Advate

Takeda


Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII-konsentrat.

B02B D02 (Koagulasjonsfaktor VIII)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Oktocog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII 250 IE, resp. 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE, mannitol, natriumklorid, histidin, trehalose, kalsiumklorid, trometamol, polysorbat 80, glutation. II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 2 ml eller 5 ml. Etter rekonstituering med 5 ml oppløsningsvæske: Omtrent 50 IE, resp. 100 IE, 200 IE, 300 IE, 400 IE og 600 IE oktocog alfa/ml. Etter rekonstituering med 2 ml oppløsningsvæske: Omtrent 125 IE, resp. 250 IE oktocog alfa/ml.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Er indisert for alle aldersgrupper.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Blodkoagulasjonsfaktorer


Dosering

Preparatnavn og batchnr. anbefales notert hver gang preparatet gis. Behandling skal startes under veiledning av lege med erfaring i hemofilibehandling og med mulighet for gjenopplivning umiddelbart tilgjengelig i tilfelle anafylakse. Dosering og behandlingsvarighet avhenger av hvor alvorlig faktor VIII-mangelen er, lokalisering og grad av blødning samt klinisk tilstand. En internasjonal enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent med mengden faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma.
Symptomatisk behandling
Nødvendig dose kalkuleres fra empiriske data, som viser at 1 IE faktor VIII/kg kroppsvekt øker faktor VIII-aktiviteten i plasma med 2 IE/dl. Dosen bestemmes vha. formelen: Nødvendige enheter (IE) = Kroppsvekt (kg) × ønsket faktor VIII-økning (%) × 0,5. I følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under angitt nivå av plasmaaktivitet (i % av normaltilstand eller IE/dl) i korresponderende periode.

Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad/
Type kirurgi

Nødvendig
faktor VIII-nivå
(% eller IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer)/
Behandlingsvarighet (dager)

Blødning

 

Tidlig leddblødning,
muskelblødning eller
oral blødning

20-40

Gjenta injeksjonene hver 12.-24. time (hver 8.-24. time for pasienter <6 år) i minst 1 døgn, inntil blødning, indikert ved smerte, har opphørt eller tilheling er oppnådd.

Mer uttalt leddblødning, muskelblødning eller
hematom

30-60

Gjenta injeksjonene hver 12.-24. time (hver 8.-24. time for pasienter <6 år) i 3-4 dager eller mer, inntil smerte og akutt funksjonshemming er borte.

Livstruende blødning

60-100

Gjenta injeksjonene hver 8.-24. time (hver 6.-12. time for pasienter <6 år) inntil risikoen er over.

Kirurgi

 

 

Mindre, inkl. trekking
av tenner

30-60

Hver 24. time (hver 12.-24. time for pasienter <6 år), i minst 1 døgn, inntil tilheling er oppnådd.

Større

80-100
(pre- og
postoperativt)

Gjenta injeksjonene hver 8.-24. time (hver 6.-24. time for pasienter <6 år) inntil adekvat sårtilheling oppnås, fortsett behandling i ytterligere minst 7 dager for å opprettholde faktor VIII-aktivitet på 30-60% (IE/dl).

Dose og administreringshyppighet skal tilpasses klinisk respons. I visse tilfeller (f.eks. ved nærvær av inhibitor i lav titer) kan det være nødvendig å gi høyere doser enn kalkulert. Under behandlingen anbefales kontroll av faktor VIII-nivået i plasma som veiledning for dosering og frekvens. Spesielt ved større kirurgiske intervensjoner, er presis overvåkning av substitusjonsbehandlingen vha. måling av faktor VIII-aktivitet i plasma uunnværlig. Responsen på behandlingen kan variere ved at in vivo-tilheling oppnås ved ulike nivåer og ulike halveringstider.
Ved langvarig blødningsprofylakse hos pasienter med alvorlig hemofili A
Normal dosering er 20-40 IE/kg kroppsvekt i intervaller på 2-3 dager.
Barn og ungdom
Symptomatisk behandling: Dosene hos barn og ungdom 0-18 år avviker ikke fra voksne. Profylaktisk behandling: Barn <6 år anbefales doser på 20-50 IE av faktor VIII pr. kg kroppsvekt 3-4 ganger i uken.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegg. Etter rekonstituering er oppløsningen klar, fargeløs, uten fremmedpartikler og har en pH på 6,7-7,3. Skal ikke blandes med andre legemidler eller oppløsningsmidler. Kun vedlagt oppløsningsvæske og utstyr skal brukes.
Administrering Skal administreres i.v. Administreringshastigheten tilpasses for å sikre at det er behagelig for pasienten, maks. 10 ml/minutt. Gjøres administrering av ikke-helsepersonell må passende opplæring iverksettes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for aktiv substans, for mus- eller hamsterproteiner eller for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Overfølsomhetsreaksjoner av allergisk type, inkl. anafylakse, er rapportert. Inneholder spor av proteiner fra mus og hamster. Ved symptomer på overfølsomhet skal behandlingen avbrytes umiddelbart. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkl. elveblest, generell urticaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi. Ved sjokk følges gjeldende retningslinjer for behandling av sjokk. Pga. mindre volum ved rekonstitusjon i 2 ml oppløsningsvæske, er det mindre tid til å reagere mht. stans av injeksjonen hvis overfølsomhetsreaksjoner inntreffer. Det tilrådes derfor å utvise forsiktighet under injeksjon med preparat rekonstituert med 2 ml oppløsningsvæske, spesielt hos barn. Inhibitorer: Dannelse av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon i behandling av hemofili A. Inhibitorer er vanligvis IgGer rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, og kvantifisert i Bethesda-enheter (BE)/ml plasma ved bruk av den modifiserte analysen. Risiko for å utvikle inhibitorer er korrelert til alvorlighet av sykdom samt eksponering av faktor VIII, størst risiko innen de første 20 eksponeringsdagene. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 100 eksponeringsdagene. Tilfeller av tilbakekomst av inhibitorer (lav titer) er sett etter bytte fra et faktor VIII-preparat til et annet, hos tidligere behandlede pasienter med mer enn 100 eksponeringsdager og som har en historie med inhibitorutvikling. Derfor anbefales det å overvåke alle pasienter nøye for dannelse av inhibitorer hver gang preparat byttes. Klinisk relevans av inhibitorutvikling avhenger av dens titer. Inhibitorer med lav titer, som kun er midlertidig tilstede eller som holder seg i lav titer, utgjør en mindre risiko for utilstrekkelig klinisk respons enn inhibitorer med høy titer. Pasienter bør overvåkes nøye mot utvikling av inhibitorer vha. kliniske observasjoner og laboratorietester. Hvis forventet faktor VIII‑aktivitet i plasma ikke oppnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med passende dose, skal test utføres for å bestemme om faktor VIII‑inhibitor er tilstede. Ved høye inhibitornivåer er det mulig at substitusjonsbehandling med faktor VIII ikke har effekt, og andre terapeutiske muligheter må vurderes. Behandlingen av slike pasienter skal ledes av lege med erfaring i behandling av hemofili og inhibitorer mot faktor VIII. For preparat rekonstituert i 2 ml oppløsningsvæske, kan feil bruk (intraarterielt eller paravenøst) føre til milde, kortvarige reaksjoner på injeksjonsstedet, som blåmerker og erytem. Kateterrelaterte komplikasjoner: Hvis det kreves en enhet for sentral venetilgang (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterte komplikasjoner inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, tas i betraktning. Hjelpestoffer: Inneholder 0,45 mmol (10 mg) natrium pr. hetteglass, tilsv. 0,5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen erfaring. Studier på dyr er ikke utført. Skal kun brukes hvis det er klart indisert.
AmmingSkal kun brukes under amming hvis det er klart indisert.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringRekombinant koagulasjonsfaktor VIII uten von Willebrands faktor. Er produsert vha. DNA-teknologi i kinesiske hamstereggceller.
VirkningsmekanismeSamme effekt som koagulasjonsfaktor VIII fra humant plasma. Aktivert faktor VIII fungerer som kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X, som omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner fibrinogen til fibrin, og blodkoagel dannes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 2-8°C. Kan oppbevares ved romtemperatur (<25°C) i en enkeltperiode som ikke overskrider 6 måneder. Sluttdato for 6 måneders oppbevaring i romtemperatur bør angis på esken. Preparatet kan ikke settes tilbake i kjøleskap igjen. Skal ikke fryses. Oppbevar forseglet blisterpakning i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal brukes umiddelbart etter tilberedning. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist for 3 timer ved 25°C. Oppløsningen skal ikke settes kaldt etter tilberedning. Ubrukt oppløsning må kastes.

 

Pakninger, priser og refusjon

Advate, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 IE 1 sett (Baxject III-system, hettegl. + 2 ml oppløsningsvæske)
097039
H-resept 1 968,40 C
500 IE 1 sett (Baxject III-system, hettegl. + 2 ml oppløsningsvæske)
169939
H-resept 3 859,30 C
1000 IE 1 sett (Baxject III-system, hettegl. + 2 ml oppløsningsvæske)
540253
H-resept 7 638,00 C
1500 IE 1 sett (Baxject III-system, hettegl. + 2 ml oppløsningsvæske)
419749
H-resept 11 423,00 C
2000 IE 1 sett (Baxject III-system, hettegl. + 5 ml oppløsningsvæske)
106384
H-resept 15 088,20 C
3000 IE 1 sett (Baxject III-system, hettegl. + 5 ml oppløsningsvæske)
595296
H-resept 22 568,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Advate PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IE

Advate PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE

Advate PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 IE

Advate PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1500 IE

Advate PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2000 IE

Advate PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 3000 IE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.02.2022


Sist endret: 18.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)