.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Vetocin 10 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning for hest, storfe, gris, sau, geit, hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG.

Lohner Straße 19.

49377 Vechta.

Tyskland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Vetocin 10 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning for hester, storfe, griser, sauer, geiter, hunder og katter.

Oxytocin.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder:

 .

Virkestoff:

Oxytocin              16,6 µg.

(tilsvarende 10 IE oxytocin).

 .

Adjuvanser:

Klorbutanolhemihydrat       3,0 mg.

 .

Gjennomsiktig, fargeløs løsning.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Til hopper, kyr, purker, søyer, geiter, tisper og hunnkatter for:

 .

  • Obstetrisk bruk (stimulering av uteruskontraksjoner for å lette fødsel ved fullstendig dilatert cervix, fremming av involusjon av uterus etter fødsel, hjelpemiddel til kontroll av blødninger etter fødsel.

     .

  • Fremming av melkeproduksjon ved agalakti.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved noen form for obstruktiv dystoki.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter).

 .

Hest, storfe, gris, sau, geit, hund og katt.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Tilføres ved subkutan eller intramuskulær injisering.

 .

Hoppe og ku              4-6 ml.

Purke                            1-3 ml.

Søye og geit                     1-2 ml.

Tispe og hunnkatt              0,25-1 ml.

 .

Til behandling av agalakti bør den høyeste angitte dosen brukes.

 .

Dette produktet kan tilføres ved langsom intravenøs injeksjon med en dose som er en tredjedel av dosene angitt ovenfor.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: null dager.

 .

Melk: null timer.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevares i kjøleskap (2°C–8 °C).

Etter åpning skal produktet lagres ved maksimalt 25 °C.

 .

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 7 dager.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart.

Ved fysiologiske nivåer reduserer adrenalin effekten av oksytocin på uterus eller melkekjertler betraktelig. Derfor bør dyret ikke være skremt når full oksytocineffekt tilstrebes for å oppnå tilstrekkelig grad av nedgiving eller uteruskontraksjoner.

 .

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr.

Når Vetocin 10 IE/ml brukes som hjelpemiddel ved fødsel, må det sjekkes at fødselsveien er fullstendig åpen før injeksjon, for å minske faren for fosterdød og mulig uterusruptur.

 .

Forholdsregler for operatør.

Gravide og ammende kvinner bør unngå å håndtere produktet da det kan føre til kontraksjoner i glatt muskulatur (f.eks. i livmoren) ved eksponering.

Ved administrering av produktet må det utvises forsiktighet for å unngå utilsiktet egeninjeksjon.

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

 .

Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging.

Produktet er insikert for bruk under fødsel og diegiving, ved behov. Det skal ikke brukes på drektige dyr før fødsel.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon.

Det finnes ingen spesifikke interaksjoner, og dette produktet kan med fordel brukes samtidig med andre legemidler når det er hensiktsmessig - f.eks. sammen med antibiotika til behandling av endometritt.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig.

Dette er et relativt ikke-toksisk virkestoff. Høyere doser fører ikke til proporsjonalt sterkere farmakologisk effekt, og det er ingen andre toksiske effekter. Behandling av overdose er symptomatisk, og det finnes ingen bestemt antidot.

For høye doser av Vetocin 10 IE/ml kan forsinke fødselen grunne ved å medføre ikke-koordinerte uteruskontraksjoner, som forstyrrer utdrivingen av fosteret, spesielt når det er flere fostre.

 .

Uforlikeligheter.

Da det ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre veterinærpreparater.

 .

 .

13.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

16.12.2014.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelser:

 .

1 x 10 ml i pappeske.

5 x 10 ml i pappeske.

12 x 10 ml i pappeske.

1 x 25 ml i pappeske.

10 x 25 ml i pappeske.

1 x 50 ml i pappeske.

12 x 50 ml i pappeske.

6 x (1 x 50 ml) pakket inn i klar folie (multipakke).

1 x 100 ml i pappeske.

12 x 100 ml i pappeske.

6 x (1 x 100 ml) pakket inn i klar folie (multipakke).

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

 .

Orion Pharma AS Animal Health.

P.O. Box 4366 Nydalen.

N-0402 Oslo.

Telefon: 4000 4190.

 .