Opioidanalgetikum.

N02A B03 (Fentanyl)SUBLINGVALTABLETTER 100 µg, 200 µg, 300 µg, 400 µg, 600 µg og 800 µg: Hver sublingvaltablett inneh.: Fentanylsitrat tilsv. fentanyl 100 µg, resp. 200 µg, 300 µg, 400 µg, 600 µg og 800 µg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av gjennombruddssmerter hos voksne som allerede blir behandlet med opioider for kroniske kreftsmerter. Gjennombruddssmerter er forbigående forverring av ellers kontrollert kronisk vedvarende bakgrunnssmerter.

Dosering

Bør bare gis til pasienter som anses tolerante til sin opioidbehandling mot vedvarende kreftsmerter, dvs. at de tar minst 60 mg morfin oralt daglig, minst 25 µg transdermal fentanyl pr. time, minst 30 mg oksykodon daglig, minst 8 mg oral hydromorfon daglig eller en ekvianalgetisk dose av et annet opioid i 1 uke eller mer.
Dosetitrering: Individuell. Formålet med dosetitrering er å fastsette en optimal vedlikeholdsdose i pågående behandling av episoder med gjennombruddssmerter. Denne optimale dosen skal gi tilstrekkelig smertelindring og et akseptabelt nivå av bivirkninger. Pasienter bør overvåkes nøye til en optimal dose blir nådd. Bytte fra andre fentanylholdige legemidler skal ikke skje i 1:1-forhold, pga. forskjellige absorpsjonsprofiler, og ny dosetitrering er påkrevet. Følgende titreringsregime anbefales, men pasientens kliniske behov, alder og annen sykdom bør tas hensyn til: Startdosen er én enkelt 100 µg sublingvaltablett. Hvis adekvat smertelindring ikke oppnås innen 15-30 minutter, kan ytterligere én (andre) 100 µg sublingvaltablett gis. Hvis adekvat smertelindring ikke oppnås innen 15-30 minutter etter den første dosen, bør en økning i dose til neste dosestyrke vurderes ved neste episode med gjennombruddssmerter. Doseøkning bør fortsette trinnvis til adekvat smertelindring med akseptable bivirkninger er oppnådd. Styrken for den supplerende sublingvaltabletten bør økes fra 100 til 200 µg ved doser fra 400 µg. Ikke mer enn 2 doser skal administreres under én enkelt episode med gjennombruddssmerter under denne titreringsfasen. Hvis adekvat smertelindring oppnås ved den høyere dosen, men bivirkninger betraktes som uakseptable, kan en mellomliggende dose (ved bruk av 100 µg sublingvaltablett der dette er nødvendig) administreres. Under titrering kan flere sublingvaltabletter på 100 µg og/eller 200 µg tas som 1 enkelt dose. Høyst 4 sublingvaltabletter må tas til samme tidspunkt. Effekt og sikkerhet ved doser >800 µg er ikke evaluert i kliniske studier. Under titrering må pasienten vente i minst 2 timer før en ny episode med gjennombruddssmerter behandles med Abstral.
Vedlikeholdsbehandling: Når riktig dose er oppnådd, bør pasienten vedlikeholdes på denne dosen med maks. 4 doser pr. dag. I vedlikeholdsperioden må disse pasientene vente i minst 2 timer før en ny episode med gjennombruddssmerter behandles med Abstral.
Dosejustering: Hvis responsen (smertelindring/bivirkninger) endres markant, kan etterjustering av dosen være nødvendig for å sikre optimal dosering. Ved >4 episoder med gjennombruddssmerter pr. dag i >4 påfølgende dager, bør dosen til det langtidsvirkende opioidet som gis mot vedvarende smerter revurderes. Hvis type eller dose av langtidsvirkende opioid endres, bør Abstraldosen revurderes og ev. retitreres for å sikre optimal dosering. Retitrering av alle analgetika må overvåkes av kvalifisert helsepersonell. I fravær av god smertekontroll bør det tas hensyn til fare for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom.
Seponering: Skal seponeres umiddelbart hvis pasienten ikke lenger opplever episoder med gjennombruddssmerter. Behandlingen av den vedvarende bakgrunnssmerten skal fortsette som foreskrevet. Hvis det er nødvendig å seponere all behandling med opioider, må pasienten få tett oppfølging av legen for å håndtere risikoen for plutselige abstinenseffekter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom <18 år: Skal ikke gis pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre: Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Se pakningsvedlegg for hvordan en tablett skal tas ut fra blisterpakningen på korrekt måte. Sublingvaltabletten skal legges under tungen på det dypeste stedet og oppløses fullstendig i det sublingvale hulrommet uten å svelges, tygges eller suges. Mat og drikke bør ikke inntas før sublingvaltabletten er helt oppløst. Ved tørr munn kan munnslimhinnen fuktes med vann før inntak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter uten vedlikeholdsterapi med opioider, da det er økt risiko for respirasjonsdepresjon. Alvorlig respirasjonsdepresjon eller alvorlige obstruktive lungelidelser. Behandling av andre akutte smerter enn gjennombruddssmerter.

Forsiktighetsregler

Eldre, pasienter med kakeksi eller nedsatt nyre- eller leverfunksjon, samt svekkede pasienter bør overvåkes nøye for tegn på fentanyltoksisitet. Dosen reduseres om nødvendig. Eldre kan ha redusert clearance, økt halveringstid og være mer sensitive enn yngre. Ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon kan biotilgjengeligheten være økt og systemisk clearance redusert, noe som kan gi økt og forlenget opioidvirkning. Pasienten og omsorgspersoner må opplyses om at virkestoffmengden kan være dødelig for barn. Pga. potensielt alvorlige bivirkninger må pasienten og omsorgspersoner informeres om viktigheten av riktig bruk samt nødvendige tiltak ved symptomer på overdosering. Gjentatt bruk av opioider som fentanyl, kan gi toleranse og fysisk og/eller psykisk avhengighet. Forekomst av iatrogen avhengighet etter terapeutisk bruk av opioider er kjent. Mulige abstinenssymptomer ved seponering er angst, tremor, svetting, blekhet, kvalme og oppkast. Spesiell varsomhet bør utvises under dosetitrering ved kronisk obstruktiv lungesykdom og andre lidelser som disponerer for respirasjonsdepresjon (f.eks. myasthenia gravis), pga. risiko for ytterligere respirasjonsdepresjon og -svikt. Gis med ekstrem forsiktighet til pasienter som kan være spesielt følsomme for intrakranielle virkninger av hyperkapni, som de med tegn på forhøyet intrakranielt trykk, senket bevissthet, koma eller hjernesvulster. Ved hodeskader skal opioider bare brukes hvis absolutt nødvendig, da de kan maskere det kliniske forløpet. Ved utilstrekkelig smertekontroll som respons på doseøkning bør det tas hensyn til fare for opioidindusert hyperalgesi. Dosereduksjon, seponering eller behandlingsevaluering kan være indisert. Fentanyl kan fremkalle bradykardi, og bør brukes med forsiktighet ved tidligere eller eksisterende bradyarytmi. Forsiktighet må utvises ved hypovolemi og hypotensjon. Pga. risiko for økt systemisk eksponering ved munnsår/mukositt, anbefales ekstra forsiktighet under dosetitrering. Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre- eller -gonadalaksen; økt serumprolaktin og redusert plasmakortisol og -testosteron er sett. Kan gi kliniske symptomer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Opioide analgetika er kjent for å svekke mentale/fysiske evner, slik at pasienten bør rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner hvis de blir svimle, søvnige, får tåkesyn eller dobbeltsyn.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av CYP3A4-hemmere, som makrolidantibiotika, antimykotika av azoltypen og visse proteasehemmere, da de kan øke fentanyls biotilgjengelighet ved å senke systemisk clearance, noe som kan øke eller forlenge opioidvirkningen. Gjelder også grapefruktjuice. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer, som antimykobakterielle midler, antikonvulsiva og naturmidler, kan gi redusert fentanyleffekt. CYP3A4-induktorer har tidsavhengig effekt, og det kan ta minst 2 uker før maks. CYP3A4-induksjon nås ved oppstart og før CYP3A4-induksjon avtar ved seponering. Ved fentanylbruk kan seponering/dosereduksjon av CYP3A4-induktor gi risiko for økt fentanylaktivitet/-toksisitet. Forsiktighet bør derfor utvises ved samtidig bruk av CYP3A4-hemmere og/eller -induktorer. Andre CNS-dempende midler, som andre morfinderivater (analgetika, antitussiva), generelle anestetika, muskelavslappende midler, sedative antidepressiver, sedative H1-antihistaminer, barbiturater, anxiolytika (f.eks. benzodiazepiner), hypnotika, antipsykotika, klonidin og beslektede stoffer kan forårsake økte CNS-dempende virkninger, og respirasjonsdepresjon, hypotensjon og dyp sedering kan forekomme. Samtidig bruk anbefales ikke: Alkohol: Alkoholholdige drikker eller legemidler, da alkohol forsterker de sedative virkningene til morfinbaserte analgetika. MAO-hemmere: Brukt de siste 14 dager, da opioidanalgetika kan gi alvorlig og uforutsigbar forsterkning av MAO-hemmeres effekt. Partielle opioidagonister/-antagonister: F.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin, da de delvis motvirker analgetisk effekt av fentanyl, og dette kan fremkalle abstinenssymptomer hos opioidavhengige pasienter. Serotonerge legemidler: Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker de serotonerge nevrotransmittersystemene. Utvikling av potensielt livstruende serotonergt syndrom kan oppstå ved samtidig bruk av serotonerge legemidler som SSRI og SNRI, samt legemidler som forringer metabolismen av serotonin (inkl. MAO-hemmere). Dette kan oppstå innenfor den anbefalte dosen. Serotonergt syndrom kan inkludere endringer i mental status (f.eks. agitasjon, hallusinasjoner, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, labilt blodtrykk, hypertermi), nevromuskulære unormalheter (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordinering, stivhet) og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré). Ved mistanke om serotonergt syndrom, skal behandlingen seponeres.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Risiko for mennesker er ukjent. Bør bare brukes under graviditet hvis strengt nødvendig. Langtidsbehandling kan forårsake abstinenssymptomer hos nyfødte. Bør ikke brukes under fødsel (inkl. keisersnitt), pga. fare for respirasjonsdepresjon hos fosteret/det nyfødte barnet.
Amming: Går over i morsmelk. Kan føre til døsighet og respiratorisk depresjon hos det diende barnet. Skal ikke brukes av ammende, og amming skal ikke gjenopptas før minst 5 dager etter at fentanyl sist ble administrert.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeForstoppelse, munntørrhet, oppkast, stomatitt
Mindre vanligeAbdominalsmerte, abdominalt ubehag, aftøs stomatitt, dyspepsi, gingivale sår, leppesår, redusert ventrikkeltømming, sår i munnen, tungesykdom
Ukjent frekvensDiaré, hevelse i tunge
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeAsteni, malaise, seponeringssyndrom1
Ukjent frekvensFeber, flushing og hetetokter, neonatalt legemiddelseponeringssyndrom, perifert ødem
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi, takykardi
Hud
VanligeHyperhidrose
Mindre vanligeAllergisk kløe, hudlesjon, kløe, nattesvette, utslett, økt tendens til blåmerker
Ukjent frekvensUrticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Kar
Mindre vanligeHypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
Luftveier
VanligeDyspné
Mindre vanligeOrofaryngeal smerte, tilsnøring i halsen
Ukjent frekvensRespirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, leddstivhet, muskel-skjelettstivhet
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeAmnesi, dysgeusi, hypoestesi, letargi, parosmi, søvnforstyrrelse, tremor
Ukjent frekvensBevissthetstap, krampeanfall, redusert bevissthet
Psykiske
Mindre vanligeAffektlabilitet, angst, depresjon, desorientering, dysfori, endringer i mentaltilstand, eufori, forvirringstilstand, insomni, oppmerksomhetsforstyrrelse, paranoia
Ukjent frekvensDelirium, hallusinasjon, legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeUtilsiktet overdose
Ukjent frekvensFall
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, munntørrhet, oppkast, stomatitt
GenerelleFatigue
HudHyperhidrose
LuftveierDyspné
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, abdominalt ubehag, aftøs stomatitt, dyspepsi, gingivale sår, leppesår, redusert ventrikkeltømming, sår i munnen, tungesykdom
GenerelleAsteni, malaise, seponeringssyndrom1
HjerteBradykardi, takykardi
HudAllergisk kløe, hudlesjon, kløe, nattesvette, utslett, økt tendens til blåmerker
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarHypotensjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierOrofaryngeal smerte, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, leddstivhet, muskel-skjelettstivhet
NevrologiskeAmnesi, dysgeusi, hypoestesi, letargi, parosmi, søvnforstyrrelse, tremor
PsykiskeAffektlabilitet, angst, depresjon, desorientering, dysfori, endringer i mentaltilstand, eufori, forvirringstilstand, insomni, oppmerksomhetsforstyrrelse, paranoia
Skader/komplikasjonerUtilsiktet overdose
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, hevelse i tunge
GenerelleFeber, flushing og hetetokter, neonatalt legemiddelseponeringssyndrom, perifert ødem
HudUrticaria
LuftveierRespirasjonsdepresjon
NevrologiskeBevissthetstap, krampeanfall, redusert bevissthet
PsykiskeDelirium, hallusinasjon, legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk
Skader/komplikasjonerFall

1Opioide abstinenssymptomer som kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, skjelvinger og svette er observert ved transmukosal fentanyl.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Respirasjonsdepresjon, ev. med åndedrettsstans. Koma har forekommet.
Behandling: Fjerning av gjenværende sublingvaltabletter fra munnen, fysisk og verbal stimulering, vurdering av bevissthetsnivå og sikring av frie luftveier, ved behov orofaryngeal luftvei eller endotrakeal tube, oksygen og mekanisk ventilasjon. Adekvat kroppstemperatur og parenteralt væskeinntak skal opprettholdes. Hos opioidnaive pasienter bør nalokson/andre opioidantagonister brukes iht. klinisk indikasjon og preparatomtale. Gjentatt administrering av opioidantagonisten kan være nødvendig om respirasjonsdepresjonen vedvarer. Forsiktighet bør utvises ved bruk av nalokson/andre opioidantagonister hos opioidbrukere, pga. risiko for akutte abstinenssymptomer. Ved alvorlig eller vedvarende hypotensjon bør hypovolemi vurderes, og bør behandles med parenteral væsketerapi. Ved muskelrigiditet som vanskeliggjør respirasjon, kan endotrakeal intubasjon, assistert ventilasjon, opioidantagonister og muskelavslappende midler være aktuelt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: μ-opioidanalgetikum med raskt innsettende analgetisk virkning og kort virketid. Hos opioidnaive pasienter er minste effektive analgetiske serumkonsentrasjon 0,3-1,2 ng/ml, mens 10-20 ng/ml gir kirurgisk anestesi og uttalt respirasjonsdepresjon.
Absorpsjon: Svært raskt fra oral mukosa, pga. svært høy fettløselighet, Tmax 22,5-240 minutter, absolutt biotilgjengelighet 54%. Uttalt first pass-metabolisme i lever og tarm. Farmakokinetiske egenskaper er doseproporsjonale i doseområdet 100-800 µg. Flere sublingvaltabletter er bioekvivalent med enkle sublingvaltabletter av tilsvarende dose.
Proteinbinding: Ca. 80-85%, hovedsakelig til α1-glykoprotein.
Fordeling: Vd ca. 3-6 liter/kg.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 ca. 7 (3-12,5) timer, terminal t1/2 ca. 20 (11,5-20) timer, plasmaclearance ca. 0,5 liter/time/kg.
Metabolisme: Primært via CYP3A4.
Utskillelse: Ca. 75% i urin, <10% uforandret, ca. 9% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Abstral, SUBLINGVALTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 µg10 stk. (barnesikker blister)
029277
Blå resept
-
761,10A
30 stk. (barnesikker blister)
029300
Blå resept
-
2163,40A
200 µg10 stk. (barnesikker blister)
029311
Blå resept
-
763,70A
30 stk. (barnesikker blister)
029211
Blå resept
-
2171,20A
300 µg30 stk. (barnesikker blister)
029335
Blå resept
-
2171,20A
400 µg30 stk. (barnesikker blister)
029222
Blå resept
-
2171,20A
600 µg30 stk. (barnesikker blister)
029357
Blå resept
-
2171,20A
800 µg30 stk. (barnesikker blister)
029255
Blå resept
-
2171,20A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.08.2019