Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Cefuroksimnatrium 52,6 mg tilsv. cefuroksim 50 mg.


Indikasjoner

Antibiotikaprofylakse mot postoperativ endoftalmitt etter kataraktoperasjon. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle legemidler, inkl. retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved øyekirurgi.

Dosering

Voksne
Anbefalt dose er 0,1 ml rekonstituert oppløsning, dvs. 1 mg cefuroksim. Ikke injiser mer enn anbefalt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Barn og ungdom: Optimal dose og sikkerhet ikke fastslått.
  • Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning​/​Håndtering 1 hetteglass til engangsbruk. Rekonstitueres med 5 ml natriumkloridoppløsning 0,9%, se pakningsvedlegg. Inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk.
Administrering Kun til intrakameral bruk. Injiseres av øyekirurg langsomt i fremre øyekammer på slutten av kataraktoperasjonen, under aseptiske betingelser anbefalt ved kataraktkirurgi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Spesiell forsiktighet skal utvises ved tidligere allergisk reaksjon mot penicilliner eller andre betalaktamer, da kryssreaksjoner kan forekomme. Ved risiko for infeksjoner med resistente stammer, f.eks. ved tidligere kjent infeksjon eller oppvekst av MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus), skal et alternativt profylaktisk antibiotikum vurderes. I fravær av data for spesielle pasientgrupper (med høy risiko for infeksjoner, komplisert katarakt, andre operasjoner i kombinasjon med kataraktoperasjon, alvorlig thyreoideasykdom, <2000 korneaendotelceller) skal cefuroksim kun brukes etter grundig nytte-​/​risikovurdering. Bruk av preparatet bør ikke anses som et isolert tiltak, og andre omstendigheter er også av betydning, som profylaktisk antiseptisk behandling. Endoteltoksisitet i kornea er ikke rapportert ved anbefalt dosering, men kan ikke utelukkes og legen bør derfor være oppmerksom på mulig risiko.

Interaksjoner

Systemisk eksponering forventes å være ubetydelig, og systemiske interaksjoner er lite sannsynlig. Det er ikke sett uforlikeligheter med de vanligst brukte legemidlene ved kataraktkirurgi.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKan brukes.
AmmingKan brukes.
FertilitetUkjent om fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKan gi permanent og alvorlig synstap. 40-50 × anbefalt dose ga redusert synsskarphet, alvorlig fremre segmentinflammasjon og uttalt makulaødem. 10-100 × anbefalt dose ga øyetoksisitet, inkl. korneaødem som opphørte i løpet av noen uker, forbigående økt intraokulært trykk, tap av endotelceller i kornea og skader sett ved elektroretinografi.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer bakteriell celleveggsyntese etter binding til penicillinbindende proteiner (PBP), med påfølgende bakteriecellelyse og -død. Gjennomsnittlig intrakameralt nivå er 2614 ± 209 mg​/​liter og 1027 ± 43 mg​/​liter, hhv. 30 sekunder og 60 minutter etter intrakameral injeksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal brukes omgående etter rekonstituering.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aprokam, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg 10 × 50 mg (hettegl. m​/​kanyler)
472338

-

635,50 C

SPC (preparatomtale)

Aprokam PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

07.08.2019


Sist endret: 30.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)