Alutard SQ Bigift

ALK (ALK-Abelló Nordic)


Allergenekstrakt.

V01A A07 (Insekter)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i startpakning 100 SQ-U​/​ml, 1000 SQ-U​/​ml, 10 000 SQ-U​/​ml og 100 000 SQ-U​/​ml: 1 ml inneh.: Allergenekstrakt av bigift fra Apis mellifera 100 SQ-U, resp. 1000 SQ-U, 10 000 SQ-U og 100 000 SQ-U, hydrert aluminiumhydroksid, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, fenol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Hetteglassene skilles med forskjellig fargede hetteglassnr.


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i vedlikeholdspakning 100 000 SQ-U​/​ml: 1 ml inneh.: Allergenekstrakt av bigift fra Apis mellifera 100 000 SQ-U, hydrert aluminiumhydroksid, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, fenol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Allergen immunterapi for pasienter med dokumentert sykehistorie med generelle og​/​eller systemiske IgE‑medierte allergiske reaksjoner pga. følsomhet mot bigift (fra Apis mellifera), bekreftet av hudprikktest og​/​eller intradermal test og​/​eller spesifikk IgE‑test.

Dosering

Behandling må utføres under overvåkning av lege med erfaring i spesifikk immunterapi. Dosen tilpasses individuelt iht. den allergene anamnesen og pasientens følsomhet. Behandlingen foregår i 2 faser: Oppdoserings- og vedlikeholdsfase.
Oppdoseringsfase
Under oppdoseringsfasen gis injeksjonene hver uke. Hensikten er å gradvis øke dosen til høyeste tolererte vedlikeholdsdose. Det er 3 ulike forslag til veiledende oppdosering; se tabellen nedenfor (konvensjonell) som er egnet for de fleste pasienter. For 7-ukers oppdoseringsskjema (cluster; anbefales ved behov for raskere beskyttelse) eller 25-ukers oppdoseringsskjema (forlenget konvensjonell; anbefales for sensitive pasienter), se hhv. tabell 2 og 4 i SPC.
15-ukers oppdosering (konvensjonell) som er egnet for de fleste av pasientene:

Hetteglass
nr. (farge)

Styrke
(SQ-U​/​ml)

Uke nr.

Injeksjon nr.

Volum
(ml)

Dosering
(SQ-U)

1 (grå)

100

1

1

0,2

20

 

100

2

2

0,4

40

 

100

3

3

0,8

80

2 (grønn)

1000

4

4

0,2

200

 

1000

5

5

0,4

400

 

1000

6

6

0,8

800

3 (oransje)

10 000

7

7

0,2

2000

 

10 000

8

8

0,4

4000

 

10 000

9

9

0,8

8000

4 (rød)

100 000

10

10

0,1

10 000

 

100 000

11

11

0,2

20 000

 

100 000

12

12

0,4

40 000

 

100 000

13

13

0,6

60 000

 

100 000

14

14

0,8

80 000

 

100 000

15

15

1

100 000

Vedlikeholdsfase
Når vedlikeholdsdosen er nådd, økes gradvis intervallene mellom injeksjonene fra 1 til 2, 4 og 6 til 8 uker. Injeksjonene blir deretter gitt hver 6. til 8. uke i 3-5 år. Høyeste anbefalte vedlikeholdsdose er 100 000 SQ-U. Alutard SQ Bigift kan ikke byttes ut med andre immunterapipreparater som inneholder insektgift.
Dosejustering
For mer informasjon om dosejusteringer, f.eks. i tilfelle allergiske reaksjoner, ved forlenget tidsintervall mellom 2 besøk eller ved samtidig behandling med >1 allergen, se SPC.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <5 år: Spesielt nøye nytte-​/​risikovurdering.
  • Barn ≥5 år: Begrensede data vedrørende effekt, men data vedrørende sikkerhet viser ikke høyere risiko enn for voksne, nytte-​/​risikovurdering anbefales.
Tilberedning​/​Håndtering Hetteglasset må vendes sakte opp og ned 10-20 ganger før bruk. Undersøkes visuelt for partikler før administrering. Kastes hvis det forekommer partikler.
Administrering Injiseres s.c., enten lateralt i den distale delen av overarmen eller dorsalt i den proksimale delen av underarmen. Unngå intravaskulær injeksjon ved å gjøre nøye aspirasjon før injeksjon. Aspirasjon må gjentas for hver 0,2 ml under injeksjonen og injeksjonen må gis sakte. Et anafylaktisk førstehjelpsett må være tilgjengelig. For forsiktighetsregler relatert til administreringen (når injeksjonen bør utsettes, forsiktighetsregler før og etter injeksjon), se SPC. Etter hver injeksjon må pasienten observeres i minst 30 minutter. På injeksjonsdagen må pasienten unngå fysisk aktivitet, varme bad og alkohol da disse kofaktorene potensielt kan forsterke en anafylaktisk reaksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for hjelpestoffene. Aktive eller dårlig kontrollerte systemiske autoimmune sykdommer og immunsviktsykdommer. Sykdommer eller tilstander der en indusert anafylaktisk reaksjon innebærer en uakseptabel risiko, slik som alvorlig hjerte-​/​karsykdom. Astmapasienter med risiko for forverring og​/​eller med inadekvat symptomkontroll definert som nærvær av: tap av symptomkontroll innen de siste 4 ukene (f.eks. økning i symptomer på dagtid, oppvåkning om natten, økt behov for medisinering, aktivitetsbegrensninger).

Forsiktighetsregler

Alvorlige systemiske allergiske reaksjoner: Komplett gjenopplivingsutstyr og legemidler, inkl. adrenalin og trent personell, for behandling av alvorlige allergiske reaksjoner, skal være tilgjengelig. Kardiovaskulær sykdom: Pasienter med hjertesykdom kan ha økt risiko ved systemiske allergiske reaksjoner. Pasienter med kardiovaskulær sykdom må være godt behandlet for underliggende tilstand før behandlingsoppstart. Autoimmun sykdom: Behandling kan kun startes opp ved sykdomsremisjon eller godt justert terapi. Malign neoplastisk sykdom: Behandling kan kun startes opp når den maligne sykdommen er stabil, ved forverring bør behandlingen avbrytes. Mastocytose: Pasienter med økt utgangspunkt av serumtryptase og​/​eller mastocytose kan ha økt risiko for å utvikle systemiske allergiske reaksjoner og alvorligheten av disse kan være økt. Pasienten bør overvåkes nøye under behandling. Mindre effekt av behandlingen kan forventes. Astma: Er en kjent risikofaktor for alvorlige systemiske allergiske reaksjoner. Astmasymptomer bør kontrolleres adekvat før behandlingsoppstart. Spesiell forsiktighet bør utvises, og pasientens astmatilstand må vurderes før hver injeksjon. Pasienten må informeres om behovet for å søke medisinsk hjelp umiddelbart ved plutselig astmaforverring. Andre populasjoner: Det er en teoretisk risiko for aluminiumakkumulering hos pasienter med høy risiko, dvs. ved nedsatt nyrefunksjon eller samtidig behandling med andre aluminiumholdige legemidler (f.eks. antacida). Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan i enkelte tilfeller påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner pga. vertigo.

Interaksjoner

Samtidig symptomatisk behandling med antiallergika kan øke toleransenivået mot allergeninjeksjoner, hvilket må vurderes ved seponering av slike legemidler. ACE-hemmere: Pasienter som samtidig behandles med ACE‑hemmere kan ha høyere risiko for å utvikle alvorligere anafylaktiske reaksjoner og bør derfor overvåkes nøye under oppdoseringsfasen. ACE‑hemmere kan redusere effekten av behandlingen. TCA, MAO‑hemmere, COMT‑hemmere, betablokkere: Effekten av adrenalin kan forsterkes hos pasienter som behandles med TCA, MAO-hemmere og​/​eller COMT-hemmere, og gi fatale følger. Effekten av adrenalin kan være redusert ved betablokkerbehandling. I tillegg kan effektene av adrenalin forverre kardiovaskulær sykdom, f.eks. forårsake hjertearytmi. Pasienter som får behandling med betablokkere bør overvåkes nøye under oppdoseringsfasen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBehandling bør ikke startes opp under graviditet. Dersom graviditet oppstår under vedlikeholdsbehandling, kan behandlingen fortsette etter nøye vurdering av pasientens generelle tilstand og reaksjoner på tidligere injeksjoner med preparatet.
AmmingIngen kliniske data. Ingen effekt på spedbarn som ammes er forventet.
FertilitetIngen kliniske data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Generelt oppstår reaksjoner pga. en immunologisk reaksjon (lokal og​/​eller systemisk) mot bigift. Umiddelbar reaksjon vises innen de første 30 minuttene etter injeksjon, senreaksjon vises innen de første 24 timene. Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet er vanlig. Alvorligste bivirkning er anafylaktisk sjokk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Økt risiko for bivirkninger inkl. økt risiko for utvikling av alvorlig allergisk reaksjon. Pasienten må observeres og alle reaksjoner må behandles med symptomatisk medisinering.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAllergenspesifikk desensibiliseringsimmunterapi. Målorganet for den farmakodynamiske effekten er immunsystemet. Formålet er å undertrykke reaksjonen mot allergenet som pasienten behandles med.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av hetteglasset er 6 måneder når den brukes til en enkelt pasient og oppbevares i kjøleskap.

Andre opplysninger

Under oppbevaring kan det sees et hvitt til svakt brunt eller grønt bunnfall. Dette er ikke tegn på forringelse.

 

Pakninger, priser og refusjon

Alutard SQ Bigift, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i startpakning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 SQ-U​/​ml, 1000 SQ-U​/​ml, 10 000 SQ-U​/​ml og 100 000 SQ-U​/​ml 4 × 5 ml (1 stk. hettegl. av hver styrke)
439807

Blå resept

5 731,60 C

Alutard SQ Bigift, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i vedlikeholdspakning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 000 SQ-U​/​ml 5 ml (hettegl.)
504661

Blå resept

5 978,50 C

SPC (preparatomtale)

Alutard SQ Bigift INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i startpakning 100 SQ-U​/​ml, 1000 SQ-U​/​ml, 10 000 SQ-U​/​ml og 100 000 SQ-U​/​ml

Gå til godkjent preparatomtale

Alutard SQ Bigift INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i vedlikeholdspakning 100 000 SQ-U​/​ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

26.11.2021


Sist endret: 08.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)