Rekombinant koagulasjonsfaktor IX.

B02B D04 (Koagulasjonsfaktor IX)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE og 3000 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver i hetteglass: Eftrenonakog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor IX) 250 IE, resp. 500 IE, 1000 IE, 2000 IE og 3000 IE, sukrose, histidin, mannitol, polysorbat 20, natriumhydroksid/saltsyre (pH-justering). II) Væske i ferdigfylt sprøyte: Natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Innhold etter rekonstituering: Eftrenonakog alfa ca. 50 IE/ml, resp. 100 IE/ml, 200 IE/ml, 400 IE/ml og 600 IE/ml. pH 6,5-7,5. Osmolalitet 255-345 mosmol/kg.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX‑mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Blodkoagulasjonsfaktorer


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen skal være under tilsyn av lege med erfaring i behandling av hemofili. Dosering og varighet av substitusjonsbehandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av faktor IX‑mangelen, lokalisering og omfang av blødningen, samt klinisk tilstand. Faktor IX‑aktivitet i plasma uttrykkes enten som en prosentandel (i forhold til normalt humant plasma) eller i IE (i samsvar med en internasjonal standard for faktor IX i plasma). 1 IE av rekombinant faktor IX Fc‑aktivitet tilsvarer mengden faktor IX i 1 ml normalt humant plasma.
Behandling ved behov
Beregning av nødvendig dose er basert på empiriske data som viser at 1 IE faktor IX/kg kroppsvekt øker faktor IX‑aktiviteten i plasma med 1% av normal aktivitet (IE/dl). Nødvendig dose beregnes vha. følgende formel: Nødvendig dose = kroppsvekt (kg) × ønsket økning i faktor IX (% eller IE/dl) × resiprok av observert rekonvalesens (IE/kg pr. IE/dl). Dose og doseringshyppighet skal alltid tilpasses klinisk effekt. Hvis en gjentatt dose er nødvendig for å kontrollere blødningen, må den forlengede halveringstiden tas i betraktning. Tid til maks. aktivitet forventes ikke å være forsinket.
Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi
Ved følgende blødningstilstander bør faktor IX-aktiviteten ikke falle under angitt plasmaaktivitetsnivå (i % av normalen eller IE/dl) i den aktuelle periode:

Blødningsgrad/type kirurgi

Nødvendig faktor IX-nivå (% eller IE/dl)

Doseringshyppighet (timer)/
behandlingsvarighet (dager)

Blødning:

 

 

Tidlig hemartrose, muskelblødning eller oral blødning

20-40

Gjenta hver 48. time inntil blødningsepisoden, indikert ved smerte, har opphørt eller tilstanden er leget.

Mer omfattende hemartrose, muskelblødning eller hematom

30-60

Gjenta hver 24.-48. time inntil smerte og akutt funksjonsnedsettelse har opphørt.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta hver 8.-24. time inntil faren er over.

Kirurgi:

 

 

Mindre operasjoner inkl. tanntrekking

30-60

Gjenta etter 24 timer, ved behov inntil tilstanden er leget1.

Større kirurgiske inngrep

80-100 (pre- og postoperativt)

Gjenta hver 8.-24. time ved behov, inntil tilfredsstillende sårheling. Deretter ytterligere i ≥7 dager for å opprettholde faktor IX‑aktivitet på 30-60% (IE/dl).

1I noen tilfeller kan doseringsintervallet forlenges til ≤48 timer.
Profylakse
Ved langvarig profylakse er anbefalt startdose 50 IE/kg 1 gang i uken, eller 100 IE/kg hver 10. dag. Juster hhv. dose eller intervall basert på individuell respons. Noen pasienter som kontrolleres godt med dosering hver 10. dag, kan behandles med et intervall på ≥14 dager. Høyeste anbefalte dose er 100 IE/kg.
Behandlingsovervåkning
Faktor IX‑målinger anbefales for å tilpasse dose og doseringsintervall. Individuell respons på faktor IX kan gi ulik halveringstid og rekonvalesens. Dosejustering basert på kroppsvekt kan være nødvendig ved under-/overvekt. Spesielt ved større kirurgiske inngrep er nøye overvåkning vha. koagulasjonsanalyser (faktor IX‑aktivitet i plasma) nødvendig. Ved bruk av ett-trinns koagulasjonsanalyser basert på in vitro tromboplastintid (aPTT) for å bestemme faktor IX‑aktivitet, kan resultatene bli betydelig påvirket av type aPTT‑reagens og av referansestandard. Dette er spesielt viktig ved bytte av laboratorie og/eller reagens. Bruk av kaolinbasert aPTT-reagens vil sannsynligvis gi underestimering av aktivitetsnivå.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: <12 år: Det kan være nødvendig med større eller hyppigere doser, og anbefalt startdose er 50‑60 IE/kg hver 7. dag. Høyeste anbefalte dose for profylakse er 100 IE/kg. >12 år: Doseanbefaling som for voksne.
  • Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring.
Tilberedning/Håndtering Se SPC/pakningsvedlegg for rekonstituering/bruksanvisning. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Rekonstituert preparat skal injiseres i.v. i løpet av flere minutter. Administreringshastigheten skal tilpasses slik at det føles komfortabelt for pasienten, og skal ikke overskride 10 ml/minutt. Kun medfølgende infusjonssett skal brukes, da behandlingsfeil kan oppstå som følge av adsorpsjon av human koagulasjonsfaktor IX til indre overflater i visse typer injeksjonsutstyr. Selvadministrering eller administrering av en omsorgsperson krever relevant opplæring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Pasienten skal rådes til å stoppe behandlingen umiddelbart og kontakte lege ved symptomer på overfølsomhet, som elveblest, generalisert urticaria, sammensnøring i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi. Ved anafylaktisk sjokk skal standard medisinsk behandling iverksettes. Inhibitorer: Etter gjentatt behandling må pasienten overvåkes for utvikling av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer), som skal kvantifiseres i Bethesdaenheter (BE). Det er vist en forbindelse mellom forekomst av en faktor IX-inhibitor og allergiske reaksjoner; pasienter som får allergiske reaksjoner skal evalueres for tilstedeværelse av inhibitor. Pasienter med faktor IX-inhibitorer kan ha økt risiko for anafylaksi ved etterfølgende eksponering for faktor IX. Pga. risikoen for allergiske reaksjoner bør de første administreringene av faktor IX utføres under medisinsk observasjon der det ev. kan gis relevant medisinsk behandling. Tromboembolisme: Pga. risiko for trombotiske komplikasjoner bør klinisk overvåkning av tidlige tegn på trombotisk og konsumptiv koagulopati startes med relevant biologisk testing, ved leversykdom, etter operasjon, hos nyfødte og ved risiko for trombotiske fenomener eller disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Fordel med behandling bør veies opp mot risiko for komplikasjoner. Kardiovaskulære hendelser: Ved eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitusjonsbehandling med faktor IX-preparater øke kardiovaskulær risiko. Kateterrelaterte komplikasjoner: Hvis utstyr for sentral venetilgang (CVAD) er nødvendig, må risikoen for CVAD‑relaterte komplikasjoner vurderes, inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. hetteglass, og er så godt som natriumfritt. Ved behandling med flere hetteglass skal totalt natriuminnhold tas i betraktning.

Graviditet, amming og fertilitet

Hemofili B forekommer sjelden hos kvinner; erfaring vedrørende bruk av faktor IX under graviditet og amming mangler. Skal kun brukes under graviditet og amming hvis dette er klart indisert.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSubstitusjonsbehandling som øker plasmanivået av faktor IX og muliggjør midlertidig korreksjon av faktormangel og blødningstendens. Eftrenonakog alfa er et langtidsvirkende, fullstendig rekombinant fusjonsprotein bestående av human koagulasjonsfaktor IX, som er kovalent bundet til Fc‑domenet på humant IgG1.
FordelingVdss 303,4 ml/kg, 316,8 ml/kg, 289 ml/kg og 365,1 ml/kg for hhv. pasienter ≥19 år, 12-<18 år, 6-<12 år og <6 år.
Halveringstid77,6 timer, 82,2 timer, 70,3 timer og 66,5 timer for hhv. pasienter ≥19 år, 12-<18 år, 6-<12 år og <6 år. Clearance 3,2 ml/time/kg, 3,4 ml/time/kg, 3,5 ml/time/kg og 4,4 ml/time/kg for hhv. pasienter ≥19 år, 12-<18 år, 6-<12 år og <6 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering, se SPC/pakningsvedlegg.

 

Pakninger, priser og refusjon

Alprolix, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
461635
H-resept 5 193,30 C
500 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
039804
H-resept 10 350,30 C
1000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
035612
H-resept 20 664,40 C
2000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
429674
H-resept 41 292,50 C
3000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
456325
H-resept 61 920,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Alprolix PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IE

Alprolix PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE

Alprolix PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 IE

Alprolix PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2000 IE

Alprolix PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 3000 IE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2021


Sist endret: 25.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)