Apocillin

Actavis


Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

J01C E02 (Penicillin, Fenoksymetylpenicillin)GRANULAT TIL DRÅPER 250 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 250 mg, natriumsitrat, sakkarinnatrium, povidon, natriumbenzoat (E 211), renset vann til 1 ml. Aprikos- og grapefruktsmak.


GRANULAT TIL MIKSTUR 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg, sukrose, natriumsitrat, natriumcyklamat, povidon, dinatriumhydrogensitrat, natriumbenzoat (E 211), appelsin- og karamellaroma, renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Sitrussmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 165 mg, 330 mg, 660 mg og 1 g: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 165 mg (250 000 IE), resp. 330 mg (500 000 IE), 660 mg (1 mill. IE) og 1 g (1,5 mill. IE), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina. Erysipelas, utbredt impetigo samt sår- og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger i døgnet. Dosen avpasses etter infeksjonens art og grad.
Voksne og barn >12 år (>40 kg): 1,3-4 g (2-6 mill. IE) pr. døgn.
Barn ≤12 år: 33-66 mg (50 000-100 000 IE) pr. kg pr. døgn. Dråper eller mikstur anbefales til spedbarn og små barn.
Vanlig dosering til spedbarn:

Premature spedbarn:

 

 

 

 

1. leveuke:

 

20 mg (30 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

2. leveuke:

 

27 mg (40 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3. leveuke:

 

33 mg (50 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

4. leveuke-3 måneder:

 

50 mg (75 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

Fullbårne spedbarn:

 

 

 

 

1. og 2. levedøgn:

 

20 mg (30 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3.-6. levedøgn:

 

27 mg (40 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

2. leveuke:

 

33 mg (50 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3. leveuke-3 måneder:

 

50 mg (75 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn


Dråper, doseringsforslag:

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

3 uker-3 måneder (4-5 kg):

 

0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 ml

 

20 ml

3 måneder-11/2 år (5-12 kg):

 

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 ml

 

20 ml

11/2-3 år (12-15 kg):

 

0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 ml

 

20 ml

3-5 år (15-20 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 ml

 

40 ml

5-12 år (20-40 kg):

 

1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 ml

 

40 ml

>12 år og voksne (>40 kg):

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml

 

40 + 40 ml


Mikstur, doseringsforslag:

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

3 uker-1/2 år (4-8 kg):

 

1 ml/kg fordelt på 4 doser

 

125 ml

1/2-11/2 år (8-12 kg):

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml

 

125 ml

11/2-5 år (12-20 kg):

 

5 + 5 + 5 + 5 ml

 

200 ml

5-12 år (20-40 kg):

 

7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 ml

 

300 ml

>12 år og voksne (>40 kg):

 

10 + 10 + 10 + 10 ml

 

125 + 200 ml


Tabletter, doseringsforslag:

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

11/2-5 år (12-20 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 165 mg

 

30 tabl. à 165 mg

5-12 år (20-40 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 330 mg

 

30 tabl. à 330 mg

>12 år og voksne (>40 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 660 mg

 

30 tabl. à 660 mg


Generelt: Ved alvorlige infeksjoner kan høyere doser være nødvendig både til barn og voksne. Ved svært alvorlige infeksjoner skal parenteral behandling gis. For å unngå senkomplikasjoner (revmatisk feber), bør infeksjoner med betahemolytiske streptokokker behandles i 10 dager.
Akutt otitis media: Behandling begrenses til 5 dager. Voksne: 2 tabletter à 660 mg, ev. 1 tablett à 1 g × 3-4 i 5 dager. Barn: 8-15 mg/kg × 3-4 i 5 dager.
Purulent sinusitt: Voksne: 1-2 tabletter (660 mg-1,3 g) × 3-4 i 7-10 dager. Barn: 10-20 mg/kg × 3-4 i 7-10 dager.
Tilberedning/Håndtering: Granulat til dråper/mikstur tilberedes umiddelbart før utlevering/bruk:

 

Pakning

Renset vann som skal tilsettes

Granulat til dråper

20 ml

16 ml

 

40 ml

31 ml

Granulat til mikstur

125 ml

71 ml

 

200 ml

113 ml

 

300 ml

170 ml

Administrering: Kan tas med eller uten mat. Granulat til dråper: Riktig mengde dråper måles opp med pipetten og svelges med litt vann eller saft. Granulat til mikstur: Målebeger brukes ved dosering. Tabletter: Bør svelges hele. Kan deles, men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon for cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser bør imidlertid pasienten følges med konsentrasjonsmålinger. Ved vedvarende alvorlig diaré bør pseudomembranøs kolitt mistenkes. Tilstanden kan være livstruende, og behandlingen bør avbrytes umiddelbart og videre behandling følges opp med bakteriologiske prøver. Sensitivitetsreaksjoner kontrolleres vanligvis med antihistaminer eller, ved manglende respons, systemiske kortikosteroider eller forstadier til aminer, f.eks. adrenalin. Miksturen inneholder 6 g sukrose/10 ml og bør ikke tas av pasienter med sjeldne, arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Miksturen og dråpene inneholder hhv. 26 mg/10 ml og 23 mg/2 ml natrium, og for pasienter på kontrollert natriumdiett må det tas hensyn til dette.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig tilførsel av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat. Samtidig bruk av perorale antikoagulanter (f.eks. warfarin) kan forlenge protrombintiden. Andre antibakterielle midler (f.eks. neomycin) og guargummi, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder virkestoff i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeEosinofili
Svært sjeldneAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeKvalme, løs avføring
SjeldneClostridioides difficile-assosiert diaré
Svært sjeldneGlossitt, halsbrann, kolitt, oppkast, stomatitt
Generelle
Svært sjeldneAngioødem, artralgi, feber
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeUrticaria
Svært sjeldneAnalkløe, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Nevrologiske
Svært sjeldneEncefalopati, nevropati
Nyre/urinveier
Svært sjeldneNefropati
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, løs avføring
HudUtslett
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili
HudUrticaria
Sjeldne
GastrointestinaleClostridioides difficile-assosiert diaré
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Svært sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleGlossitt, halsbrann, kolitt, oppkast, stomatitt
GenerelleAngioødem, artralgi, feber
HudAnalkløe, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme
NevrologiskeEncefalopati, nevropati
Nyre/urinveierNefropati
Langtidsbruk kan gi vekst av ikke-følsomme organismer som f.eks. candida, som kan gi vulvovaginitt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutte reaksjoner sees primært ved hypersensibilisering. Kan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter.
Behandling: Adrenalin 0,1-0,5 mg langsomt i.v. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 50%. Cmax etter ca. 1 time. Samtidig inntak av mat nedsetter absorpsjonen.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev.
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for aktuell bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner forårsaket av vanlige, penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse: 30-50% utskilles i aktiv form via nyrene i løpet av 8 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Dråpene og miksturen skal etter tilberedning oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Dråpene er holdbare i 20 dager og miksturen i 14 dager.

Andre opplysninger

Kan gi falske positive resultater i ikke-enzymatiske glukosetester i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Apocillin, GRANULAT TIL DRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg/ml20 ml (flaske m/gradert pipette)
134056
Blå resept
Byttegruppe
140,80C
40 ml (flaske m/gradert pipette)
134064
Blå resept
Byttegruppe
217,30C

Apocillin, GRANULAT TIL MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml125 ml
016519
Blå resept
Byttegruppe
96,30C
200 ml
016527
Blå resept
Byttegruppe
132,30C
300 ml
016584
Blå resept
Byttegruppe
180,30C

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
165 mg30 stk. (blister)
589465
Blå resept
-
64,30C
330 mg20 stk. (blister)
589473
Blå resept
-
56,70C
30 stk. (blister)
589481
Blå resept
-
66,90C
660 mg20 stk. (blister)
589499
Blå resept
Byttegruppe
82,50C
30 stk. (blister)
589507
Blå resept
Byttegruppe
105,60C
40 stk. (blister)
011818
Blå resept
Byttegruppe
108,90C
50 stk. (endose)
589523
Blå resept
Byttegruppe
127,00C
100 stk. (blister)
589531
Blå resept
Byttegruppe
217,80C
1 g20 stk. (blister)
589598
Blå resept
-
80,90C
28 stk. (blister)
589887
Blå resept
-
100,00C
40 stk. (blister)
589895
Blå resept
-
119,10C
60 stk. (blister)
033729
Blå resept
-
193,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Granulat til dråper og granulat til mikstur: 12.06.2018

Tabletter: 09.01.2020