Canidryl vet.

Chanelle
TABLETTER 20 mg og 100 mg til hund: Hver tablett inneh.: Karprofen 20 mg, resp. 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Grillkjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Antiinflammatorisk, analgetisk og antipyretisk effekt. Prostaglandinsyntesen hemmes i liten grad sammenlignet med den antiinflammatoriske og analgetiske effekten.
Absorpsjon: God. Cmax 15,8 µg/ml etter 2 timer for karprofen R(-) og 12,2 µg/ml etter 1,7 timer for karprofen S(+).
Proteinbinding: Høy grad.
Fordeling: Lite Vd.
Halveringstid: Ca. 6 timer for begge enantiomerene. Lav systemisk clearance. Analgetisk effekt varer i minst 12 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Via galle/feces.

Indikasjoner 

Demping av inflammasjon og smerte forårsaket av lidelse i bevegelsesapparatet og degenerativ leddsykdom. Som oppfølging til parenteral analgesi ved postoperativ smerte.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Katt og valp <4 måneder. Hjerte-, lever- eller nyresykdom. Risiko for gastrointestinale ulcerasjoner/blødninger. Påviste bloddyskrasier.

Bivirkninger

Oppkast, bløt avføring/diaré, blod i avføring, redusert matlyst og slapphet typisk assosiert med NSAID er sett. Opptrer vanligvis i løpet av den 1. uken, er oftest forbigående og forsvinner vanligvis etter seponering. I svært sjeldne tilfeller kan bivirkningene være alvorlige/fatale. Seponer behandlingen og kontakt veterinær ved bivirkninger. Sjelden risiko for renale eller idiosynkratiske hepatiske bivirkninger.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hos eldre hunder skal behandling overvåkes nøye (forbundet med økt risiko). Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive hunder (økt risiko for nyreskade). Ved infeksiøse betennelser bør antibiotika vurderes pga. NSAIDs hemming av fagocytosen. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Skal ikke gis sammen med glukokortikoider. Skal ikke brukes sammen eller innenfor et tidsrom på 24 timer med annet NSAID. Unngå samtidig bruk med nyretoksiske midler. Mulig økt toksisk virkning sammen med andre midler med høy proteinbindingsgrad.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes hos drektige eller lakterende tisper.

Dosering 

Innledningsvis 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 like store doser eller som enkeltdose. Dosen kan forsøksvis reduseres avhengig av klinisk respons. Behandlingsvarighet tilpasses klinisk respons. Langtidsbehandling: Jevnlige kontroller anbefales. Som postoperativ analgesi/antiinflammatorisk etter parenteral administrering: 4 mg/kg/døgn i 5 dager. Ikke overskrid maks. dose. Administrering: Gis i munnen, vask hender etter bruk. 100 mg tabletter: Delte tabletter oppbevares i blisterpakningen til neste administrering (opptil 72 timer). 20 mg tabletter: Ubrukte oppdelte tabletter bør kastes.

Overdosering/Forgiftning

6 mg/kg 2 ganger daglig i 7 dager (3 × anbefalt dose) og 6 mg/kg 1 × daglig i 7 dager (1,5 × anbefalt dose) ga ingen tegn til forgiftning. Behandling: Støtteterapi.

Oppbevaring og holdbarhet 

Tørt i originalpakningen.

 

Pakninger

Canidryl vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg hund 20 stk. (blister) 113751 C
100 stk. (blister) 588131 C
100 mg hund 20 stk. (blister) 100043 C
100 stk. (blister) 122987 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Canidryl vet. TABLETTER 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Canidryl vet. TABLETTER 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20 mg: 27.09.2012

100 mg: 04.02.2021


Sist endret: 17.06.2021