Vetergesic vet.

Ceva Santé Animale


Sentraltvirkende analgetikum til hund og katt.

QN02A E01 (Buprenorfin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,3 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Buprenorfinhydroklorid tilsv. buprenorfin 0,3 mg, klorokresol, vannfri glukose, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Langtidsvirkende analgetikum med effekt på opiatreseptorer i CNS.
Virkningsmekanisme: Sterk og selektiv binding med høy affinitet til opiatreseptorer, spesielt my, i sentralnervesystemet. Analgetisk effekt kan forventes i løpet av 30 minutter, maks. effekt etter 1-1,5 timer.
Absorpsjon: Rask.
Fordeling: Svært lipofilt, stort distribusjonsvolum.
Halveringstid: Hund: Gjennomsnittlig 9 timer. Katt: Gjennomsnittlig 6,3 timer. Store individuelle variasjoner.
Metabolisme: N-dealkylering og glukuronidkonjugering i tarmvegg og lever.
Utskillelse: I feces.

Indikasjoner 

Hund: Postoperativ analgesi, potensering av sentraltvirkende sedativa. Katt: Postoperativ analgesi.

Kontraindikasjoner 

Intratekal og peridural bruk. Skal ikke gis preoperativt før keisersnitt pga. risiko for respirasjonsdepresjon hos fostrene.

Bivirkninger

Respirasjonsdepresjon kan forekomme. Sedasjon sees normalt ikke, men kan forekomme ved større doser enn anbefalt. Hund: Salivasjon, bradykardi, hypotermi, rastløshet, dehydrering og miose kan forekomme, hypertensjon og takykardi er sjelden. Katt: Mydriasis og tegn på eufori (overdreven maling, rastløs vandring, stryking) er vanlig.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Forsiktighet skal utvises ved behandling av dyr med nedsatt respirasjonsfunksjon eller ved samtidig bruk av andre legemidler som kan gi respirasjonsdepresjon. Nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon samt sjokk, kan øke risikoen ved bruk, og nytte/risiko må vurderes. Sikkerhet ved bruk til hunder/katter <7 uker er ikke dokumentert. Ved utilsiktet egeninjeksjon eller inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Ved kontakt med øyne eller hud, vask grundig med kaldt rennende vann. Søk legehjelp ved vedvarende irritasjon.

Interaksjoner 

Ved samtidig bruk av sedativa kan depressiv effekt på hjerterytme og respirasjon forsterkes. En ev. sedativ effekt kan potenseres av andre sentralt virkende substanser. Buprenorfin anbefales ikke brukt sammen med andre opioider. Buprenorfin er brukt sammen med acepromazin, alfaxalon/alfadalon, atropin, dexmedetomidin, halotan, isofluran, ketamin, medetomidin, propofol, sevofluran, thiopenton og xylazin uten bivirkninger.

Drektighet/Laktasjon

Studier hos hund/katt mangler, brukes kun etter nytte-/risikovurdering. Utskilles sannsynligvis i melk.

Dosering 

Analgetisk effekt er ikke direkte relatert til plasmakonsentrasjon, dosering bestemmes av respons. Hund: 10-20 μg/kg i.m. eller i.v. (0,3-0,6 ml pr. 10 kg). Kan gjentas etter 3-4 timer med 10 μg/kg, etter 5-6 timer med 20 μg/kg. Katt: 10-20 μg/kg i.m. eller i.v. (0,3-0,6 ml pr. 10 kg). Kan gjentas 1 gang etter 1-2 timer. Sedativ effekt oppnås etter 15 minutter, analgetisk effekt etter ca. 30 minutter. For analgesi under operasjon og umiddelbart etter oppvåkning skal buprenorfin gis preoperativt som en del av premedikasjonen. Ved samtidig bruk av andre sentralt virkende substanser, som f.eks. medetomidin, acepromazin og anestesigass, kan dosen av disse reduseres.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering gis støtteterapi, ev. også nalokson eller annet respirasjonsstimulerende middel (doksapram). Buprenorfinoverdose kan hos hund gi døsighet, og veldig høye doser kan gi bradykardi og miose.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Beskyttes mot lys. Ristes godt før bruk.

 

Pakninger og SPC

Vetergesic vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,3 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 054594 A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.06.2013


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.02.2013