Alunbrig

Takeda


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E D04 (Brigatinib)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg, 90 mg og 180 mg: Hver tablett inneh.: Brigatinib 30 mg, resp. 90 mg og 180 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid.


TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning 90 mg og 180 mg: Hver tablett inneh.: Brigatinib 90 mg, resp. 180 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid.


Indikasjoner

Voksne: Monoterapi til behandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som tidligere ikke er behandlet med en ALK-hemmer. Monoterapi til behandling av ALK-positiv NSCLC tidligere behandlet med krizotinib.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler


Dosering

Behandling bør startes og følges opp av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler. ALK-positiv NSCLC-status bør avklares før behandlingsstart. En validert ALK-analyse er nødvendig for seleksjon av ALK-positive NSCLC-pasienter. Evaluering av ALK-positiv NSCLC skal utføres av kompetente laboratorier.
Voksne
Anbefalt startdose er 90 mg 1 gang daglig de første 7 dagene, deretter 180 mg 1 gang daglig.
Dosejustering
Doseavbrudd og/eller dosejustering kan være nødvendig basert på individuell sikkerhet og toleranse.
Tabell 1: Anbefalt dosereduksjon:

Dose

 

Dosereduksjonsnivå

 

 

1.

2.

3.

90 mg 1 gang daglig
(første 7 dagene)

Reduser til 60 mg
1 gang daglig

Seponer permanent

Ikke relevant

180 mg 1 gang daglig

Reduser til 120 mg
1 gang daglig

Reduser til 90 mg
1 gang daglig

Reduser til 60 mg
1 gang daglig

Dersom doser på 60 mg 1 gang daglig ikke tolereres skal Alunbrig seponeres permanent.
Dosejustering ved bivirkninger

Bivirkning1

 

Dosejustering

Interstitiell lungesykdom (ILS)/pneumonitt:

 

 

Grad 1

 

Ved ILS/pneumonitt i løpet av de første 7 dagene, seponer inntil bedring til baselinenivå, gjenoppta deretter samme dosenivå. Dosen skal ikke økes til 180 mg 1 gang daglig.
Ved ILS/pneumonitt etter de første 7 dagene, seponer inntil bedring til baselinenivå, gjenoppta deretter samme dosenivå.
Ved tilbakefall av ILS/pneumonitt seponer permanent.

Grad 2

 

Ved ILS/pneumonitt i løpet av de første 7 dagene, seponer inntil bedring til baselinenivå, gjenoppta deretter ved neste lavere dosenivå, som beskrevet i tabell 1. Dosen skal ikke økes til 180 mg 1 gang daglig.
Ved ILS/pneumonitt etter de første 7 dagene, seponer inntil bedring til baselinenivå. Gjenopptas ved neste lavere dosenivå, som beskrevet i tabell 1.
Ved tilbakefall av ILS/pneumonitt seponer permanent.

Grad 3 eller 4

 

Seponer permanent.

Hypertensjon:

 

 

Grad 3
(systolisk blodtrykk ≥160 mm Hg eller diastolisk blodtrykk ≥100 mm Hg, medisinsk intervensjon er indisert, >1 antihypertensivt legemiddel, eller en mer intensiv behandling enn den som tidligere er indisert og brukt)

 

Seponer inntil grad ≤1 (systolisk blodtrykk <140 mm Hg og diastolisk blodtrykk <90 mm Hg), gjenoppta deretter med samme dose.
Ved tilbakefall av hypertensjon grad 3, seponer inntil grad ≤1, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1 eller seponer permanent.

Grad 4
(livstruende konsekvenser, akutt intervensjon er indisert)

 

Seponer inntil grad ≤1 (systolisk blodtrykk <140 mm Hg og diastolisk blodtrykk <90 mmHg), gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1 eller seponer permanent.
Ved tilbakefall av hypertensjon grad 4 seponer permanent.

Bradykardi
(<60 slag/minutt):

 

 

Symptomatisk bradykardi

 

Seponer inntil bradykardien er asymptomatisk eller til hvilepulsen er ≥60 slag/minutt.
Ved samtidig bruk av legemiddel som gir bradykardi og behandlingen med dette avbrytes, eller ved dosejustering av dette legemidlet, skal behandling med Alunbrig starte opp igjen med samme dose som tidligere når bradykardien er asymptomatisk igjen eller hvilepulsen er ≥60 slag/minutt.
Om ingen samtidige legemidler gir bradykardi, eller hvis samtidig brukte legemidler ikke avbrytes eller dosejusteres, skal behandling med Alunbrig starte opp igjen med neste lavere dosenivå iht. tabell 1 når bradykardien er asymptomatisk igjen eller hvilepulsen er ≥60 slag/minutt.

Bradykardi med livstruende konsekvenser, akutt intervensjon er indisert

 

Ved samtidig bruk av legemiddel som gir bradykardi og behandlingen med dette avbrytes, eller ved dosejustering av dette legemidlet, skal behandling med Alunbrig starte opp igjen med neste lavere dosenivå iht. tabell 1 når bradykardien er asymptomatisk igjen eller hvilepulsen er ≥60 slag/minutt, med hyppig overvåkning.
Alunbrig bør seponeres permanent hvis samtidig brukt legemiddel ikke gir bradykardi.
Alunbrig bør seponeres permanent ved tilbakefall av bradykardi.

Økning av CK:

 

 

Økning av kreatinkinase til grad 3 eller 4 (>5 × ULN) med muskelsmerter eller -svakhet av grad ≥2)

 

Seponeres inntil grad ≤1 (≤2,5 × ULN) eller baselinenivå, gjenoppta deretter samme dose.
Ved gjentagende økning av kreatinkinase til grad 3 eller 4, sammen med muskelsmerter eller -svakhet av grad >2, seponer inntil grad ≤1 (≤2,5 × ULN) eller baselinenivå, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1.

Økning av kreatinkinase til grad 4 (>10 × ULN)

 

Seponer inntil grad ≤1 (≤2,5 × ULN) eller baselinenivå, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1.

Økning av lipase eller amylase:

 

 

Økning av lipase eller amylase til grad 3 (>2 × ULN)

 

Seponer inntil grad ≤1 (≤1,5 × ULN) eller baselinenivå, gjenoppta deretter samme dose.
Ved tilbakefall av økning av lipase eller amylase til grad 3, seponer inntil grad ≤1 (≤1,5 × ULN) eller baselinenivå, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1.

Økning av lipase eller amylase til grad 4 (>5 × ULN)

 

Seponer inntil grad ≤1 (≤1,5 × ULN), gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1.

Hepatotoksisitet:

 

 

Økning til grad ≥3 (>5 × ULN) av enten ALAT eller ASAT med bilirubin >2 × ULN

 

Seponer inntil baselinenivå eller ≤3 × ULN, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1.

Økning til grad ≥2 (>3 × ULN) av ALAT eller ASAT med samtidig økning av totalt bilirubin >2 × ULN i fravær av kolestase eller hemolyse

 

Bør seponeres permanent.

Hyperglykemi:

 

 

≥grad 3 (>250 mg/dl eller 13,9 mmol/liter)

 

Hvis tilstrekkelig kontroll av hyperglykemi ikke oppnås med optimale medisinske tiltak, skal Alunbrig seponeres inntil tilstrekkelig kontroll. Når verdiene er normalisert, kan Alunbrig enten gjenopptas ved neste lavere dosenivå iht. tabell 1 eller seponeres permanent.

Synsforstyrrelser:

 

 

Grad 2 eller 3

 

Seponer inntil verdiene er tilbake til grad 1 eller baselinenivå, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1.

Grad 4

 

Bør seponeres permanent.

Andre bivirkninger:

 

 

Grad 3

 

Seponer inntil baselinenivå, gjenoppta deretter samme dose.
Ved tilbakefall til grad 3, seponer inntil baselinenivå, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1 eller seponer permanent.

Grad 4

 

Seponer inntil baselinenivå, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1.
Ved tilbakefall til grad 4, skal Alunbrig seponeres inntil baselinenivå, gjenoppta deretter neste lavere dosenivå iht. tabell 1 eller seponer permanent.

1Gradert iht. National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events versjon 4.
Doseavbrudd/glemt dose Hvis behandling avbrytes ≥14 dager av årsaker ikke relatert til bivirkninger, skal behandling gjenopptas med 90 mg 1 gang daglig i 7 dager før det økes til tidligere tolerert dose. Ved glemt dose eller oppkast rett etter at dosen er tatt, skal det ikke tas ekstra dose, men fortsettes med neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) anbefales redusert startdose på 60 mg 1 gang daglig de første 7 dagene, deretter 120 mg 1 gang daglig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR ≥30 ml/minutt). Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt) anbefales redusert startdose på 60 mg 1 gang daglig de første 7 dagene, og deretter 90 mg 1 gang daglig. Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør overvåkes nøye for nye/forverrede respirasjonssymptomer som kan indikere ILS/pneumonitt, spesielt 1. uke.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Begrensede data tyder på at dosejustering ikke er nødvendig. Ingen data hos eldre >85 år.
Administrering Tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Grapefrukt/grapefruktjuice bør unngås. Svelges hele med vann. Skal ikke knuses eller løses opp.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pulmonale bivirkninger: Alvorlige, livstruende og fatale pulmonale bivirkninger kan opptre, inkl. symptomer som ved ILS/pneumonitt, vanligvis i løpet av de første 7 behandlingsdagene, men også senere. Pulmonale bivirkninger av grad 1-2 håndteres med seponering eller dosejustering. Økt forekomst ved økende alder og kortere intervall (<7 dager) mellom siste dose krizotinib og første dose brigatinib. Dette må tas i betraktning ved behandlingsstart. Pasienten bør overvåkes for nye/forverrede respirasjonssymptomer, spesielt 1. behandlingsuke. Tegn på pneumonitt skal undersøkes snarest. Ved mistanke om pneumonitt skal dosen tilbakeholdes og pasienten evalueres for årsaker til symptomene. Dosen bør justeres tilsvarende. Hypertensjon: Har forekommet. Blodtrykket skal måles regelmessig under behandling og hypertensjon behandles iht. standard retningslinjer. Hjerterytme skal måles hyppigere ved samtidig bruk av legemiddel kjent for å gi bradykardi. Ved alvorlig hypertensjon (≥grad 3) skal brigatinib tilbakeholdes inntil reduksjon av hypertensjon til grad 1 eller baseline. Dosen bør justeres tilsvarende. Bradykardi: Har forekommet. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av legemidler kjent for å gi bradykardi. Hjerterytme og blodtrykk skal måles regelmessig. Ved symptomatisk bradykardi skal brigatinib tilbakeholdes og samtidige legemidler kjent for å gi bradykardi evalueres. Når verdiene normaliseres skal dosen justeres tilsvarende. Ved livstruende bradykardi, hvis ingen medvirkende samtidige legemidler identifiseres, eller ved tilbakefall, skal brigatinib seponeres. Synsforstyrrelser: Har forekommet. Pasienten må bes om å rapportere ethvert synsproblem. Ved nye/forverrede symptomer skal oftalmologisk undersøkelse og dosereduksjon vurderes. Økning av kreatinkinase (CK): Har forekommet. Pasienten må bes om å rapportere all uforklarlig smerte, ømhet og svakhet i muskler. CK-nivåer skal måles regelmessig under behandling. Basert på alvorlighetsgraden av økt CK, og hvis den er assosiert med muskelsmerter eller -svakhet, skal brigatinib tilbakeholdes og dosen justeres tilsvarende. Økte pankreasenzymer: Økt amylase og lipase har forekommet og verdier skal måles regelmessig under behandling. Basert på alvorlighetsgraden av avvik, skal brigatinib tilbakeholdes og dosen justeres tilsvarende. Hepatotoksisitet: Økte leverenzymer (ASAT, ALAT) og bilirubin har forekommet. Leverfunksjon, inkl. ASAT, ALAT og totalt bilirubin skal evalueres før behandlingsstart, og deretter annenhver uke de 3 første behandlingsmånedene. Nivåene bør deretter måles regelmessig. Basert på alvorlighetsgraden av avvik, skal brigatinib tilbakeholdes og dosen justeres tilsvarende. Hyperglykemi: Økt serumglukose har forekommet. Fastende serumglukose bør evalueres før behandlingsstart, og deretter måles regelmessig. Antihyperglykemisk behandling bør startes eller optimaliseres etter behov. Hvis tilstrekkelig kontroll ikke kan oppnås med optimale medisinske tiltak, skal brigatinib tilbakeholdes inntil tilstrekkelig hyperglykemisk kontroll oppnås. Når verdiene er normale kan dosereduksjon som beskrevet i tabellen under Dosejustering vurderes, eller brigatinib kan seponeres permanent. Fotosensitivitet/fotodermatose: Fotosensitivitet er sett. Pasienten bør unngå langvarig eksponering for sollys under og i minst 5 dager etter avsluttet behandling, og bruke hatt, beskyttende klær, bredspektret solkrem med UVA-/UVB‑beskyttelse samt leppepomade med solfaktor ≥30 for å beskytte mot solbrenthet. Ved alvorlig fotosensitivitetsreaksjon (grad ≥3), skal behandlingen stoppes inntil bedring til baselinenivå. Dosen skal justeres tilsvarende, se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning. Kan gi synsforstyrrelser, svimmelhet eller fatigue og forsiktighet bør utvises.

Interaksjoner

Samtidig bruk med sterke CYP3A-hemmere bør unngås. Ved samtidig bruk skal brigatinibdosen reduseres fra 180 mg til 90 mg, eller fra 90 mg til 60 mg. Etter seponering av den sterke CYP3A-hemmeren, skal brigatinib gjenopptas med dosen som ble tolerert før den sterke CYP3A-hemmeren ble startet. Ingen dosejustering er nødvendig i kombinasjon med moderate CYP3A-hemmere, men pasienten skal overvåkes nøye. Samtidig bruk med sterke og moderate CYP3A-induktorer bør unngås. Dersom samtidig bruk av moderat CYP3A-induktor ikke kan unngås, kan brigatinibdosen økes i trinn på 30 mg etter 7 dagers behandling, opptil maks. dobbelt tolerert dose før oppstart av moderat CYP3A‑induktor. Etter seponering av moderat CYP3A‑induktor, skal brigatinib gjenopptas med dosen som ble tolerert før oppstart av moderat CYP3A‑induktor. Samtidig bruk med CYP3A-substrater med lav terapeutisk indeks bør unngås da effekten av disse kan reduseres. Samtidig bruk med transportørsubstrater (P-gp-, BCRP-, OCT1-, MATE1- og MATE2K-substrater) kan øke plasmakonsentrasjonen av disse. Pasienten bør overvåkes nøye ved samtidig bruk med transportørsubstrater med lav terapeutisk indeks.

Graviditet, amming og fertilitet

Kvinner bør unngå å bli gravide under behandling, og menn under behandling bør unngå å gjøre kvinner gravide. Fertile kvinner bør bruke effektiv ikke-hormonell prevensjon under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. Menn bør bruke effektiv prevensjon under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose.
GraviditetKan gi føtal skade ved bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Ingen data på bruk hos gravide. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør behandling. Ved bruk under graviditet eller dersom kvinnen blir gravid under behandling, skal pasienten gjøres kjent med potensiell fare for fosteret.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent, men kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre under behandling.
FertilitetIngen humane data. Kan redusere fertilitet hos hanndyr. Klinisk relevans hos mennesker er ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering skal pasienten overvåkes for bivirkninger og egnede støttetiltak utføres.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTyrosinkinasehemmer rettet mot ALK, c-ros onkogen 1 (ROS1) og insulinlignende vekstfaktor 1-reseptor (IGF-1R). Hemmer autofosforylering av ALK og ALK-mediert fosforylering av nedstrøms signalproteinet STAT3.
AbsorpsjonMedian Tmax 1-4 timer etter 1 enkeltdose. Cmax er 552 og 1452 ng/ml for hhv. 90 mg og 180 mg dose.
Proteinbinding91%.
FordelingVdss: 153 liter.
HalveringstidMedian t1/2 24 timer.
MetabolismePrimært via CYP2C8 og CYP3A4.
UtskillelsePrimært via feces (65%) og urin (25%).

 

Pakninger, priser og refusjon

Alunbrig, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
30 mg 28 stk. (blister)
451009
H-resept 16 152,50 C
90 mg 28 stk. (blister)
064963
H-resept 46 639,30 C
180 mg 28 stk. (blister)
170534
H-resept 62 147,10 C

Alunbrig, TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
90 mg og 180 mg 7 stk. à 90 mg + 21 stk. à 180 mg (blister)
159919
H-resept 62 147,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Alunbrig TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg

Alunbrig TABLETTER, filmdrasjerte 90 mg

Alunbrig TABLETTER, filmdrasjerte 180 mg

Alunbrig TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning 90 mg og 180 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.02.2022


Sist endret: 18.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)