PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg, 20 mg og 50 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Alteplase 10 mg (tilsv. 5 800 000 IE), resp. 20 mg (tilsv. 11 600 000 IE) og 50 mg (tilsv. 29 000 000 IE), L-arginin, fosforsyre, polysorbat 80. II) Hetteglass: Sterilt vann 10 ml, resp. 20 ml og 50 ml.


Indikasjoner

Trombolytisk behandling ved akutt myokardinfarkt: 90 minutters (akselerert) doseregime (se Dosering): For pasienter der behandling kan settes i gang i løpet av 6 timer etter symptomdebut. 3 timers doseregime (se Dosering): For pasienter der behandlingen kan settes i gang 6-12 timer etter symptomdebut dersom diagnosen er bekreftet. Preparatet er vist å redusere dødeligheten innen 30 dager hos pasienter med akutt myokardinfarkt. Trombolytisk behandling ved akutt massiv lungeemboli med hemodynamisk ustabilitet: Diagnosen skal om mulig være objektivt bekreftet med pulmonal angiografi eller ikke-invasive prosedyrer som lungeskanning. Positive effekter på dødelighet og sen dødelighet relatert til lungeemboli er ikke vist. Fibrinolytisk behandling ved akutt iskemisk hjerneslag: Behandlingen må startes så tidlig som mulig og innen 4,5 timer etter debut av slagsymptomer og etter at intrakraniell blødning er utelukket vha. passende billedteknikk (f.eks. CT av kraniet eller annen billeddiagnostikk som er egnet til å påvise blødning). Behandlingseffekten er tidsavhengig og tidlig behandling øker sannsynligheten for gunstig behandlingsresultat.

Dosering

Se pakningsvedlegg/SPC for detaljert informasjon. Bør administreres så tidlig som mulig etter symptomdebut.
Akutt myokardinfarkt; veiledende dosering
90 minutters (akselerert) doseregime der behandlingen kan startes i løpet av 6 timer etter symptomdebut: 15 mg som i.v. bolusdose, umiddelbart etterfulgt av 50 mg som infusjon over 30 minutter, umiddelbart etterfulgt av 35 mg som infusjon over 60 minutter til maks. dose på 100 mg. 3 timers doseregime der behandlingen kan starte 6-12 timer etter symptomdebut: 10 mg som i.v. bolusdose, umiddelbart etterfulgt av 50 mg som infusjon over 1. timen, umiddelbart etterfulgt av 40 mg som infusjon over 2 timer til maks. dose på 100 mg. Generelt: Ved kroppsvekt <65 kg skal dosen justeres iht. vekt og totaldosen skal ikke overskride 1,5 mg/kg kroppsvekt. Antitrombotisk tilleggsbehandling anbefales iht. gjeldende internasjonale retningslinjer for behandling av myokardinfarkt med ST-elevasjon.
Akutt massiv lungeemboli
Normaldosering: I.v. bolusinjeksjon på 10 mg i løpet av 1-2 minutter, umiddelbart etterfulgt av 90 mg som i.v. infusjon i løpet av 2 timer til total maks. dose på 100 mg. Ved kroppsvekt <65 kg skal totaldose ikke overstige 1,5 mg/kg. Etter behandling bør heparinbehandling startes opp/gjenopptas når aPTT-verdien er <2 × øvre normalgrense. En aPTT-verdi på 50-70 sekunder bør opprettholdes (1,5-2,5 × referanseverdi).
Akutt iskemisk hjerneslag
Behandling skal kun gis under ansvar og oppfølging av lege med utdannelse og erfaring innen nevrovaskulær behandling. Behandling må startes så tidlig som mulig innen 4,5 timer fra symptomdebut. Skal ikke gis ved behandlingsstart etter 4,5 timer fra symptomdebut pga. mulig negativt nytte-risikoforhold. Anbefalt dosering: 0,9 mg/kg kroppsvekt (maks. 90 mg). 10% av totaldosen gis som en initial i.v. bolus, umiddelbart etterfulgt av resten av totaldosen som i.v. infusjon i løpet av 60 minutter. Tilleggsbehandling: I.v. heparin eller plateaggregasjonshemmere som acetylsalisylsyre skal unngås de første 24 timene etter behandling med alteplase. Hvis heparin kreves for andre indikasjoner (f.eks. til å forebygge dyp venetrombose) bør dosen ikke overskride 10 000 IE/døgn s.c. Ungdom 16-17 år: Samme dosering som til voksne. Barn og ungdom <16 år: Kontraindisert.
Tilberedning/Håndtering Under aseptiske forhold oppløses innholdet i et hetteglass tørrsubstans i vann til injeksjonsvæsker, til en konsentrasjon på 1 mg alteplase/ml eller 2 mg alteplase/ml, se pakningsvedlegg. Den rekonstituerte 1 mg/ml-oppløsningen kan fortynnes med steril NaCl 9 mg/ml oppløsning til injeksjon opp til en minimumskonsentrasjon på 0,2 mg/ml alteplase/ml. Ytterligere fortynning av den rekonstituerte 1 mg/ml-oppløsningen med sterilt vann til injeksjonsvæsker eller karbohydratoppløsning, f.eks. glukose, anbefales ikke. For å oppnå endelig konsentrasjon på 1 mg alteplase/ml, skal hele volumet av medfølgende vann til injeksjonsvæske tilsettes hetteglasset med pulver. Det anbefales å bruke overføringskanylen som følger med 20 mg- og 50 mg-pakningen. Til 10 mg-pakningen bør en sprøyte benyttes. For å oppnå endelig konsentrasjon på 2 mg alteplase/ml skal halve volumet av medfølgende væske tilsettes. Det anbefales å benytte en sprøyte. Blandingen ristes forsiktig til tørrstoffet er fullstendig oppløst. Kraftig risting bør unngås for å forhindre skumdannelse. Skal ikke blandes med andre legemidler (heller ikke heparin) i samme infusjonsoppløsning eller gis samtidig med andre legemidler gjennom samme kateter. Visuell kontroll for partikler og farge bør utføres før administrering. Kun til engangsbruk, ubrukt oppløsning skal kastes.
Administrering Rekonstituert oppløsning administreres i.v. og skal brukes umiddelbart.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ved akutt myokardinfarkt, akutt massiv lungeemboli og akutt iskemisk hjerneslag: Ved høy risiko for blødning, f.eks. signifikant blødningstilstand (pågående eller i løpet av de siste 6 måneder), kjent hemoragisk diatese, pågående effektiv peroral antikoagulantiabehandling, f.eks. warfarin (INR >1,3), manifest eller nylig gjennomgått alvorlig eller farlig blødning, tidligere kjent eller mistenkt intrakraniell blødning, mistenkt subaraknoidal blødning eller tilstander etter subaraknoidal blødning forårsaket av aneurisme, gjennomgått skade i sentralnervesystemet (f.eks. neoplasme, aneurisme, intrakraniell eller spinal operasjon), nylig gjennomgått (siste 10 dager) ekstern hjertemassasje, fødsel eller punksjon av et ikke komprimerbart kar (f.eks. subclavia eller jugularis venepunksjon), alvorlig, ukontrollert arteriell hypertensjon, bakteriell endokarditt, perikarditt, akutt pankreatitt, dokumentert ulcererende sykdom i mage-tarmkanalen siste 3 måneder, øsofagusvaricer, arteriell aneurisme, arteriell/venøs karmisdannelse, neoplasme med økt blødningsrisiko, alvorlig leversykdom inkl. leversvikt, cirrhose, portal hypertensjon (øsofagusvaricer) og aktiv hepatitt, større kirurgiske inngrep eller alvorlig traume de siste 3 månedene. Ved akutt myokardinfarkt og akutt massiv lungeemboli: Tidligere kjent hemoragisk hjerneslag eller hjerneslag av ukjent opprinnelse i anamnesen, kjent iskemisk hjerneslag eller forbigående iskemiske attakker (TIA) siste 6 måneder, med unntak av gjeldende akutte iskemiske hjerneslag innen 4,5 timer. Ved akutt iskemisk hjerneslag: Når symptomer på iskemisk attakk begynte >4,5 timer før infusjonsstart eller når starttidspunkt for symptomene er ukjent og potensielt kan være for >4,5 timer siden. Ved mindre nevrologiske forstyrrelser eller symptomer som raskt bedres før infusjonsstart, alvorlig iskemisk hjerneslag bedømt klinisk (f.eks. NIHSS >25) og/eller ved passende billedteknikk. Kramper ved hjerneslagets start, tegn på intrakraniell blødning vist ved CT-bilde, symptomer på mistenkt subaraknoidal blødning selv ved normalt CT-bilde, tilførsel av heparin i løpet av de siste 48 timer og en tromboplastintid som overstiger øvre normalverdi, pasienter med iskemisk hjerneslag og samtidig diabetes i anamnesen, iskemisk hjerneslag de siste 3 månedene, trombocyttall <100 000/mm3, systolisk blodtrykk >185 eller diastolisk blodtrykk >110 mm Hg, eller aggressiv behandling (i.v. farmakoterapi) for å redusere blodtrykket til disse nivåene, blodglukose <2,8 mmol/liter eller >22,2 mmol/liter. Alteplase er ikke indisert til behandling av akutt iskemisk hjerneslag hos barn og ungdom <16 år.

Forsiktighetsregler

Trombolytisk/fibrinolytisk behandling krever adekvat overvåkning. Alteplase skal kun brukes under ansvaret til og oppfølging av leger som har utdannelse og erfaring med trombolytisk behandling. Det anbefales at standard gjenopplivningsutstyr og farmakoterapi er tilgjengelig ved administrering. Overfølsomhet: Immunologisk betingede overfølsomhetsreaksjoner kan forårsakes av noen av innholdsstoffene. Ingen systematisk erfaring med gjentatt administrering. Foreligger også risiko for ikke-immunologisk betingede overfølsomhetsreaksjoner. Økt risiko for angioødem ved akutt iskemisk hjerneslag og/eller samtidig bruk av ACE-hemmere. Pasientene skal overvåkes for angioødem under og i opptil 24 timer etter infusjon ved alle indikasjoner. Ved alvorlig overfølsomhetsreaksjon skal infusjonen avbrytes umiddelbart og hensiktsmessig behandling straks initieres. Blødninger: Vanligste komplikasjon er blødning, og samtidig bruk av heparin kan bidra. Nøye overvåking av alle mulige blødningspunkter (inkl. innstikksteder for katetre, arterie-/venepunksjoner, nålestikksteder) kreves. Bruk av stive katetre, i.m. injeksjoner og unødvendig håndtering av pasienten bør unngås under behandlingen. Ved potensiell alvorlig blødning, særlig cerebral, må fibrinolytisk behandling avbrytes og samtidig heparinbehandling avsluttes umiddelbart. Pga. kort t1/2 og ubetydelig effekt på systemiske koagulasjonsfaktorer er det imidlertid vanligvis ikke nødvendig å erstatte koagulasjonsfaktorer. Risiko for intrakraniell blødning er økt hos eldre pasienter, og en nøye vurdering av risiko/nytte bør gjøres. Øvrige: Nytte/risiko bør nøye vurderes, særlig hos pasienter med mindre, nylige traumer, f.eks. biopsier, punksjon av større kar, i.m. injeksjoner, hjertemassasje ved resuscitering og ved tilstander med økt blødningsrisiko (som ikke er nevnt under Kontraindikasjoner). Perorale antikoagulantia: Bruk hos pasienter som behandles med perorale antikoagulantia kan gjøres hvis residualeffekt er usannsynlig, bekreftet ved relevante antikoagulasjonstester. Barn og ungdom: Begrenset erfaring med behandling av barn og ungdom. Kan vurderes for behandling av akutt iskemisk hjerneslag hos nøye selektert ungdom ≥16 år etter nøye nytte-/risikovurdering. Akutt myokardinfarkt og akutt massiv lungeemboli: Doser >100 mg skal ikke gis siden det er assosiert med en økning av intrakraniell blødning. Nytte/risiko skal vurderes nøye, særlig ved systolisk blodtrykk >160 mm Hg og ved høy alder som kan øke risikoen for intracerebral blødning. Akutt myokardinfarkt: Reperfusjonsarytmier kan føre til hjertestans, være livstruende og kan kreve behandling med konvensjonelle antiarytmika. Trombolytika kan øke risikoen for tromboemboliske hendelser ved trombe i venstre hjertekammer, f.eks. mitralstenose eller atrieflimmer. Spesielle advarsler/tilstander med redusert nytte-risikoforhold ved akutt iskemisk hjerneslag: Pasienter med akutt hjerneslag har betydelig økt risiko for intrakraniell blødning siden blødninger forekommer hovedsakelig innen infarktområdet. Dette gjelder særlig i situasjoner som angitt under Kontraindikasjoner og tilstander som innebærer høy blødningsrisiko. Ved økende tid til behandlingsstart, synker den totale kliniske fordelen. Behandling med alteplase skal derfor ikke utsettes. Pasienter forbehandlet med acetylsalisylsyre kan ha økt risiko for intracerebral blødning, særlig hvis behandlingen med alteplase utsettes. Pasienter >80 år kan vise et dårligere resultat uavhengig av behandling og har høyere absolutt risiko for intracerebral blødning ved trombolyse. Actilyse kan brukes til pasienter >80 år basert på individuell nytte-/risikovurdering. Pasientene bør utvelges svært nøye på bakgrunn av generell helsetilstand og nevrologisk status. Redusert terapeutisk nytteverdi hos pasienter med gjennomgått slag eller med kjent, ukontrollert diabetes. Hos pasienter med svært lett iskemisk hjerneslag, overstiger risikoen den forventede nytten. Pasienter med svært alvorlig hjerneslag har høyere risiko for intracerebral blødning og død, og skal derfor ikke behandles. Pasienter med omfattende infarkt har høyere risiko for dårlig behandlingsresultat, inkl. alvorlige blødninger og død. Hos slike pasienter må nytte/risiko vurderes nøye. Hos slagpasienter reduseres sannsynligheten for et godt behandlingsresultat med lengre tid til behandling fra symptomdebut, økende alder, økt alvorlighetsgrad av infarktet og økt glukosenivå i blodet ved innleggelse. Sannsynligheten for alvorlig invalidisering og død eller symptomatiske intrakranielle blødninger øker uavhengig av behandlingen. Blodtrykksmåling: Blodtrykket bør følges under infusjonen og opptil 24 timer etter. I.v. antihypertensiv behandling anbefales ved systolisk blodtrykk >180 mm Hg eller diastolisk blodtrykk >105 mm Hg. Andre advarsler: Reperfusjon av det iskemiske området kan indusere cerebralt ødem i infarktsonen.

Interaksjoner

Blødningsrisikoen er økt ved samtidig behandling med kumarinderivater, orale antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, ufraksjonert eller lavmolekylært heparin eller aktive substanser som påvirker koagulasjonen (før, under eller i løpet av 24 timer etter behandling med alteplase). Behandling med plateaggregasjonshemmere bør ikke startes de første 24 timene etter trombolyse med alteplase. Samtidig behandling med ACE-hemmere synes å øke risikoen for overfølsomhetsreaksjon. Samtidig bruk av GPIIb/IIIa-antagonister øker blødningsrisikoen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier har vist føtal umodenhet og/eller embryotoksisitet. Ved akutt, livstruende sykdom må nytte av behandling vurderes mot potensiell risiko.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent.
FertilitetIngen kliniske data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHvis anbefalt maks. dose overskrides, øker risikoen for intrakraniell blødning. Til tross for relativ fibrinspesifisitet, kan klinisk signifikant reduksjon av fibrinogen og andre koagulasjonsfaktorer forekomme etter overdosering.
BehandlingEtter avsluttet alteplasebehandling er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig å avvente fysiologisk nydannelse av koagulasjonsfaktorene. Ved alvorlige blødningskomplikasjoner anbefales imidlertid infusjon av plasma. Syntetiske antifibrinolytika kan administreres om nødvendig.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAlteplase (human-vevsplasminogen-aktivator) er et glykoprotein, som fremstilles ved genteknologisk, rekombinant teknikk. Internasjonalt kalles preparatet «recombinant human tissuetype plasminogen activator» (rt-PA).
VirkningsmekanismeForblir relativt inaktivt i sirkulasjonssystemet ved i.v. administrering. Aktiveres ved binding til fibrin og induserer omdannelsen av plasminogen til plasmin slik at fibrinproppen oppløses. Pga. relativ fibrinspesifisitet gir en dose på 100 mg moderat nedgang i nivået av sirkulerende fibrinogen; ca. 60% etter 4 timer. Nivået stiger vanligvis til >80% etter 24 timer. Plasminogen og α2-antiplasmin reduseres til hhv. ca. 20% og 35% etter 4 timer, og øker til >80% ved 24 timer. En tydelig og forlenget reduksjon av sirkulerende fibrinogennivå er kun sett hos noen få pasienter.
HalveringstidPlasma t1/2 (t1/2 alfa) er 4-5 minutter. <10% av opprinnelig plasmakonsentrasjon gjenstår 20 minutter etter stopp av infusjonen. Plasmaclearance 550-680 ml/minutt.
UtskillelseHovedsakelig via lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Rekonstituert oppløsning bør brukes umiddelbart etter tilberedning og er holdbar 8 timer ved 25°C og 24 timer i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser og refusjon

Actilyse, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 1 sett (hettegl.)
114678

-

1 678,80 C
20 mg 1 sett (hettegl.)
404491

-

2 850,10 C
50 mg 1 sett (hettegl.)
404533

-

6 049,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Actilyse PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Actilyse PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Actilyse PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.08.2022


Sist endret: 26.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)