Belatamin vet.

Bela-Pharm


Anestetikum.

QN01A X03 (Ketamin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til hund, katt, storfe, sau, geit, hest, gris, marsvin, hamster, kanin, rotte og mus: 1 ml inneh.: Ketaminhydroklorid tilsv. ketamin 100 mg, klorbutanolhemihydrat, propylenglykol, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer nerveimpulser i hjernebarken og aktiverer underliggende hjerneområder med påfølgende dissosiativ anestesi. Ved anestesidoser er ketamin bronkodilaterende og øker blodtrykk, hjernesirkulasjonen og intraokulært trykk.
Proteinbinding: 50%.
Fordeling: Rask distribusjon.
Metabolisme: Høy grad (artsspesifikke forskjeller).
Utskillelse: Primært via nyre.

Indikasjoner 

I kombinasjon med sedativer for immobilisering, sedasjon eller generell anestesi.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig hypertensjon, nedsatt kardiorespiratorisk funksjon, lever- eller nyresvikt, glaukom, eklampsi eller preeklampsi. Operasjoner i svelg, strupehodet, luftrør eller bronkialtreet hvis tilstrekkelig avslapning ikke sikres ved administrering av et muskelavslappende middel (obligatorisk intubering). Kirurgiske inngrep i øyne eller ved myelografisk undersøkelse.

Bivirkninger

Hypersalivasjon hos katter. Økt skjelettmuskeltonus. Doserelatert respirasjonsdepresjon som kan gi respirasjonsstans (spesielt hos katter). Kombinert med andre respirasjonsdeprimerende midler kan effekten forsterkes. Øker hjerterytmen, arterielt blodtrykk og blødningstendens. Hos katter er det rapportert muskelsammentrekninger og toniske konvulsjoner ved anbefalte doser. Øyne forblir åpne med mydriasis og nystagmus. Ataksi, overfølsomhet for stimuli og opphisselse kan forekommer under oppvåkning. I.m. injeksjon kan være smertefull.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kombineres med anestetikum til injeksjon eller inhalasjon for vedlikehold av anestesi, samt ved smertefulle store kirurgiske inngrep. Kombineres med muskelavslappende midler ved kirurgiske inngrep. Forbedret og forlenget anestesieffekt oppnås ved å kombinere med α2-reseptoragonister, anestetika, nevroleptoanalgetika, beroligende midler og inhalasjonsanestetika. Premedisinering reduserer dosekravet til ketamin, tilpass følgelig doseringen. En liten andel dyr responderer ikke på normale ketamindoser. Øyne beskyttes med egnede midler. Pga. mulige pro- og antikonvulsive egenskaper skal preparatet brukes med forsiktighet til dyr med anfallslidelser. Kan øke intrakranielt trykk, uegnet til dyr med cerebrovaskulære forstyrrelser. I kombinasjon med andre preparater konsulter mulige interaksjoner, kontraindikasjoner og advarsler. Under oppvåkning kan muskelsammentrekninger og opphisselse forekomme. Tilpass analgesi og premedikasjon følgelig, samt påse at premedikasjon og oppvåkning skjer i stille og rolige omgivelser. Samtidig bruk med andre preanestetika og anestetika gjøres etter nytte/-risikovurdering basert på hvilke legemidler som benyttes, doser og inngrep, og vil sannsynligvis endre anbefalte ketamindoser. Forhåndsadministrering av et antikolinergikum (f.eks. atropin, glykopyrrolat) kan vurderes etter nytte/-risikovurdering. Utvis forsiktighet ved tilfeller av eller mistanke om lungesykdom. Dyrene må være fastende før anestesi om mulig. Smågnagere må hindres i å bli avkjølt. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Utvis særdeles forsiktighet for å unngå utilsiktet egeninjeksjon. Ved overfølsomhet for innholdsstoffene skal kontakt med preparatet unngås. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask umiddelbart dråpesprut fra hud og øyne med vann. Gravide bør unngå å håndtere preparatet (bivirkninger på foster ikke utelukket). Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Ikke kjør bil.

Interaksjoner 

Ketamins anestesieffekt økes av nevroleptika, beroligende og kloramfenikol. Barbiturater, opiater og diazepam kan forlenge oppvåkningstiden. Effekten kan være kumulativ, og dosereduksjon av ett eller begge legemidler kan være nødvendig. Samtidig bruk med tiopental eller halotan kan gi økt risiko for hjertearytmi. Halotan forlenger ketamins halveringstid. Samtidig i.v. administrering av spasmolytika kan fremprovosere kollaps. Teofyllin kan øke epileptiske anfall. Detomidin øker oppvåkningstiden.

Drektighet/Laktasjon

Passerer effektivt blod-placenta-barrieren. Når høye nivåer i det føtale kretsløp med påfølgende delvis anestesi av nyfødte etter keisersnitt. Sikkerhet under drektighet og diegiving ikke kartlagt. Brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Skal kombineres med et sedativ. Stor individuell effektvariasjon, og dosehastighet må tilpasses individuelt avhengig av faktorer som alder, tilstand og dybde og varighet av anestesi. Sørg for at dyrene er korrekt sedert før ketamin gis. Angitte doseringer er veiledende og viser mulige kombinasjoner med ketamin. Samtidig bruk med andre legemidler baseres på nytte-/risikovurdering. Hund: I kombinasjon med xylazin eller medetomidin: For kortvarig anestesi (25-40 minutter) kan xylazin 1,1 mg/kg i.m. eller medetomidin 10-30 µg/kg i.m. brukes sammen med ketamin 5-10 mg/kg i.m. (0,5-1 ml/10 kg). Ketamindosen tilpasses ønsket inngrepsvarighet. Til i.v. bruk: Reduser dosen til 30-50% av anbefalt i.m. dose. Katt: I kombinasjon med xylazin: Xylazin 0,5-1,1 mg/kg i.m. med eller uten atropin administreres 20 minutter før ketamin 11-22 mg/kg i.m. (0,11-0,22 ml/kg). I kombinasjon med medetomidin: Medetomidin 10-80 µg/kg i.m. kan kombineres med ketamin 2,5-7,5 mg/kg i.m. (0,025-0,075 ml/kg). Ketamindosen skal reduseres når medetomidindosen økes. Hest: I kombinasjon med detomidin: Detomidin 20 μg/kg i.v., etter 5 minutter ketamin 2,2 mg/kg raskt i.v. (2,2 ml/100 kg). Gradvis virkning (ca. 1 minutt til liggende stilling). Anestesieffekten varer ca. 10‑15 minutter. I kombinasjon med xylazin: Xylazin 1,1 mg/kg i.v., etterfulgt av ketamin 2,2 mg/kg i.v. (2,2 ml/100 kg). Virkningen er gradvis (ca. 1 minutt). Effektvarighet varierer (10-30 minutter), men er vanligvis <20 minutter. Hesten legger seg spontant ned uten ytterligere hjelp. Ved behov kan annen type muskelavslappende middel gis til den liggende hesten, inntil de første tegnene på avslapning vises. Storfe: I kombinasjon med xylazin: I.v. bruk: Til voksne for kortvarig anestesi: Xylazin 0,1 mg/kg i.v., etterfulgt av ketamin 2 mg/kg i.v. (2 ml/100 kg). Anestesivarighet ca. 30 minutter. Kan forlenges med 15 minutter ved å gi ytterligere ketamin 0,75-1,25 mg/kg i.v. (0,75-1,25 ml/100 kg). I.m. bruk: Ketamin- og xylazindosen bør dobles. Sau og geit: I.v. bruk: Ketamin 0,5-22 mg/kg i.v. (0,05-2,2 ml/10 kg) avhengig av hvilket sedativ som brukes. I.m. bruk: Ketamin 10-22 mg/kg i.m. (1-2,2 ml/10 kg) avhengig av hvilket sedativ som brukes. Gris: I kombinasjon med azaperon: Ketamin 15‑20 mg/kg i.m. (1,5‑2 ml/10 kg) og azaperon 2 mg/kg i.m. Hos gris i alder 4-5 måneder som fikk 2 mg/kg azaperon og 20 mg/kg ketamin i.m. var gjennomsnittstid til anestesi ca. 29 minutter med varighet på ca. 27 minutter. Laboratoriedyr (ketamin i kombinasjon med xylazin): Kaniner: Xylazin 5-10 mg/kg i.m. + ketamin 35-50 mg/kg i.m. (0,35-0,50 ml/kg). Rotter: Xylazin 5‑10 mg/kg intraperitonealt, i.m. + ketamin 40‑80 mg/kg intraperitonealt, i.m. (0,4-0,8 ml/kg). Mus: Xylazin 7,5‑16 mg/kg intraperitonealt + ketamin 90‑100 mg/kg intraperitonealt (0,9-1,0 ml/kg). Marsvin: Xylazin 0,1-5 mg/kg i.m. + ketamin 30‑80 mg/kg i.m. (0,3-0,8 ml/kg). Hamster: Xylazin 5-10 mg/kg intraperitonealt + ketamin 50-200 mg/kg intraperitonealt (0,5-2 ml/kg). Dose for vedlikehold av anestesi: Ved behov er det mulig å forlenge effekten via gjentatt administrering av en valgfritt redusert startdose. Tilberedning/Håndtering: Hetteglasset kan åpnes opptil 50 ganger. Skal ikke blandes i samme sprøyte som barbiturater eller diazepam pga. kjemisk uforlikelighet. Administrering: Sakte i.v. og i.m. administrering. Intraperitoneal injeksjon kan benyttes hos laboratoriedyr. Maks. volum pr. injeksjonssted er 20 ml ved i.m. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Relatert til CNS (f.eks. anfall), apné, hjertearytmi, dysfagi, og respirasjonsdepresjon eller paralyse. Behandling: Oppretthold ventilasjon og hjerteminuttvolum inntil detoksifisering er oppnådd. Ikke gi hjertestimulerende midler, med mindre andre støttetiltak er utilgjengelig.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe, sau, geit og hest: 0 timer.
Slakt: Storfe, sau, geit, hest og gris: 1 dag.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbar i 28 dager etter anbrudd.

 

Pakninger

Belatamin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
100 mg/ml hund, katt, storfe, sau, geit, hest, gris, marsvin, hamster, kanin, rotte og mus 25 ml (hettegl.) 157228 A

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Belatamin vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2020


Sist endret: 28.06.2021