Antineoplastisk middel, ALK- og RET-tyrosinkinasehemmer.

L01E D03 (Alektinib)KAPSLER, harde 150 mg: Hver kapsel inneh.: Alektinibhydroklorid tilsv. alektinib 150 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminiumslakk (E 132), gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfokinase (ALK)-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Monoterapi til behandling av voksne med ALK-positiv, avansert NSCLC tidligere behandlet med krizotinib.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling skal kun igangsettes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler. ALK-positiv NSCLC-status skal fastslås ved bruk av validert ALK-analyse før behandlingsstart.
Voksne
Anbefalt dose: 600 mg (4 kapsler) 2 ganger daglig (total daglig dose 1200 mg). Behandlingen bør fortsette inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Dosejusteringer
Behandling av bivirkninger kan kreve dosereduksjon, midlertidig avbrudd eller seponering. Dosen bør reduseres trinnvis med 150 mg (1 kapsel) 2 ganger daglig basert på toleranse. Behandlingen bør seponeres permanent hvis 300 mg (2 kapsler) 2 ganger daglig ikke tolereres. Dosereduksjon:

Dosereduksjonsplan

Dose

Dose

600 mg (4 kapsler) 2 ganger daglig

1. dosereduksjon til

450 mg (3 kapsler) 2 ganger daglig

2. dosereduksjon til

300 mg (2 kapsler) 2 ganger daglig

Dosejusteringsanbefalinger ved bestemte bivirkninger:

NCI-CTCAE grad1

 

Handling

Interstitiell lungesykdom/pneumonitt uansett alvorlighetsgrad

 

Avbryt umiddelbart og seponer permanent hvis annen mulig årsak ikke er påvist.

Økt ALAT/ASAT til grad ≥3 (>5 × ULN) med totalbilirubin ≤2 × ULN

 

Midlertidig doseringsopphold inntil forbedring til baseline eller grad ≤1 (≤3 × ULN), gjenoppta deretter med redusert dose (se tabell ovenfor).

Økt ALAT/ASAT til grad ≥2 (>3 × ULN) med totalbilirubin >2 × ULN i fravær av kolestase eller hemolyse

 

Seponer permanent.

Grad 2 eller grad 3 bradykardi2 (symptomatisk, kan være alvorlig og medisinsk betydningsfull, medisinsk intervensjon indisert)

 

Midlertidig opphold inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller til hjerterytme ≥60 slag/minutt. Evaluer andre samtidig brukte legemidler kjent for å gi bradykardi, samt blodtrykksenkende legemidler. Hvis et samtidig brukt legemiddel identifiseres og seponeres, eller dosen endres, fortsett med tidligere alektinibdose inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller hjerterytme ≥60 slag/minutt. Hvis ingen samtidig brukte legemidler identifiseres, eller hvis samtidig brukte legemidler ikke seponeres eller dosen endres, fortsett med redusert alektinibdose (se tabell ovenfor) inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller hjerterytme ≥60 slag/minutt.

Grad 4 bradykardi2 (livstruende konsekvenser, akutt intervensjon er indisert)

 

Seponer permanent hvis ingen medvirkende, samtidig brukte legemidler er identifisert. Hvis et samtidig brukt legemiddel identifiseres og seponeres, eller dosen endres, fortsett med redusert alektinibdose (se tabell ovenfor) inntil forbedring til grad ≤1 (asymptomatisk) bradykardi eller hjerterytme ≥60 slag/minutt, med hyppig overvåkning som klinisk indisert. Seponer permanent hvis bivirkning gjenoppstår.

CK-økning >5 × ULN

 

Midlertidig opphold inntil forbedring til baseline eller ≤2,5 × ULN, fortsett deretter på samme dose.

CK-økning >10 × ULN eller sekundær forekomst av CK-økning >5 × ULN

 

Midlertidig opphold inntil forbedring til baseline eller ≤2,5 × ULN, fortsett deretter på samme dose.

Hemolytisk anemi med hemoglobin <10 g/dl (grad ≥2)

 

Midlertidig opphold inntil forbedring, fortsett deretter med redusert dose.

1National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events 2Hjerterytme <60 slag/minutt.
Glemt dose/Oppkast Ved glemt/utelatt dose, tas denne med mindre neste dose skal tas innen 6 timer. Dobbel dose skal ikke tas som erstatning for glemt dose. Ved oppkast etter å ha tatt en dose, tas neste dose til planlagt tid.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Justering av startdose ikke nødvendig ved underliggende lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Ved underliggende alvorlig nedsatt leverfunksjon bør startdosen være 450 mg (3 kapsler) 2 ganger daglig (total daglig dose 900 mg). Egnet overvåkning anbefales hos alle med nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Pasienter som veier >130 kg: Data ikke tilgjengelig.
Administrering Skal tas med mat. Samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice og pomerans skal unngås. Skal svelges hele. Skal ikke åpnes eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Interstitiell lungesykdom (ILS)/pneumonitt: Tilfeller er rapportert. Pasienten bør overvåkes for lungesymptomer som indikerer pneumonitt. Behandling bør avbrytes umiddelbart ved diagnostisert ILS/pneumonitt og seponeres permanent hvis ingen andre mulige årsaker påvises. Hepatotoksisitet: Økt ALAT og ASAT >5 × ULN og bilirubin >3 × ULN er sett i løpet av de 3 første behandlingsmånedene. Leverfunksjon, inkl. ALAT, ASAT og totalbilirubin, bør overvåkes ved baseline og deretter hver 2. uke de 3 første behandlingsmånedene, deretter periodisk, med hyppigere tester ved økt aminotransferase/bilirubin. Basert på bivirkningenes alvorlighetsgrad, bør behandling tilbakeholdes og gjenopptas med redusert dose eller seponeres permanent (se Dosering). Alvorlig myalgi og økt kreatinkinase (CK): Myalgi eller muskelskjelettsmerte og økt CK er sett. Pasienten bør rådes til å rapportere alle uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet. CK-nivå bør vurderes hver 2. uke i 1. behandlingsmåned og som klinisk indisert for pasienter som rapporterer symptomer. Basert på CK-økningens alvorlighetsgrad bør behandling tilbakeholdes, deretter gjenopptas eller dosen reduseres (se Dosering). Bradykardi: Symptomatisk bradykardi kan forekomme. Hjerterytme og blodtrykk overvåkes som klinisk indisert. Dosejustering er ikke nødvendig ved asymptomatisk bradykardi. Ved symptomatisk bradykardi eller livstruende hendelser bør samtidig bruk av legemidler som kan gi bradykardi, samt antihypertensiver vurderes, og alektinibbehandling bør justeres som beskrevet under Dosering. Hemolytisk anemi: Tilfeller er rapportert. Hvis hemoglobinkonsentrasjonen er <10 g/dl og det er mistanke om hemolytisk anemi, skal alektinibbehandlingen holdes tilbake og passende laboratorietester initieres. Ved bekreftet hemolytisk anemi gjenopptas behandlingen med redusert dose etter forbedring, se Dosering. Gastrointestinal (GI) perforasjon: Sett hos pasienter med økt risiko (f.eks. sykdomshistorie med divertikulitt, metastaser i gastrointestinaltractus eller samtidig bruk av legemidler med kjent risiko for GI-perforasjon). Seponering bør vurderes ved utvikling av GI-perforasjon. Pasienten bør informeres om tegn/symptomer på GI-perforasjon, og rådes til å konsultere lege raskt hvis dette skjer. Lysfølsomhet: Følsomhet for sollys er sett. Pasienten bør rådes til å unngå langvarig eksponering for sol under bruk og i minst 7 dager etter avsluttet behandling. Det bør gis råd om å bruke bredspektret UVA-/UVB-solkrem og leppepomade (SPF ≥50). Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Daglig dose (1200 mg) inneholder 48 mg natrium, og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning, men forsiktighet bør utvises da symptomatisk bradykardi og synsforstyrrelser kan oppstå.

Interaksjoner

Andre legemidlers effekt på alektinib: Alektinib og dens aktive hovedmetabolitt M4 metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk av CYP3A-induktorer eller -hemmere. Ved samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer eller -hemmere anbefales egnet overvåkning. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk med protonpumpehemmere eller andre legemidler som øker gastrisk pH. M4 er et P-gp-substrat. Da alektinib hemmer P-gp forventes ingen relevant effekt på M4-eksponering ved samtidig bruk med P-gp-hemmere. Alektinibs effekt på andre legemidler: Alektinib og M4 hemmer P-gp og BCRP in vitro, og kan derfor potensielt øke plasmakonsentrasjonene av samtidig administrerte P-gp- eller BCRP-substrater. Egnet overvåkning anbefales. Dosejustering er ikke nødvendig ved samtidig bruk av CYP3A-substrater. Risiko for induksjon av CYP2B6 og PXR-regulerende enzymer utenom CYP3A4 kan ikke fullstendig utelukkes. Effekten av samtidig administrerte orale prevensjonsmidler kan reduseres.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data. Basert på virkningsmekanismen kan alektinib gi fosterskader ved bruk hos gravide. Fertile kvinner må rådes til å unngå graviditet når de får alektinib. Fertile kvinner må bruke svært sikker prevensjon under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose. Kvinner som blir gravide i denne perioden må kontakte lege og informeres om potensiell risiko for fosteret.
AmmingUkjent om alektinib og dets metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Amming bør unngås.
FertilitetDyrestudier ikke gjennomført. Bivirkninger på menn og kvinners reproduktive organer i generelle toksikologistudier er ikke sett.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering bør nøye overvåkning og generell støttende behandling igangsettes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSvært selektiv og potent hemmer av ALK- og RET-tyrosinkinase. Hemming av ALK-tyrosinkinaseaktiviteten gir blokkering av nedstrøms signalveier, som STAT 3 og PI3K/AKT, og induserer tumorcelledød. Alektinib har vist aktivitet mot muterte former av ALK-enzymet, inkl. mutasjoner som gir krizotinibresistens. Hovedmetabolitten M4 har vist tilsvarende styrke og aktivitet in vitro.
AbsorpsjonTmax ca. 4-6 timer. Steady state oppnås innen 7 dager. Absolutt biotilgjengelighet: 36,9% i ikke-fastende tilstand. Etter 1 enkeltdose på 600 mg sammen med et fettrikt høykalorimåltid, økte alektinib- og M4-eksponeringen ca. 3 ganger i forhold til fastende tilstand.
Proteinbinding>99%.
FordelingVdss: 475 liter (etter i.v. administrering). Alektinib er ikke substrat for P-gp eller BCRP i blod-hjerne-barrieren, og kan derfor distribueres inn i og bli værende i CNS.
HalveringstidClearance og eliminasjons t1/2 for alektinib og M4 er hhv. 81,9 liter/time og 32,5 timer og 217 liter/time og 30,7 timer.
MetabolismeCa. 40-50% via CYP3A4.
UtskillelseHovedsakelig via feces, minimalt i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Alecensa, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
150 mg 224 stk. (blister)
371826

H-resept

67 240,90 C

SPC (preparatomtale)

Alecensa KAPSLER, harde 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.08.2022


Sist endret: 31.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)