Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

ATC-nr.: B02B D02

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B02B D02
Koagulasjonsfaktor VIII
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2018) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 2500 IE og 3000 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Lonoktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII) 250 IE, resp. 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE, 2500 IE og 3000 IE, L-histidin, polysorbat 80, kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, sukrose. II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 2,5 ml eller 5 ml. Etter rekonstituering: Ca. 100 IE/ml (250 IE i 2,5 ml), 200 IE/ml (500 IE i 2,5 ml), 400 IE/ml (1000 IE i 2,5 ml eller 2000 IE i 5 ml), 300 IE/ml (1500 IE i 5 ml), 500 IE/ml (2500 IE i 5 ml), 600 IE/ml (3000 IE i 5 ml). Inneholder spor av hamsterprotein.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan brukes hos alle aldersgrupper.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør skje under oppsyn av lege med erfaring i hemofilibehandling. Dose og varighet avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, blødningssted og blødningsgrad samt klinisk tilstand. En internasjonal enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent med mengden faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma.
Behandlingsovervåkning: Under behandlingen anbefales måling av faktor VIII-nivået som veiledning for dose og doseringsfrekvens. Dosejustering kan være påkrevd hos undervektige eller overvektige. Spesielt ved større kirurgiske inngrep bør behandlingen følges nøye. For informasjon om koagulasjonsanalyse, se SPC.
Behandling ved behov: Empiriske data viser at 1 IE faktor VIII/kg kroppsvekt øker faktor VIII-aktiviteten i plasma med 2 IE/dl. Nødvendig dose bestemmes vha. formelen: Dose (IE) = Kroppsvekt (kg) × ønsket faktor VIII-økning (IE/dl eller % av normalverdien) × 0,5 (IE/kg pr. IE/dl). Dose og doseringsfrekvens skal alltid innrettes mot klinisk effekt i hvert enkelt tilfelle. I følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under angitt nivå av plasmaaktivitet (i % av normalverdi eller i IE/dl) i korresponderende periode. Tabellen er retningsgivende for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi:

Blødningsgrad/
Type kirurgi

Nødvendig faktor
VIII-nivå (% eller IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer)/
Behandlingsvarighet (dager)

Blødning:

 

 

Tidlig hemartrose,
muskelblødning eller
oral blødning

20‑40

Gjenta injeksjonen hver 12.-24. time i minst 1 dag til blødningen, indikert ved smerte, er stoppet eller tilheling er oppnådd.

Mer utstrakt hemartrose, muskelblødning eller
hematom

30‑60

Gjenta injeksjonen hver 12.-24. time i 3‑4 dager eller mer, inntil smerte og akutt funksjonsnedsettelse er opphørt.

Livstruende blødninger

60‑100

Gjenta injeksjonen hver 8.-24. time til
blødningen stopper.

Kirurgi:

 

 

Mindre omfattende
kirurgi, inkl.
tanntrekking

30‑60

Injiser hver 24. time i minst 1 dag, til
tilheling er oppnådd.

Omfattende kirurgi

80‑100
(pre- og postoperativt)

Gjenta injeksjonen hver 8.-24. time til
adekvat sårtilheling er oppnådd. Behandle
deretter i ytterligere minst 7 dager for å
opprettholde faktor VIII-aktivitet
på 30-60% (IE/dl).


Profylakse: Anbefalt startdose: 20-50 IE/kg 2-3 ganger ukentlig. Dose og doseringsfrekvens justeres i forhold til pasientens respons.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Barn 0-<12 år: Anbefalt startdose 30-50 IE/kg kroppsvekt 2-3 ganger ukentlig. Økt dose/doseringsfrekvens kan være nødvendig til barn <12 år pga. økt clearance. Ungdom ≥12 år: Som for voksne. Eldre >65 år: Ikke inkludert i kliniske studier.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsvæsker.
Administrering: I.v. bruk. Rekonstituert injeksjonsvæske skal injiseres sakte med en hastighet som er behagelig for pasienten, maks. 10 ml/minutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergi mot hamsterprotein.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved symptomer på overfølsomhet skal behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes. Pasienten skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkl. elveblest, generell urticaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi. Ved tidligere opplevd overfølsomhetsreaksjon bør premedisinering vurderes. Ved sjokk følges medisinsk standardbehandling av sjokk. Inhibitorer: Dannelsen av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon i behandling av hemofili A. Inhibitorene er vanligvis IgGer rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet. Risikoen for utvikling av inhibitorer er korrelert til alvorligheten av sykdommen samt eksponeringen for faktor VIII. Størst risiko innen de første 50 eksponeringsdagene, men fortsetter gjennom hele livet selv om risikoen er mindre vanlig. Klinisk relevans av inhibitorutvikling avhenger av inhibitorens titer, med lav titer utgjør en mindre risiko for utilstrekkelig klinisk respons enn inhibitorer med høy titer. Hvis den forventede faktor VIII-aktiviteten i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kan kontrolleres med passende dose, skal det testes for tilstedeværelse av faktor VIII-inhibitor. Hos pasienter med høye inhibitornivåer er det mulig at behandling med faktor VIII ikke har effekt, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av leger med erfaring i behandling av hemofili og faktor VIII-inhibitorer. Overvåkning av laboratorietester: Hvis ett-trinns koagulasjonsanalyse benyttes, multipliser resultatet med en konverteringsfaktor på 2 for å fastslå pasientens faktor VIII-aktivitetsnivå, se for øvrig SPC. Kardiovaskulære hendelser: Ved eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan faktor VIII-behandling øke risikoen. Kateterrelaterte komplikasjoner: Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risiko for CVAD-relaterte komplikasjoner, inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning. Hjelpestoffer: Inneholder opptil 7 mg (0,3 mmol) natrium pr. ml etter rekonstituering, og dette bør tas i betraktning ved natriumfattig diett.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Reproduksjonsstudier i dyr er ikke utført. Erfaring mangler. Bør bare brukes under graviditet hvis klart indisert.
Amming: Erfaring mangler. Bør bare brukes under amming hvis klart indisert.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeFaktor VIII-inhibering hos tidligere ubehandlede pasienter1
Mindre vanligeFaktor VIII-inhibering hos tidligere behandlede pasienter2
Generelle
VanligeFeber
Hud
VanligeUtslett
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Nevrologiske
VanligeParestesi, svimmelhet
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeFaktor VIII-inhibering hos tidligere ubehandlede pasienter1
Vanlige
GenerelleFeber
HudUtslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
NevrologiskeParestesi, svimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfeFaktor VIII-inhibering hos tidligere behandlede pasienter2

1Frekvensen er basert på studier med alle faktor VIII-legemidler som inkluderte tidligere ubehandlede pasienter med alvorlig hemofili A.

2Frekvensen er basert på studier med alle faktor VIII-legemidler som inkluderte tidligere behandlede pasienter med alvorlig hemofili A.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Enkelttilfelle som fikk mer enn dobbel dose, opplevde svimmelhet, varmefølelse og kløe, men vurderes ikke relatert til lonoktokog alfa.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Erstatter manglende koagulasjonsfaktor VIII, nødvendig for effektiv hemostase. Ved substitusjonsbehandling øker plasmanivået av faktor VIII, hvilket gir en midlertidig korrigering av faktormangelen og korrigering av blødningstendensene. Merk at årlig blødningsfrekvens (ABR) ikke er sammenlignbar mellom ulike faktorkonsentrater og ulike kliniske studier.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kan lagres ved romtemperatur (<25°C) i en enkeltperiode på opptil 3 måneder. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen. Sørg for å notere datoen for oppstart av lagring i romtemperatur på esken. Etter rekonstituering er kjemisk og fysisk holdbarhet under bruk vist i 48 timer ved romtemperatur (<25°C). Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes umiddelbart. Hvis preparatet ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold.

Sist endret: 06.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.05.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Afstyla, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 IE1 sett (hettegl.)
070563
SPC_ICONH-resept
-
2326,50C
500 IE1 sett (hettegl.)
167588
SPC_ICONH-resept
-
4616,70C
1000 IE1 sett (hettegl.)
076792
SPC_ICONH-resept
-
9197,20C
1500 IE1 sett (hettegl.)
135654
SPC_ICONH-resept
-
13777,70C
2000 IE1 sett (hettegl.)
444932
SPC_ICONH-resept
-
18358,10C
2500 IE1 sett (hettegl.)
137797
SPC_ICONH-resept
-
22938,60C
3000 IE1 sett (hettegl.)
533147
SPC_ICONH-resept
-
27519,10C
Hvert sett inneh. utstyrspakke for tilberedning og administrering.

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

faktor viii-mangel (hemofili a): Faktor VIII er en blodkomponent som er nødvendig for at blodet skal levre seg. Hemofili A er en arvelig blødersykdom (forekommer bare hos gutter), der kroppen lager for lite faktor VIII, slik at det oftere oppstår blødninger.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.