atogepant. For samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere, se Dosering. CYP3A4-induktorer: Reduserer plasmakonsentrasjonen av atogepant. OATP-hemmere: Kan signifikant øke systemisk eksponering for atogepant. For samtidig bruk av sterke OATP-hemmere, se Dosering.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
AmmingUtskillelse i human morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetIkke studert hos mennesker. Dyrestudier viser ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingGenerelle støttetiltak, inkl. overvåkning av vitale tegn og observasjon av klinisk status.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKalsitonin-genrelatert peptid (CGRP)-antagonist.
AbsorpsjonTmax: 1-2 timer.
ProteinbindingUbundet fraksjon ca. 4,7%.
FordelingVd: Ca. 292 liter.
HalveringstidCa. 11 timer. Clearance: Ca. 19 liter​/​time.
MetabolismePrimært via CYP3A4.
Utskillelse42% som uendret atogepant i feces og 5% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aquipta, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 28 stk. (blister)
435943

-

3 963,30 C
60 mg 28 stk. (blister)
421802

-

3 931,70 C

SPC (preparatomtale)

Aquipta TABLETTER 10 mg

Aquipta TABLETTER 60 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

11.08.2023


Sist endret: 18.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)