PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Cefuroksimnatrium 52,6 mg tilsv. cefuroksim 50 mg.


Indikasjoner

Antibiotikaprofylakse mot postoperativ endoftalmitt etter kataraktoperasjon. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle legemidler, inkl. retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved øyekirurgi.

Dosering

Voksne: Anbefalt dose er 0,1 ml rekonstituert oppløsning, dvs. 1 mg cefuroksim. Ikke injiser mer enn anbefalt dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn og ungdom: Optimal dose og sikkerhet ikke fastslått. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: 1 hetteglass til engangsbruk. Rekonstitueres med 5 ml natriumkloridoppløsning 0,9%, se pakningsvedlegg. Inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk.
Administrering: Kun til intrakameral bruk. Injiseres av øyekirurg langsomt i fremre øyekammer på slutten av kataraktoperasjonen, under aseptiske betingelser anbefalt ved kataraktkirurgi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Spesiell forsiktighet skal utvises ved tidligere allergisk reaksjon mot penicilliner eller andre betalaktamer, da kryssreaksjoner kan forekomme. Ved risiko for infeksjoner med resistente stammer, f.eks. ved tidligere kjent infeksjon eller oppvekst av MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus), skal et alternativt profylaktisk antibiotikum vurderes. I fravær av data for spesielle pasientgrupper (med høy risiko for infeksjoner, komplisert katarakt, andre operasjoner i kombinasjon med kataraktoperasjon, alvorlig thyreoideasykdom, <2000 korneaendotelceller) skal cefuroksim kun brukes etter grundig nytte-/risikovurdering. Bruk av preparatet bør ikke anses som et isolert tiltak, og andre omstendigheter er også av betydning, som profylaktisk antiseptisk behandling. Endoteltoksisitet i kornea er ikke rapportert ved anbefalt dosering, men kan ikke utelukkes og legen bør derfor være oppmerksom på mulig risiko.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Systemisk eksponering forventes å være ubetydelig, og systemiske interaksjoner er lite sannsynlig. Det er ikke sett uforlikeligheter med de vanligst brukte legemidlene ved kataraktkirurgi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes.
Amming: Kan brukes.
Fertilitet: Ukjent om fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Immunsystemet
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Øye
Ukjent frekvens Makulaødem
Frekvens Bivirkning
Svært sjeldne
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvens
Øye Makulaødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan gi permanent og alvorlig synstap. 40-50 × anbefalt dose ga redusert synsskarphet, alvorlig fremre segmentinflammasjon og uttalt makulaødem. 10-100 × anbefalt dose ga øyetoksisitet, inkl. korneaødem som opphørte i løpet av noen uker, forbigående økt intraokulært trykk, tap av endotelceller i kornea og skader sett ved elektroretinografi.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakteriell celleveggsyntese etter binding til penicillinbindende proteiner (PBP), med påfølgende bakteriecellelyse og -død. Gjennomsnittlig intrakameralt nivå er 2614 ± 209 mg/liter og 1027 ± 43 mg/liter, hhv. 30 sekunder og 60 minutter etter intrakameral injeksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal brukes omgående etter rekonstituering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aprokam, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 10 × 50 mg (hettegl. m/kanyler)
472338
-
-
635,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.08.2019