Alecensa

Roche

Antineoplastisk middel, ALK- og RET-tyrosinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E36

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X E36
Alektinib
 
PNEC: 13,3 μg/liter
Salgsvekt: 0 kg
Miljørisiko: Bruk av alektinib gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Alektinib har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Alektinib er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.06.2019) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 150 mg: Hver kapsel inneh.: Alektinibhydroklorid tilsv. alektinib 150 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminumslakk (E 132), gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfokinase (ALK)-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Monoterapi til behandling av voksne med ALK-positiv, avansert NSCLC tidligere behandlet med krizotinib.

Dosering

Behandling skal kun igangsettes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler. ALK-positiv NSCLC-status skal fastslås ved bruk av validert ALK-analyse før behandlingsstart.
Voksne: Anbefalt dose: 600 mg (4 kapsler) 2 ganger daglig (total daglig dose 1200 mg). Behandlingen bør fortsette inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Dosejusteringer: Behandling av bivirkninger kan kreve dosereduksjon, midlertidig avbrudd eller seponering. Dosen bør reduseres trinnvis med 150 mg (1 kapsel) 2 ganger daglig basert på toleranse. Behandlingen bør seponeres permanent hvis 300 mg (2 kapsler) 2 ganger daglig ikke tolereres. Dosereduksjon:

Dosereduksjonsplan

Dose

Dose

600 mg (4 kapsler) 2 ganger daglig

1. dosereduksjon til

450 mg (3 kapsler) 2 ganger daglig

2. dosereduksjon til

300 mg (2 kapsler) 2 ganger daglig

Dosejusteringsanbefalinger ved bestemte bivirkninger:

NCI-CTCAE grad1

 

Handling

Interstitiell lungesykdom/pneumonitt uansett alvorlighetsgrad

 

Avbryt umiddelbart og seponer permanent hvis annen mulig årsak ikke er påvist.

Økt ALAT/ASAT til grad ≥3 (>5 × ULN) med totalbilirubin ≤2 × ULN

 

Midlertidig doseringsopphold inntil forbedring til baseline eller grad ≤1 (≤3 × ULN), gjenoppta deretter med redusert dose (se tabell ovenfor).

Økt ALAT/ASAT til grad ≥2 (>3 × ULN) med totalbilirubin >2 × ULN i fravær av kolestase eller hemolyse

 

Seponer permanent.

Grad 2 eller grad 3 bradykardi2 (symptomatisk, kan være alvorlig og medisinsk betydningsfull, medisinsk intervensjon indisert)

 

Midlertidig opphold inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller til hjerterytme ≥60 slag/minutt. Evaluer andre samtidig brukte legemidler kjent for å gi bradykardi, samt blodtrykksenkende legemidler. Hvis et samtidig brukt legemiddel identifiseres og seponeres, eller dosen endres, fortsett med tidligere alektinibdose inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller hjerterytme ≥60 slag/minutt. Hvis ingen samtidig brukte legemidler identifiseres, eller hvis samtidig brukte legemidler ikke seponeres eller dosen endres, fortsett med redusert alektinibdose (se tabell ovenfor) inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller hjerterytme ≥60 slag/minutt.

Grad 4 bradykardi2 (livstruende konsekvenser, akutt intervensjon er indisert)

 

Seponer permanent hvis ingen medvirkende, samtidig brukte legemidler er identifisert. Hvis et samtidig brukt legemiddel identifiseres og seponeres, eller dosen endres, fortsett med redusert alektinibdose (se tabell ovenfor) inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller hjerterytme ≥60 slag/minutt, med hyppig overvåkning som klinisk indisert. Seponer permanent hvis bivirkning gjenoppstår.

CK-økning >5 × ULN

 

Midlertidig opphold inntil forbedring til baseline eller ≤2,5 × ULN, fortsett deretter på samme dose.

CK-økning >10 × ULN eller sekundær forekomst av CK-økning >5 × ULN

 

Midlertidig opphold inntil forbedring til baseline eller ≤2,5 × ULN, fortsett deretter på samme dose.

1National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events 2Hjerterytme <60 slag/minutt.
Glemt dose/Oppkast: Ved glemt/utelatt dose, tas denne med mindre neste dose skal tas innen 6 timer. Dobbel dose skal ikke tas som erstatning for glemt dose. Ved oppkast etter å ha tatt en dose, tas neste dose til planlagt tid.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Justering av startdose ikke nødvendig ved underliggende lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Ved underliggende alvorlig nedsatt leverfunksjon bør startdosen være 450 mg (3 kapsler) 2 ganger daglig (total daglig dose 900 mg). Egnet overvåkning anbefales hos alle med nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Pasienter som veier >130 kg: Data ikke tilgjengelig.
Administrering: Skal tas med mat. Samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice og pomerans skal unngås. Skal svelges hele. Skal ikke åpnes eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Interstitiell lungesykdom (ILS)/pneumonitt: Tilfeller er rapportert. Pasienten bør overvåkes for lungesymptomer som indikerer pneumonitt. Behandling bør avbrytes umiddelbart ved diagnostisert ILS/pneumonitt og seponeres permanent hvis ingen andre mulige årsaker påvises. Hepatotoksisitet: Økt ALAT og ASAT >5 × ULN og bilirubin >3 × ULN er sett i løpet av de 3 første behandlingsmånedene. Leverfunksjon, inkl. ALAT, ASAT og totalbilirubin, bør overvåkes ved baseline og deretter hver 2. uke de 3 første behandlingsmånedene, deretter periodisk, med hyppigere tester ved økt aminotransferase/bilirubin. Basert på bivirkningenes alvorlighetsgrad, bør behandling tilbakeholdes og gjenopptas med redusert dose eller seponeres permanent (se Dosering). Alvorlig myalgi og økt kreatinkinase (CK): Myalgi eller muskelskjelettsmerte og økt CK er sett. Pasienten bør rådes til å rapportere alle uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet. CK-nivå bør vurderes hver 2. uke i 1. behandlingsmåned og som klinisk indisert for pasienter som rapporterer symptomer. Basert på CK-økningens alvorlighetsgrad bør behandling tilbakeholdes, deretter gjenopptas eller dosen reduseres (se Dosering). Bradykardi: Symptomatisk bradykardi kan forekomme. Hjerterytme og blodtrykk overvåkes som klinisk indisert. Dosejustering er ikke nødvendig ved asymptomatisk bradykardi. Ved symptomatisk bradykardi eller livstruende hendelser bør samtidig bruk av legemidler som kan gi bradykardi, samt antihypertensiver vurderes, og alektinibbehandling bør justeres som beskrevet under Dosering. Gastrointestinal (GI) perforasjon: Sett hos pasienter med økt risiko (f.eks. sykdomshistorie med divertikulitt, metastaser i gastrointestinaltractus eller samtidig bruk av legemidler med kjent risiko for GI-perforasjon). Seponering bør vurderes ved utvikling av GI-perforasjon. Pasienten bør informeres om tegn/symptomer på GI-perforasjon, og rådes til å konsultere lege raskt hvis dette skjer. Lysfølsomhet: Følsomhet for sollys er sett. Pasienten bør rådes til å unngå langvarig eksponering for sol under bruk og i minst 7 dager etter avsluttet behandling. Det bør gis råd om å bruke bredspektret UVA-/UVB-solkrem og leppepomade (SPF ≥50). Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Daglig dose (1200 mg) inneholder 48 mg natrium, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning, men forsiktighet bør utvises da symptomatisk bradykardi og synsforstyrrelser kan oppstå.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E36
Andre legemidlers effekt på alektinib: Alektinib og dens aktive hovedmetabolitt M4 metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk av CYP3A-induktorer eller -hemmere. Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer eller -hemmere anbefales egnet overvåkning. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk med protonpumpehemmere eller andre legemidler som øker gastrisk pH. M4 er et P-gp-substrat. Da alektinib hemmer P-gp forventes ingen relevant effekt på M4-eksponering ved samtidig bruk med P-gp-hemmere. Alektinibs effekt på andre legemidler: Alektinib og M4 hemmer P-gp og BCRP in vitro, og kan derfor potensielt øke plasmakonsentrasjonene av samtidig administrerte P-gp- eller BCRP-substrater. Egnet overvåkning anbefales. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk av CYP3A-substrater. Risiko for induksjon av CYP2B6 og PXR-regulerende enzymer utenom CYP3A4 kan ikke fullstendig utelukkes. Effekten av samtidig administrerte orale prevensjonsmidler kan reduseres.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Basert på virkningsmekanismen kan alektinib gi fosterskader ved bruk hos gravide. Fertile kvinner må rådes til å unngå graviditet når de får alektinib. Fertile kvinner må bruke svært sikker prevensjon under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose. Kvinner som blir gravide i denne perioden må kontakte lege og informeres om potensiell risiko for fosteret.
Amming: Ukjent om alektinib og dets metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Amming bør unngås.
Fertilitet: Dyrestudier ikke gjennomført. Bivirkninger på menn og kvinners reproduktive organer i generelle toksikologistudier er ikke sett.
Alektinib

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi (inkl. redusert hemoglobin)
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeStomatitt (inkl. sårdannelse i munn)
Generelle
Svært vanligeØdem (inkl. perifert ødem, generalisert ødem, øyelokksødem, periorbitalt ødem, ansiktsødem og lokalisert ødem)
Hjerte
VanligeBradykardi (inkl. sinusbradykardi)
Hud
Svært vanligeUtslett (inkl. makulopapuløst utslett, akneiform dermatitt, erytem, generalisert utslett, papuløst utslett, kløende utslett, makuløst utslett og eksfoliativt utslett)
VanligeFotosensitivitet
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALAT, økt ASAT, økt bilirubin (inkl. hyperbilirubinemi og økt konjugert bilirubin)
VanligeØkt ALP
Mindre vanligeLegemiddelindusert leverskade
Luftveier
Mindre vanligeInterstitiell lungesykdom/pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeMyalgi (inkl. muskel-skjelettsmerter), økt CK i blod
Nevrologiske
VanligeDysgeusi (inkl. hypogeusi)
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyreskade, økt kreatinin i blod
Undersøkelser
Svært vanligeØkt vekt
Øye
VanligeSynsforstyrrelser (inkl. uklart syn, nedsatt syn, mouches volantes, redusert synsskarphet, astenopi og diplopi)
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi (inkl. redusert hemoglobin)
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleØdem (inkl. perifert ødem, generalisert ødem, øyelokksødem, periorbitalt ødem, ansiktsødem og lokalisert ødem)
HudUtslett (inkl. makulopapuløst utslett, akneiform dermatitt, erytem, generalisert utslett, papuløst utslett, kløende utslett, makuløst utslett og eksfoliativt utslett)
Lever/galleØkt ALAT, økt ASAT, økt bilirubin (inkl. hyperbilirubinemi og økt konjugert bilirubin)
Muskel-skjelettsystemetMyalgi (inkl. muskel-skjelettsmerter), økt CK i blod
UndersøkelserØkt vekt
Vanlige
GastrointestinaleStomatitt (inkl. sårdannelse i munn)
HjerteBradykardi (inkl. sinusbradykardi)
HudFotosensitivitet
Lever/galleØkt ALP
NevrologiskeDysgeusi (inkl. hypogeusi)
Nyre/urinveierAkutt nyreskade, økt kreatinin i blod
ØyeSynsforstyrrelser (inkl. uklart syn, nedsatt syn, mouches volantes, redusert synsskarphet, astenopi og diplopi)
Mindre vanlige
Lever/galleLegemiddelindusert leverskade
LuftveierInterstitiell lungesykdom/pneumonitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering bør nøye overvåkning og generell støttende behandling igangsettes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Svært selektiv og potent hemmer av ALK- og RET-tyrosinkinase. Hemming av ALK-tyrosinkinaseaktiviteten gir blokkering av nedstrøms signalveier, som STAT 3 og PI3K/AKT, og induserer tumorcelledød. Alektinib har vist aktivitet mot muterte former av ALK-enzymet, inkl. mutasjoner som gir krizotinibresistens. Hovedmetabolitten M4 har vist tilsvarende styrke og aktivitet in vitro.
Absorpsjon: Tmax ca. 4-6 timer. Steady state oppnås innen 7 dager. Absolutt biotilgjengelighet: 36,9% i ikke-fastende tilstand. Etter 1 enkeltdose på 600 mg sammen med et fettrikt høykalorimåltid, økte alektinib- og M4-eksponeringen ca. 3 ganger i forhold til fastende tilstand.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vdss: 475 liter (etter i.v. administrering). Alektinib er ikke substrat for P-gp eller BCRP i blod-hjerne-barrieren, og kan derfor distribueres inn i og bli værende i CNS.
Halveringstid: Clearance og eliminasjons t1/2 for alektinib og M4 er hhv. 81,9 liter/time og 32,5 timer og 217 liter/time og 30,7 timer.
Metabolisme: Ca. 40-50% via CYP3A4.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces, minimalt i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 11.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.04.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Alecensa, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg224 stk. (blister)
371826
SPC_ICONH-resept
-
67240,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

ctcae (the common terminology criteria for adverse events): The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), tidligere kalt The Common Toxicity Criteria (CTC eller NCI-CTC), er et sett av kriterier for klassifisering av bivirkninger av legemidler brukt i kreftbehandling. Klassifiseringen er utviklet av US National Cancer Institute (NCI). CTCAE v5.0 er er siste publiserte versjon, men mange preparatomtaler viser til CTCAE v4.03. Bivirkningene klassifiseres som Grad 1-5, hvor Grad 1 er mild, Grad 2 er moderat, Grad 3 er alvorlig, Grad 4 er livstruende og Grad 5 er død.

cyp2b6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2B6-hemmere og CYP2B6-induktorer.

cyp3a-induktor: Se CYP3A4-induktor.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ils (interstitiell lungesykdom, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

uln: Øvre normalgrense.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.