KAPSLER, harde 300 mg/0,5 mg: Hver kapsel inneh.: Netupitant 300 mg, palonosetronhydroklorid tilsv. palonosetron 0,5 mg, sorbitol 7 mg, sukrose 20 mg, butylhydroksyanisol (E 320), propylenglykol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast forbundet med høyemetogen cisplatinbasert kjemoterapi mot kreft. Forebygging av akutt og forsinket kvalme og oppkast forbundet med moderat emetogen kjemoterapi mot kreft.

Dosering

Voksne: 1 kapsel ca. 1 time før oppstart av hver kjemoterapisyklus. Anbefalt oral deksametasondose bør reduseres ca. 50% ved samtidig bruk.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 5-8). Brukes med forsiktighet ved sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh ≥9) pga. mulig økt netupitanteksponering. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Bruk bør unngås ved terminal nyresykdom som krever hemodialyse. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen data. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises hos eldre >75 år, pga. lang t1/2 og begrenset erfaring.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele (kapselen er fylt med tre tabletter og en myk kapsel).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Forstoppelse: Da palonosetron kan øke tykktarmens passasjetid, bør pasienter med anamnese med forstoppelse eller tegn på subakutt intestinal obstruksjon, overvåkes etter administrering. Forstoppelse med fekal impaksjon som krever sykehusinnleggelse kan forekomme. Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom har forekommet ved bruk av 5-HT3-antagonister alene eller i kombinasjon med andre serotonerge legemidler (inkl. SSRI og SNRI), og egnet observasjon for symptomer anbefales. QT-forlengelse: Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som øker QT-tiden og hos pasienter som har eller har risiko for å utvikle forlengelse av QT-tiden. Dette omfatter anamnese eller familieanamnese med QT-forlengelse, elektrolyttforstyrrelser, stuvningssvikt, bradyarytmi, ledningsforstyrrelser og bruk av antiarytmika eller andre legemidler som medfører QT-forlengelse eller elektrolyttforstyrrelser. Hypokalemi og hypomagnesemi bør korrigeres før behandling. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og sukrose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Kan inneholde spor av lecitin som kommer fra soya. Pasienter med kjent overfølsomhet for peanøtter eller soya bør derfor overvåkes nøye for tegn på allergisk reaksjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. kapsel, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan utløse svimmelhet, søvnighet eller fatigue. Pasienten bør gis råd om ikke å kjøre eller bruke maskiner dersom slike symptomer oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved samtidig bruk av CYP3A4-hemmere, kan netupitants plasmakonsentrasjon øke. Ved samtidig bruk av CYP3A4-induktorer, kan netupitants plasmakonsentrasjon reduseres og gi redusert effekt. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere foretas med forsiktighet og samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer bør unngås. Brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av perorale virkestoffer med et smalt terapeutisk vindu som hovedsakelig metaboliseres av CYP3A4. Akynzeo kan øke plasmakonsentrasjonen av samtidig brukte legemidler som metaboliseres av CYP3A4. Netupitant metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4. En netupitantdose på 300 mg gir moderat CYP3A4-hemming. Palonosetron metaboliseres av flere CYP-enzymer, hovedsakelig CYP2D6, med mindre bidrag fra CYP3A4 og CYP1A2. Basert på in vitro-studier hverken hemmer eller induserer palonosetron CYP450-isoenzymer ved klinisk relevante konsentrasjoner. Bør brukes med forsiktighet ved samtidig bruk med substanser som hovedsakelig metaboliseres av CYP3A4 og med smalt terapeutisk vindu. Netupitant kan øke eksponeringen for kjemoterapeutika som er CYP3A4-substrater og pasienten bør derfor overvåkes for økt toksisitet av kjemoterapeutika. Netupitant øker eksponeringen for deksametason signifikant, se Dosering, og kan også påvirke effekten av kjemoterapeutika som trenger aktivering ved CYP3A4-metabolisme. Mulige effekter av økt plasmakonsentrasjon av midazolam eller andre benzodiazepiner som metaboliseres av CYP3A4, bør vurderes ved samtidig bruk. Netupitant hemmer UGT2B7 in vitro, og forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av UGT2B7-substrater. Netupitant hemmer P-gp (kan være klinisk relevant hos kreftpasienter, særlig de med unormal nyrefunksjon). Forsiktighet anbefales derfor ved samtidig bruk av digoksin eller andre P-gp-substrater.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Graviditetstest bør tas før behandling. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandlingen og ≤1 måned etter behandling. Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier med palonosetron indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet, men netupitant har vist reproduksjonstoksisitet, inkl. teratogen effekt hos kanin, uten sikkerhetsmargin.
Amming: Ukjent om palonosetron eller netupitant utskilles i morsmelk. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming. Amming bør opphøre under behandling og i 1 måned etter siste dose.
Fertilitet: Netupitant: Ingen effekt er sett i dyrestudier. Palonosetron: Nedbrytning av seminiferøst epitel er sett hos rotter.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Leukocytose, nøytropeni
Sjeldne Leukopeni, lymfocytose
Gastrointestinale
Vanlige Forstoppelse
Mindre vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme
Sjeldne Belegg på tungen, dysfagi, hemoroider, munntørrhet, oppkast, raping
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Asteni
Sjeldne Ikke-kardiell brystsmerte, unormal produktsmak, varmefølelse
Hjerte
Mindre vanlige AV-blokk grad I, hjerteledningsforstyrrelse, kardiomyopati, takykardi
Sjeldne AV-blokk grad II, arytmi, hjerteiskemi, høyre grenblokk, mitralinsuffisiens, venstre grenblokk, ventrikulære ekstrasystoler
Hud
Mindre vanlige Alopesi, urticaria
Sjeldne Erytem, kløe, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaksi, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner og sjokk
Infeksiøse
Sjeldne Cystitt
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon
Sjeldne Flushing, hypotensjon
Luftveier
Mindre vanlige Hikke
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Svimmelhet
Sjeldne Hypoestesi, somnolens
Ukjent frekvens Serotonergt syndrom
Psykiske
Mindre vanlige Insomni
Sjeldne Akutt psykose, humørforandringer, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Redusert appetitt
Sjeldne Hypokalemi
Undersøkelser
Mindre vanlige Forlenget QT-tid, økt ALP i blod, økt kreatinin i blod, økte transaminaser
Sjeldne ST-segmentdepresjon i EKG, unormalt ST-T-segment i EKG, økt CK i blod, økt CK-MB i blod, økt bilirubin i blod, økt karbamid i blod, økt myoglobin i blod, økt nøytrofiltall, økt troponin
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Sjeldne Tinnitus
Øye
Sjeldne Konjunktivitt, tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse
Generelle Fatigue
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukocytose, nøytropeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, kvalme
Generelle Asteni
Hjerte AV-blokk grad I, hjerteledningsforstyrrelse, kardiomyopati, takykardi
Hud Alopesi, urticaria
Kar Hypertensjon
Luftveier Hikke
Nevrologiske Svimmelhet
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Forlenget QT-tid, økt ALP i blod, økt kreatinin i blod, økte transaminaser
Øre Vertigo
Sjeldne
Blod/lymfe Leukopeni, lymfocytose
Gastrointestinale Belegg på tungen, dysfagi, hemoroider, munntørrhet, oppkast, raping
Generelle Ikke-kardiell brystsmerte, unormal produktsmak, varmefølelse
Hjerte AV-blokk grad II, arytmi, hjerteiskemi, høyre grenblokk, mitralinsuffisiens, venstre grenblokk, ventrikulære ekstrasystoler
Hud Erytem, kløe, utslett
Infeksiøse Cystitt
Kar Flushing, hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Hypoestesi, somnolens
Psykiske Akutt psykose, humørforandringer, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Undersøkelser ST-segmentdepresjon i EKG, unormalt ST-T-segment i EKG, økt CK i blod, økt CK-MB i blod, økt bilirubin i blod, økt karbamid i blod, økt myoglobin i blod, økt nøytrofiltall, økt troponin
Øre Tinnitus
Øye Konjunktivitt, tåkesyn
Ukjent frekvens
Immunsystemet Anafylaksi, anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner og sjokk
Nevrologiske Serotonergt syndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Mulige akutte symptomer på overdosering er hodepine, svimmelhet, forstoppelse, angst, palpitasjoner, euforisk humør og smerter i bena.
Behandling: Seponering og generell symptomatisk behandling og overvåkning. Pga. antiemetisk effekt og stort Vd vil hhv. legemiddelindusert emese og dialyse ikke være effektivt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Netupitant er en selektiv human substans P/nevrokinin 1 (NK1)-reseptorantagonist. Palonosetron er en 5-HT3-reseptorantagonist med sterk bindingsaffinitet og liten eller ingen affinitet til andre reseptorer.
Absorpsjon: Tmax ca. 5 timer, biotilgjengelighet >60% og 97% for hhv. netupitant og palonosetron.
Proteinbinding: Netupitant: >99%. Palonosetron: Ca. 62%.
Fordeling: Vd: 486 liter (netupitant) og ca. 581 liter (palonosetron).
Halveringstid: T1/2 88 timer (netupitant) og 48 timer (palonosetron), clearance 340 ml/minutt (netupitant) og 187 ml/minutt (palonosetron).
Metabolisme: Netupitant: CYP3A4, i mindre grad CYP2D6 og CYP2C9, 3 aktive metabolitter. Palonosetron: CYP2D6, i mindre grad CYP3A4 og CYP1A2.
Utskillelse: Netupitant: 3,95% i urin, hvorav <1% uendret, 70,7% i feces. Palonosetron: 85-93% i urin, hvorav ca. 40% uendret, 5-8% i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Akynzeo, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
300 mg/0,5 mg 1 stk. (blister)
376235
Blå resept
-
736,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.05.2020