Vetflurane

Virbac


Inhalasjonsanestetikum.

QN01A B06 (Isofluran)VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP til hest, hund, katt, prydfugl, reptil, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder: 250 ml inneh.: Isofluran 250 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir bevissthetstap ved virkning på CNS. Hemmer respirasjonen og det kardiovaskulære systemet. Rask distribusjon og eliminering av ikke-metabolisert isofluran fra lungene gir rask induksjon og oppvåkning, samt god kontroll av anestesidybden.
Absorpsjon: Rask.
Fordeling: Raskt via blod til bl.a. hjernen. Blod/gass-løselighetskoeffisient ved 37°C er 1,4.
Metabolisme: Minimal (ca. 0,2%).
Utskillelse: Primært uendret via lungene.

Indikasjoner 

Induksjon og vedlikehold av generell anestesi.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for isofluran eller andre halogenerte stoffer. Disposisjon for malign hypertermi.

Bivirkninger

Doserelatert hypotensjon og respirasjonsdepresjon. Hjertearytmi og forbigående bradykardi i sjeldne tilfeller. Malign hypertermi i svært sjeldne tilfeller, hos disponerte dyr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Kun liten/ingen smertestillende effekt. Gi alltid tilstrekkelig smertestillende legemidler før operative inngrep. Behov for smertelindring bør vurderes før anestesien avsluttes. Bruk hos dyr med hjertesykdom kun etter nytte-/risikovurdering. Overvåk respirasjonsfrekvensen og -dybde samt puls, da isofluran hemmer respirasjonen. Oppretthold frie luftveier og sørg for tilstrekkelig oksygenering under vedlikehold. Ved hodeskade bør ventileringen opprettholde normale CO2-nivåer, slik at blodsirkulasjonen i hjernen ikke øker. Metabolismen hos fugler og små pattedyr påvirkes i større grad av reduksjon i kroppstemperatur, pga. stor kroppsoverflate i forhold til vekt. Hos reptiler er metabolismen langsom og veldig avhengig av omgivelsestemperatur. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Dampen skal ikke pustes inn. Operasjons- og oppvåkningsrom skal ha tilstrekkelig ventilasjon eller avtrekkssystem. Gravide og ammende bør ikke ha kontakt med isofluran. Unngå bruk av maske ved forlenget induksjon eller for vedlikehold av anestesi. Søl må fjernes umiddelbart ved bruk av et inaktivt og absorberende materiale, f.eks. sagflis. Vask bort søl fra hud og øyne, og unngå kontakt med munnen. Ved alvorlig utilsiktet eksponering, fjern den eksponerte fra eksponeringskilden, søk øyeblikkelig legehjelp og vis etikett/pakningsvedlegg. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av beroligende eller smertestillende midler forventes å redusere nødvendig isoflurandose. Isofluran kan nedbrytes til CO av tørre karbondioksidabsorbenter.

Drektighet/Laktasjon

Brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering. Trygt å bruke ved keisersnitt på hund og katt.

Dosering 

Administreres med nøyaktig kalibrert fordamper i egnet anestesisystem der narkosedybden kan endres raskt og enkelt. Kan administreres i O2 eller blandinger av O2 og N2O. Effektiv dose avhenger av mange faktorer, og MAC, ED50 og anbefalte konsentrasjoner under er kun veiledende. Hest: MAC ca. 1,31%. Premedisinering: Velges individuelt. Kompatible legemidler: Acepromazin, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, petidin, tiamylal, tiopenton og xylazin. Interaksjoner: Detomidin og xylazin reduserer MAC. Induksjon: Bør skje ved bruk av korttidsvirkende barbiturat, ketamin eller guaifenesin. 3-5% isofluran kan deretter brukes for å nå ønsket anestesidybde i løpet av 5-10 minutter. Hos føll kan 3-5% isofluran i high flow O2 brukes. Vedlikehold: 1,5-2,5%. Hund: MAC ca. 1,28%. Premedisinering: Velges individuelt. Kompatible legemidler: Acepromazin, atropin, butorfanol, buprenofin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, adrenalin, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoksamin, oksymorfon, propofol, tiamylal, tiopenton og xylazin. Interaksjoner: Morfin, oksymorfon, acepromazin, medetomidin, medetomidin/midazolam reduserer MAC. Samtidig administrering av midazolam/ketamin kan gi betydelig kardiovaskulær effekt, spesielt arteriell hypotensjon. Induksjon: Maskeinduksjon med opptil 5% er mulig. Vedlikehold: 1,5-2,5%. Katt: MAC ca. 1,63%. Premedisinering: Velges individuelt. Kompatible legemidler: Acepromazin, atropin, diazepam, ketamin og oksymorfon. Interaksjoner: I.v. administrering av midazolam/butorfanol er rapportert å endre flere kardiorespiratoriske parametre hos isofluraninduserte katter, i likhet med fentanyl og medetomidin gitt epiduralt. Isofluran reduserer hjertets sensitivitet for adrenalin. Induksjon: Maskeinduksjon er mulig opptil 4%. Vedlikehold: 1,5-3%. Prydfugl: Få MAC er registrert selv om isofluran brukes hos mange arter fra små til store fugler. Eksempler på MAC-verdier: Kanadatrane: 1,34%. Brevdue: 1,45%, redusert til 0,89% ved administrering av midazolam. Kakadue: 1,44%, redusert til 1,08% ved administrering av butorfanol. Kompatabilitet: Propofol er kompatibel hos svaner. Interaksjoner: Butorfanol reduserer MAC hos kakaduer. Midazolam reduserer MAC hos duer. Induksjon: 3-5%. Vedlikehold: Avhenger av art og individ. Generelt 2-3%. Stork-/hegrearter: 0,6-1% kan være tilstrekkelig, Gribb-/ørnearter: 4-5% kan være nødvendig. Enkelte ande-/gåsearter: 3,5-4%. Reptil: Litteraturen beskriver bruk hos mange arter, f.eks. firfirsle, skilpadde, leguan, kameleon og slange. Hos ørkenleguan er ED50 målt til 3,14% ved 35°C og 2,83% ved 20°C. Induksjon: 2-4% gir vanligvis rask induksjon. Vedlikehold: 1-3% er vanlig. Rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder: Anbefalt til et vidt spekter av små pattedyr. MAC er oppgitt til 1,34% for mus, 1,38%, 1,46% og 2,4% for rotte. Induksjon: 2-3%. Vedlikehold: 0,25-2%.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi dyp respirasjonsdepresjon. Respirasjonen skal overvåkes nøye og om nødvendig støttes med oksygentilførsel og/eller assistert ventilering. Ved alvorlig kardiopulmonær depresjon avbrytes anestesien, anestesisystemet gjennomstrømmes med oksygen, frie luftveier sikres og assistert eller kontrollert ventilering med rent oksygen iverksettes. Kardiovaskulær depresjon behandles med plasmaekspandere, trykkøkende substanser, antiarytmika eller andre hensiktsmessige teknikker. Ved hjertestans utføres fullstendig hjerte-lungeredning.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Hest: Ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: Hest: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

≤25°C i tett lukket originalflaske. Beskyttes mot direkte sollys.

Pakninger og SPC

Vetflurane, VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hest, hund, katt, prydfugl, reptil, rotte, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotte, marsvin og ilder250 ml (glassflaske)137317C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.03.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2018